Tag-arkiv: Foreningen

Afholdte arrangementer

Et udvalg af de mange medlemsarrangementerarrangementer Bevaringsforeningen afholder.

Bestyrelsen

Formand:
Lars Hansson
Markskellet 2
6950 Ringkøbing
Tlf. 29 26 89 82.   /   Mail: post@bevaringsforeningen.dk

Næstformand:
Søren Damgaard Jensen
Kongshøjvej 15
6950 Ringkøbing
Tlf. 21 39 53 05

Kasserer:
Else Chemnitz
Vestergade 10
6950 Ringkøbing

Sekretær:
Jens Aarup Jensen
Kongevejen 45
6950 Ringkøbing

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ulrich Bitterhoff

Morten Beiter

Søren Ole Madsen

 

Vedtægter

Vedtægter for Ringkøbing Bevaringsforening

§ 1
Foreningens navn er Ringkøbing Bevaringsforening.

§ 2
Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing.

§ 3
Foreningens virkeområde er Ringkøbing og omegn.

§ 4
Foreningens formål er at fremme forståelsen for bygningskultur og bevaring af væsentlige bygningskulturelle værdier i by og på land.

Et væsentligt focusområde for foreningens arbejde er sikring af Ringkøbings gamle bykerne med dets oprindelige næsten 800 år gamle gadenet med dets helstøbte bymiljø.
Foreningen vil arbejde for at fremme forståelsen for de værdier der ligger i bevaring af bygningers originalitet, samtidig med at bygningerne stadig kan anvendes funktionelt og hensigtsmæssigt.

§ 5
Foreningen vil bl.a.fremme sit formål gennem :

– oplysende og rådgivende virksomhed
– samarbejde med politikere, forvaltning, organisationer og foreninger.
– uddeling af pris for godt bevaringsarbejde.

§ 6
Bestyrelsen består af 7  medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 7
Bestyrelsen mødes efter behov eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Formandens/næstformandens indkaldelse til bestyrelsesmøder sker så vidt muligt med 1 uges varsel med angivelse af dagsorden for mødet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Der føres protokol for bestyrelsens møder.

§ 8
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af 1 på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. marts.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med 3 ugers varsel ved udsendelse af brev/mail til medlemmerne eller ved annoncering i den lokale presse.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. (For vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning gælder reglerne i §§ 11 og 12).

§ 10
Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Evt.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne skriftligt anmoder herom med angivelse af  dagsordenpunkt.

§ 12
Generalforsamlingens beslutning om ændring af vedtægterne forudsætter, at mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for beslutningen.

Såfremt kvalificeret flertal for vedtægtsændringen ikke opnås, kræves det, at vedtægtsændringen vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling.

§ 13
Generalforsamlingens beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede og at beslutningen vedtages med midst 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt, kan foreningens opløsning først besluttes, efter at det er vedtaget med simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsn skal indkalde til inden 6 uger.

§ 14
Såfremt foreningen opløses skal foreningens formue efter generalforsamlingens beslutning anvendes til et bygningskulturelt formål indenfor foreningens formålsbestemmelse.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 9.februar 2010.

Læs jubilæumsbogen

Vi har snart uddelt de sidste eksemplarer af jubilæumsbogen. Den bliver stadig uddelt til alle nye medlemmer, og andre interesserede kan købe den hos Bevaringsforeningen, så længe lageret strækker, men nu kan den også læses på nettet.

Hvis du følger dette link kan du læse den hos den digitale udgiver issuu:

50 år for bygningskulturen 

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 26. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Knud Hammer blev valgt.

2. Beretning  
Formandens beretning kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Else Chemnitz gennemgik regnskabet for 2019 og budget 2020. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg af Morten Beiter, Lars Hansson og Søren Ole Madsen 

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen med Charles Gam som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Under eventuelt var der enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2019:

Konstituering.

Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Søren Ole Madsen, Ulrich Bitterhoff, Morten Beiter, Jens Aarup Jensen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Bestyrelsesmøder.

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 6 bestyrelsesmøder samt en omfattende indbyrdes mailkorrespondance i løbet af året.

Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og teknik og Miljøudvalget, har vi løbende et godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især høringssagerne, der fylder meget. I den forløbne periode, har der været i omegnen af 40 høringssager. De er naturligvis ikke alle lige komplicerede, men selv de mindre komplicerede kræver, at vi sætter os ind i sagerne og deres detaljer.

Der har i denne periode – igen igen – været ejendomme, der absolut skulle rives ned. I beretningen sidste år fik dette problem en ganske fyldig omtale, så jeg vil ikke gentage min argumentation fra sidste generalforsamling, men dog slå fast, at det fortsat er bestyrelsens holdning, at bevaringsværdige huse som altovervejende grundregel ikke bør nedrives.

Ud over det jeg sagde sidste år, skal her fremhæves, at et ofte hørt argument for nedrivning er, at der er skimmelsvamp i ejendommen. Det er et argument, som efter vores opfattelse ikke er holdbart. Der kan normalt gøres noget ved skimmelsvamp. Vi vil derfor i den kommende periode tage kontakt til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur for at få foreningens vejledning og støtte til det videre arbejde, således at vi kan stå styrket i den fremtidige argumentation, når der er ejendomme, der ønskes nedrevet med den hovedbegrundelse, at der er skimmelsvamp.

I bestyrelsen har vi drøftet skiltningen i byen. Det er vores opfattelse, at der er en del skilte, der ikke er søgt tilladelse til og ikke overholder de eksisterende regler. Her vil vi tage kontakt til Handelsforeningen mhp. det videre arbejde, ligesom vi vil minde udvalgsformanden John G. Christensen om hans tidligere tilkendegivelse, om at kommunens medarbejdere på eget initiativ må tage sager op om overtrædelse af de eksisterende regler og ikke skal afvente en egentlig anmeldelse fra f.eks. Bevaringsforeningen. Vi kunne forestille os, at vi i samarbejde med Handelsforeningen og kommunen lavede en egentlig oplysningskampagne om regelsættet for god skiltning.

Udover de mange høringssvar har vi i den forgangne periode haft en byvandring sammen med udvalg og forvaltning. Det er en god anledning til at fortælle om vore synspunkter og endnu en gang beskrive, hvorfor det er vigtigt at passe på vores dejlige by. En gang imellem kan man godt stille spørgsmålstegn ved vores egne pædagogiske evner, når man ser, hvordan ansøgninger om nedrivning imødekommes.

Henrik Have.

I 2018 holdt vi to ”Have-vandringer”, hvor Erik Holm var guide ved fremvisningen af al den kunst, der er tilføjet og indføjet i den tidligere Amtsgård. Vi kunne i den forbindelse konstatere, at nogle af kunstværkerne ikke havde det så godt – de trængte til en kærlig hånd. Vi rettede derfor i samarbejde med Kunstforeningen henvendelse til Bygningsstyrelsen, da næsten alle kunstværkerne er Statens ansvar som bygningsejer.

Denne henvendelse resulterede i, at vi i august 2019 modtog et svar fra Bygningsstyrelsen, hvor de fortalte, at Bygningsstyrelsen ville igangsætte istandsættelse af Henrik Haves totaludsmykning af den tidligere Amtsgård. Det er det, der hedder Kunstkonserveringen, der forestår istandsættelsen. Bygningsstyrelsen skrev dengang, at de regner med, at arbejdet vil være færdigt i foråret 2020 – alt efter, hvad vejrforholdene tillader.

Det er heldigvis tydeligt, at Bygningsstyrelsen er kommet et godt stykke vej. Det er dejligt, og som tidligere amtsdirektør vil jeg ikke lægge skjul på, at det glæder mig utroligt meget. Jeg er meget glad for, at staten har taget ansvaret for denne del af Henrik Haves kunst på sig. Det tror jeg, at vi alle er.

Nu må vi håbe på, at ejerne af ”Vindens Labyrint” på Steen Blichers vej også vil tage deres ansvar på sig og sikre istandsættelsen af dette kunstværk, således at Henrik Haves kunst fortsat i sin helhed er en del af totaludsmykningen af den tidligere amtsgård til glæde for os alle i Ringkøbing.

Fra sidste generalforsamling.

Sidste år rejste Knud Hammer forslag om, at vi på baggrund af forslag fra medlemmerne skulle lave en oplistning med eksempler på årets dårlige byggerier. På baggrund af forslaget har bestyrelsen drøftet, hvorvidt vi kan finde en form, hvor tanken bag forslag kunne imødekommes.

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi meget gerne vil fremhæve gode eksempler. Til gengæld er vi fortsat af den opfattelse, at vi ikke vil bryde os om at hænge private borgere ud, der har handlet i fuld lovlighed.

Det er kommunen som byggemyndighed, vi skal argumentere over for. Her vil vi fortsætte vores ihærdige arbejde over for både politikere og forvaltning. Udover i høringssagerne også ved de jævnlige byvandringer med politikere og embedsmænd. Ligesom vi vil tage egentlige regelbrud op med kommunen. Herudover vil vi bruge vores hjemmeside til de mange gode eksempler og vejledninger.

Der er jo heller intet til hinder for, at det enkelte medlem ytrer sig i debatten.

Desuden er der heldigvis bygherrer, der henvender sig og beder om gode råd. Det sætter vi pris på, og vi vil gerne fortsætte denne rådgivning i det omfang ressourcerne tillader det – og uden at vi går byens arkitekter ”i bedene”.

Aktiviteter i foreningen.

Den traditionsrige veteranbiludflugt med Kongelig Dansk Automobil Klub Classic gik i 2019 ud på Holmsland. Vi kørte til Nymindegab, hvor vi så resterne af den sidste naturlige åbning mellem fjorden og havet. Herefter kørte vi til Gl. Vinterleje, hvor vi hørte om Holmsland Klits udvikling og betydning for grundlæggelsen af Ringkøbing. Frokosten blev indtaget i Hvide Sande, hvor vi hørte om byens udvikling samt så den nye sydmole og kunstværket Vesterled. Vi sluttede på restaurant Peking til en hyggelig øl. Alt under kyndig guidning af Søren Damgaard og Jens Aarup.

I september havde vi den årlige udflugt, der gik til Hotel Koldingfjord, hvor den tidligere Ringkøbingenser Peder Madsen er direktør. Han havde inviteret os og var vært ved både formiddagskaffen og frokosten, ligesom han viste os rundt på hotellet og fortalte os hotellets historie. Vi fik bl.a. lejlighed til at bese værelset, hvor Barack Obama boede, da han var i Kolding. Værelset er møbleret med Finn Juhl møbler, så der er en tæt tilknytning til Ringkøbing.

Herefter besøgte vi Dansk Sygeplejehistorisk museum, og vi sluttede af ved at besøge Koldinghus.

Peder Madsen skal have tusind tak for det flotte arrangement.

Begge ture var begunstiget af et fantastisk godt vejr.

Så alt i alt efter min opfattelse to virkelig gode, spændende og hyggelige ture.

1700 – festivalen bidrog vi til ved at arrangere byvandringer, hvor Søren Damgaard og Jens Aarup var guider.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi plejer som regel at have en repræsentant eller to med til Landsforeningens årsmøde eller andre arrangementer. Det kunne det desværre ikke lade sig gøre i 2019.

Vanen tro skal det også i denne beretning nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet, Bygningsforbedringsudvalget og i Kulturelt Samråd.

Frivillige.

Vi stadig er interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv. Sidste år resulterede en lignende opfordring i en enkelt henvendelse, som vi er meget glade for.

Fremtiden.

Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:

Jeg har tidligere nævnt vores tanker om skimmelsvamp og nedrivning.

Overholdelse af reglerne om skilte, herunder en egentlig oplysningskampagne om god skiltning.

Fortsat påvirkning af politikerne med gode eksempler og advarsler mod de dårlige.

Herudover har vi drøftet begrebet flexboliger. Ringkøbing skal nødig lide samme skæbne som flere andre turistbyer, hvor de attraktive områder i byen ligger mere eller mindre øde hen, måske lige undtagen i højsæsonen. Dette emne vil vi drøfte med kommunen.

Derudover vil vi fortsætte den hidtidige linje med en ”veteranbiludflugt” og en årlig udflugt, som i det kommende år kunne gå til Herning eller Fanø

Der er forslag om rundvisning i Ringkøbing Kirke.

Vi vil tillige fortsætte vores engagement i 1700-tals festivalen.

Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer.

Tak.

Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde. Her kunne nævnes, at bestyrelsen også gerne ser, at medlemmerne støtter foreningen ved tilkendegivelser i det offentlige forum. Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand


Som optakt til generalforsamling og prisuddeling holdt museumsinspektør Christian Ringskou fra Ringkøbing-Skjern Museum et foredrag om Ringkøbing på baggrund af sine undesøgelser som ph.d.-stipendiat, og i forlængelse af generalforsamlingen uddeltes bevaringsprisen for 2018. Læs mere her.