Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 27. februar kl. 19 i Dommerkontoret, Ringkøbing.

Før selve generalforsamlingen og prisuddelingen fortalte museumsinspektør ved Ringkøbing Fjord Museer Christian Ringskou om en tid, hvor Vestjyllands bønder efterspurgte handel og service i ny skala. Nye jernbanelinjer skar sig på kryds og tværs gennem landskabet, og nye byer skød op. Undervejs kom Christian Ringskou ind på de nye byers særlige arkitektoniske træk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Jesper Dalgaard-Knudsen blev valgt.

2. Beretning
Formanden Lars Hansson aflagde beretning for 2023.  Beretningen godkendtes med akklamation. Beretningen kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Kassereren John Stærkær fremlagde resultatopgørelsen for 2023 og budgetforslaget for 2024; begge godkendtes med akklamation.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Hansson, John Stærkær og Søren Ole Madsen var på valg; Søren Ole Madsen modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Per Stensgaard Karlsen, som valgtes med akklamation. Derudover blev John Stærkær og Lars Hansson genvalgt.

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen.

8. Eventuelt
Formanden takkede Søren Ole Madsen for hans gode indsats i bestyrelsen gennem mange år, ligesom formanden takkede Søren Ole for hyggeligt samvær i bestyrelsen.

Formandens beretning om foreningens virksomhed for 2023.

Konstituering.
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af John Stærkær, kasserer, Søren Ole Madsen, Peter Skaaning Møller, Lars Roesen, sekretær, Inge Maria Frydendahl, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Aktiviteter i foreningen i perioden.
Der har i perioden været et par større medlemsaktiviteter. Jeg vender tilbage til de enkelte aktiviteter.

Bestyrelsesmøder.
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøderne er suppleret med en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance.
Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og Teknik- og Miljøudvalget, har vi som sædvanligt et løbende og godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især de mange høringssager, der fylder meget. Der har i perioden været en 20-22 stykker.

Sagsbehandlingen i bestyrelsen.
Som tidligere nævnt har vi i bestyrelsen behandlet en række høringssager. Der ligger et ganske stort arbejde bag vores sagsbehandling.
Igen i år vil jeg fremhæve, at vi kan opleve, at vi er de reelle sagsbehandlere.
Og skyldes det, at kommunens politikere i virkeligheden fralægger sig ansvaret for den bevaringslinje, som bevaringsdeklarationen er et udtryk for?

Årets medlemsarrangementer:
2023 har været et forholdsvis stilfærdigt år i Bevaringsforeningen præget af de sædvanlige høringssvar til kommunen og af 2 meget gode arrangementer med hyggeligt samvær og flot faglighed.
I august havde vi i samarbejde med Kongelig Dansk Automobil Klub Classic den årlige udflugt. I år gik udflugten til Dejbjerg og Skjern.
Vi mødtes med KDAK Classic på havnen og fordelte os i de gamle biler, hvorefter vi kørte til Vandhaverne i Skjern. Her fortalte Lars Foged fra Skjern Udviklingsforum om projektet, der åbnede under coronaen i september 2020. Vandhaverne er en del af Den Grønne Korridor og er skabt ved at frilægge og omdanne et tidligere vandreservoir til en stemningsfuld installation, hvor
man på gangbroer bevæger sig rundt over et spejlbassin under blomstrende tage, hvorfra vandet drypper og skaber en helt speciel stemning. Vandtanken er suppleret med de to haverum Sandpuden og Refugiet og udgør en fin oase i området.
Fra Vandhaverne kørte vi til Dejbjerg, hvor sognepræst Poul Nyborg fortalte om den smukt beliggende Kirke fra 1100-tallet. Efter besøget i kirken gik vi over til præstegården fra 1850, der var hovedbygningen til herregården Dejbjerglund frem til 1920.
Fra Dejbjerg gik turen over Lem, hvor vi var inviteret på en øl og en ristet pølse foran Smedenes Hus i forbindelse med Lems Smede Festuge.

Bevaringsdeklarationen.
Ringkøbing har en usædvanlig smuk og velbevaret bykerne med et attraktivt gademiljø, men det er ikke nogen selvfølge. Byen kunne have set meget anderledes ud, hvis ikke en lille gruppe af byens fremsynede borgere og politikere i 1960’erne havde set, hvor udviklingen bar hen og var lykkedes med at få tinglyst en bevaringsdeklaration for bykernens huse og gademiljøer den 18. september 1973.
Den 9. oktober 2023 fejrede vi i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune Bevaringsdeklarationens 50-års jubilæum.
Fejringen skete med en byvandring og reception i Rådhushallen, ligesom der var mulighed for at se en plancheudstilling, der også blev vist på Torvet. Både byvandring og plancheudstilling var en øjenåbner for mange, der ikke til daglig tænker over, hvor meget Ringkøbings bymidte har ændret sig i positiv retning på grund af bevaringsarbejdet.
I den sammenhæng vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige Ringkøbing-Skjern kommune en stor tak for at ville være med til at fejre Bevaringsdeklarationens jubilæum – en deltagelse fra kommunens side, der både var med deltagelse af politikere, herunder borgmesteren og embedsmænd, ligesom kommunen var med til at finansiere arrangementet. Tusind tak til kommunen. Det var dejligt.
Så stor ros til kommunen for i sin tid at få vedtaget deklarationen og ros til kommunen for at fastholde deklarationen. Det er vigtigt, at vi har en kommune, der fastholder deklarationen og administrerer den i den ånd, der ligger i deklarationen. Bevaringsforeningen vil gerne være med til at understøtte denne administration – det gør vi blandt ved at være høringspart og afgive – forhåbentlig kvalificerede – svar. Men vi skal ikke glemme, at det er Ringkøbing-Skjern kommunes deklaration – det er ikke Bevaringsforeningens. Det er der somme tider nogle, der glemmer.
Der har gennem årene været god bevidsthed om deklarationen. Det er måske toppet. Det kan indimellem opleves som om det er begyndt at skride. Borgerne har glemt, at der er regler, og ansøger ikke altid om tilladelse til deres dispositioner vedrørende deres ejendomme. Kommunen opleves ikke som udfarende/tilsynsførende i forhold til dispositioner, der er i strid med bevaringsdeklarationen. Kommunen kan opleves som passiv. Det er andre – herunder Bevaringsforeningen, der skal anmelde. Det kan ikke være meningen.
Når kommunen oplever ulovligheder, bør den også skride ind og ikke bare forholde sig passiv.
I den sammenhæng et hjertesuk – de løse skilte, reklamebannere og andet ikke autoriseret byudstyr rundt i byen. Invasive arter, der breder sig uhæmmet, og har en tendens til at blive permanente. De er ikke med til at forskønne byen, men signalerer discount.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi var som sædvanlig repræsenteret ved Landsforeningens årsmøde, idet næstformanden og tre interesserede medlemmer deltog.
Det skal også nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet og Bygningsforbedringsudvalget, og at han af Landsforeningen er udpeget som medlem af bestyrelse for Fonden for Blichermuseet på Herningsholm.

Frivillige.
Vi er stadig interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Fremtiden.
Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:
I 2024 vil vi afholde flere byvandringer, blandt andet vil vi gentage byvandringen om bevaringsdeklarationen, ligesom vi blandt andet planlægger en tur til Aarhus og naturligvis den årlige veteranbiltur til udvalgte bygninger og kulturmiljøer. Denne tur finder sted den 17. august 2024 og går bl.a. til Dommerkontoret og området deromkring i Skjern.
Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer, ligesom vi meget gerne vil høre synspunkter på et andet emne, der optager os meget, nemlig hvorledes skaber vi en større, bredere og mere synlig opbakning lokalt for bevaringstankerne.

Tak.
Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde.
Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.
Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand


I forlængelse af generalforsamlingen blev den Bevaringsprisen 2023 uddelt.
Læs mere her.