Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 21. februar kl. 19.00 i Dommerkontoret, Ringkøbing.

Før selve generalforsamlingen og prisuddelingen fortalte Hans Christian Vestergaard og Morten Beiter om to af de spændende projekter, der kan være med til at give nyt liv til bevaringsværdige bygninger.

Hans Christian Vestergaard er formand for foreningen Ringkøbing Station, der arbejder med planer om at omdanne de tomme lokaler i den fredede stationsbygning til nyt ungdomshus i Ringkøbing.

Morten Beiter er formand for Kronhede Lejrskole, der er indrettet i den gamle Torsted Nordre Skole. Lejrskolen skal omdannes til Kronhede Naturhostel og Lejrskole med overnatningsmuligheder, der henvender sig til friluftsmennesker.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Jesper Dalgaard-Knudsen blev valgt.

2. Beretning
Formanden Lars Hansson aflagde beretning for 2022.  Beretningen godkendtes med akklamation. Beretningen kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Kassereren Else Chemnitz fremlagde resultatopgørelsen for 2022 og budgetforslaget for 2023; begge godkendtes med akklamation.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Else Chemnitz, Ulrik Bitterhoff, Lars Roesen og Søren Damgaard Jensen var på valg; Else og Ulrich modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Inger Marie Frydendal og Peter Skaaning Møller, som valgtes med akklamation. Derudover blev Søren Ole Madsen og Lars Hansson genvalgt. 

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen.

8. Eventuelt
Under eventuelt var der enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Formandens beretning om foreningens virksomhed for 2022.

Konstituering.
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Søren Ole Madsen, Ulrich Bitterhoff, John Stærkær, Lars Roesen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Aktiviteter i foreningen i perioden.
Perioden har faktisk været præget af en række større medlemsaktiviteter. Vi har åbenbart skulle indhente corona-årenes underskud for aktiviteter. Jeg vender tilbage til de enkelte aktiviteter.

Bestyrelsesmøder.
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Det mindre antal bestyrelsesmøder end sædvanligt er ikke udtryk for, at foreningen har ligget stillet. Bestyrelsesmøderne er suppleret med en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance.

Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og Teknik og Miljøudvalget, har vi som sædvanligt et løbende og godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især de mange høringssagerne, der fylder meget. Der har i perioden været en 17-18 stykker.
Sidste år redegjorde jeg omhyggeligt for vores syn på affaldsspandene.

Blandt meget andet fremhævede jeg, at der desværre slet ikke er taget hånd om de æstetiske udfordringer, og affaldsbeholderne er alt for dominerende i deres visuelle udtryk, og samtidig er de mildest talt uheldigt placeret uden hensyn til byrummet og de historiske huse.

Ligesom jeg fremhævede, at hvis skraldespands-løsningen vurderes værdig til at blive permanent, vil der naturligvis skulle kigges på æstetiske gode løsninger i samarbejde med bl.a. Bevaringsforeningen, og i overensstemmelse med bevaringsdeklarationen og de tilhørende vejledninger, som vi på ingen måde har i sinde at afvige fra i vores fremtidige valg af gadeinventar.

Vi har i februar 2022 fået en henvendelse om deltagelse i en drøftelse sammen med kommunen og Handelsforeningen om at finde en mere permanent ordning for affaldsstativer i Ringkøbing. Denne drøftelse har fundet sted, men det virker ikke til, at der er sket mere. Spandene er ikke ændret – heller ikke i farve.

Herudover har vi haft en byvandring med Teknik og miljøudvalget, hvor vi havde lejlighed til at vise Ringkøbing frem, men også til under mere uformelle former at drøfte bevaring og vores synspunkter.

Raunonia.
Raunonia fylder stadig i debatten. Jeg redegjorde sidste år for bestyrelsens synspunkter. Disse synspunkter er siden sidste generalforsamling uddybet i et læserbrev fra maj 2022, hvorfra jeg vil citere:
”Bevaringsforeningen vil gerne medvirke til at øge turismen i Ringkøbing, vi vil gerne medvirke til at give handelslivet og restaurationslivet gode vilkår, men ikke for en hver pris. Det må ikke gå ud over det, der er den største tiltrækningskraft ved Ringkøbing, nemlig den gamle, hyggelige og velbevarede bymidte og den umiddelbare sammenhæng med fjorden, der både er grunden til, at byen blev anlagt i 1200-tallet og dens væsentligste kvalitet. Det er netop Bevaringsforeningens
grundlæggende opgave at sikre disse kvaliteter.

De offentliggjorte planer læser vi således, at fjordudsigten vil være blokeret langs hele havnen fra Mylius Erichsens Vej og hen til Vester Strandgade.
Vi fastholder, at det med det nuværende vidensniveau er svært at have en præcis mening om byggeriet, når vi kun kender den første overordnede og noget diskutable oversigtstegning og den efterfølgende romantiserede visualisering, men hvis der skal bygges i vandet, er der en række forhold, der skal iagttages. Det bør bl.a. overvejes, hvorvidt husene kan ligge i forbindelse med Vestas-grunden, ligesom udbygningen bør ske etapevis, så man kan bremse i tide.

Antallet af huse forekommer i sig selv overvældende. Det er svært at se, at parkeringsproblemerne og problemerne med adgangsveje skulle kunne løses tilfredsstillende uden at forringe havnemiljøet.

Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske, hvis husene ikke kan sælges/lejes ud i det tænkte omfang. Bliver der så nogle tomme, døde bygninger? Og hvordan fjernes bydelen igen, hvis ideen ikke holder vand?

Vi er stærkt bekymrede for, om de tilladelser, som kommunen skal give, overholdes både af bygherre, men ikke mindst af kommunen selv. Vi er bekymrede for, at kommunen undervejs i processen presses til at give yderligere tilladelser/dispensationer, og om de gode intentioner i forslaget forsvinder i processen, som det er sket i Søndervig – Det er klart, at bl.a. sagen med vandrutsjebanen i Lalandia, Søndervig, styrker bekymringerne.

Vi er helt enige med brevskriverne i, at der skal sikres åbenhed i processen. Det kunne være med borgermøder for alle interesserede, hvor initiativtagerne redegør for projektet og ikke mindst, hvor kommunen redegør for den sagsbehandling, der har foregået, den fortsatte sagsbehandling, hvilke overvejelser Byrådet har om sagen, og hvordan Byrådet forestiller sig borgerinddragelsen i processen.”

Sagsbehandlingen i bestyrelsen.
Som tidligere nævnt har vi i bestyrelsen behandlet en række høringssager. Der ligger et ganske stort arbejde bag vores sagsbehandling. Igen i år vil jeg fremhæve, at vi kan opleve, at vi er de reelle sagsbehandlere. Og skyldes det, at kommunens politikere i virkeligheden fralægger sig ansvaret for den bevaringslinje, som bevaringsdeklarationen er et udtryk for?

Årets medlemsarrangementer.
Ringkøbing for begyndere den 17. juni.
En byvandring gennem 800 års byhistorie med fokus på bygningskultur og bevaring.

Veteranbiludflugt til Nymindegab lørdag den 20. august 2022
Traditionen tro samarbejdede Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening om en fælles medlemsudflugt, hvor vi kørte ud og så på områdets kulturarv i veteranbiler.

Vi mødtes med KDAK Classic på havnen. Efter at vi var fordelt i de gamle biler, kørte vi til Nymindegab, hvor vi besøgte museet, der genåbnede i 2020 efter en større ombygning.
Udstillingen fortalte historien om dengang, Nymindegab blev et yndet mål for badegæster og kunstnere, herunder om dengang, den senere skagensmaler Laurits Tuxen i 1879 kom til Æ Gaf, der efterhånden udviklede sig til en lille kunstnerkoloni.
Fra Nymindegab kørte vi tilbage mod Ringkøbing, og holdt ind ved Lyngvig Kirke, der ligger smukt ned mod fjorden. Kirken blev bygget i 1869, og på kirkegården er der begravet allierede soldater fra Anden Verdenskrig. Udover den traditionelle kirkegård, har Lyngvig Kirke Danmarks eneste klitkirkegård i det smukke landskab ned mod fjorden. Formand for menighedsrådet, Lars L. Christensen, fortalte om kirken og klitkirkegården.

Som sædvanligt sluttede vi af på havnen i Ringkøbing med en øl på Restaurant Peking.

Udflugt til Herning lørdag den 17. september 2022
At Herning er ældre end Ringkøbing, kommer nok bag på de fleste Ringkøbingensere. Men sådan er det. Og byens historie er faktisk spændende, selv om både by og historie tilsyneladende er lige ud ad landevejen.

Vi startede vest for Hedeagerkirke, hvor vi bl.a. kunne se resterne efter Hernings gamle kirke fra 1100-tallet. Derefter så vi Herning Tekstilmuseum, rundtur i midtbyen og sluttede på Herningsholm.

I Plesner, Nyrop og Larsens fodspor i København 4.-6. november 2022
Tre af Danmarks kendteste arkitekter er opvokset her på egnen. Martin Nyrop blev født på Holmsland i 1849, Ulrik Plesner blev født i Vedersø i 1861, og Henning Larsen blev født i Opsund i 1925. De har alle tre tegnet betydelige bygninger i København, og efter flere års tilløb arrangerede Bevaringsforeningen en tur til hovedstaden for at kigge nærmere på deres værker og en række vellykkede eksempler på restaureringer og nye bygninger, der føjer sig smukt ind i bybilledet.

Vi startede allerede fredag med en byvandring i kvarteret ved Nyboder, Marmorkirken og Amalienborg og med guidet rundvisning i Nyboders Mindestuer.
Lørdag startede vi i Operaen med en guidet rundvisning i Henning Larsens imponerende og kontroversielle operahus på Holmen.

Om eftermiddagen var det byvandring mellem fire af Ulrik Plesners markante bygninger i København. Guide på turen var kunsthistoriker Viktoria Holst Eriksen, der i øjeblikket arbejder på en bog om Plesner.

Vi sluttede på Københavns Rådhus med en guidet rundvisning. Vi hørte om Martin Nyrup, hans inspiration, og hvordan den kom til udtryk i rådhusets arkitektur og interiør. Det var en fantastisk – og noget anderledes guide – med en helt utrolig viden om Nyrop og Rådhuset og med et sjældent engagement. Og vi fik også de berømte pandekager.

Søndag var det ny og gammel arkitektur på Christianshavn
Tidligere afdelingsarkitekt i Ringkøbing Kommune, Claus Josefsen, tog os med på en byvandring på Christianshavns. Undervejs så vi fine eksempler på ny og gammel arkitektur. Vi så også, hvor Søren har fået inspirationen til de anderledes mursten på Landbobankens bygning i Nygade fra.

Alle 3 arrangementer har fået ”flotte anmeldelser” af deltagerne.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi var som sædvanlig repræsenteret ved Landsforeningens årsmøde.

Det skal også nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet og Bygningsforbedringsudvalget, og at han af Landsforeningen er udpeget som medlem af bestyrelse for Fonden for Blichermuseet på Herningsholm.

Frivillige.
Vi er stadig interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Fremtiden.
Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:
Vi synes, at vi i 2022 har fået lavet en række gode arrangementer, der både bærer præg af tradition, men også af fornyelse.

Vi har i 2023 ideer om følgende aktiviteter:
Ringkøbing-tur langs de gamle diger og skelbækken i maj/juni 2023.
Veteranbil-tur er fastlagt til lørdag d. 19. august 2023 med godt vejr og med evt. besøg i FDBs gamle møbelfabrik i Tarm, hvis museet er klar til det tidspunkt; Vandhaverne i Skjern; RKSK-Museum har et depot i Skjern med mange ting, som kunne interessere veteranbil-folket og os andre.

Tur til Århus i efteråret 2023. evt. med byvandring, besøge den gamle by, mm.

Tur til Strandgården – vi forhører sig hos ejeren, om det er muligt.
Herudover skal fremhæves, at en af hjørnestenene i vores arbejde – Bevaringsdeklarationen den 18. september i år har 50-års jubilæum, hvis vi regner fra datoen for tinglysningen. Dette forventer vi at markere på en eller anden måde. Det kan være med foredrag/udstilling/byvandring eller andet – og gerne i samarbejde med kommunen. Det vil vi arbejde videre med.

Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer, ligesom vi meget gerne vil høre synspunkter på et andet emne, der optager os meget, nemlig hvorledes skaber vi en større, bredere og mere synlig opbakning lokalt for bevaringstankerne.

Tak.
Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde.

Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen

Lars Hansson, formand


I forlængelse af generalforsamlingen blev den enlige kandidat til Bevaringsprisen 2022 præsenteret. Læs mere her.