Tag-arkiv: Nyhed

Veteranbiludflugt til Skjern og Hellig Kors Kloster

Medlemsudflugt lørdag den 17. august 2024

Traditionen tro samarbejder Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening om en fælles medlemsudflugt, hvor vi kører ud og ser på områdets kulturarv i veteranbiler. KDAK Classic møder op med 10-12 biler, chauffører og ledsagere, og der bliver plads til ca. 20 af Bevaringsforeningens medlemmer.

Vi mødes med KDAK Classic på havnen klokken 10.00 og fordeler os i de gamle biler, hvorefter vi kører til Kong Hans Bro og Dommergården i Skjern. Her vil museumsinspektør Torben Egebjerg fortælle om den betydning, det historiske overfartssted over Skjern Å har haft for området. Derefter er der sandwich og kaffe.

Skjern Å kører vi til Hellig Kors Kirke øst for Lem, hvor Carsten Dalsgaard Hansen, der leder stedet sammen med sin kone, Marianne, vil fortælle om historien og ideerne bag klosteret med den markante kirke, der ligger smukt nord for Dejbjerg Hede.

Fra Hellig Kors Kloster kører vi til Smedenes Hus i Lem, hvor bilerne vises frem, og vi får en pølse og en øl/vand.

Bevaringsforeningens medlemmer betaler 100 kr. for turen inklusiv frokost, kaffe og kage. KDAK Classics medlemmer sørger for biler og benzin.

Tilmeldig sker efter først til mølle her på Bevaringsforeningens hjemmeside eller sms 2139 5305 senest lørdag den 10. august.

Tilmelding til veteranbiludflugt 2024

* Skal udfyldes

 

Bevaringsprisen 2023

Der var indstillet fem bygninger til bevaringsprisen for 2023, fire i byen og en enkelt på landet, og på Bevaringsforeningens generalforsamling blev der uddelt en pris i begge kategorier. Der blev desuden foreslået et nyt hus i gammel stil, som ligger uden for Bevaringsprisens rammer, og derfor ikke er medtaget her.

Rindum Kirke
– Bevaringsprisen i byen 2023

Rindum Kirke var indstillet af Annette Holm med følgende begrundelse:

Rindum Kirke er suverænt den ældste bygning i byområdet, og påskesøndag 2023 blev et stort renoveringsprojekt afsluttet. Derfor foreslår jeg, at Rindum Menighedsråd skal have bevaringsprisen, for selv om det mest er indvendigt, der er sket de største forandringer, ligger der et stort bevaringsarbejde i projektet. Nyt og gammelt er mødtes for at bevare bygningen. Der er strøget komøg på muren for bedre at binde kalken til den, der er installeret varmepumpe for at holde en jævn temperatur, og det nye dåbsværelse er opført som en selvstændig bygning af hensyn til muren i våbenhuset.

Om tilbygningen kan jeg kun sige godt om, for vel er det et brud, men lavet med respekt for kirken fra 1100-tallet. Der er mange fine detaljer i murværket, et smukt nyt kors ved tagrenden i sammenføjningen af de to bygninger, og så er våbenhusets mur brudt igennem, men ikke kalket til, så man kan se de gamle sten i den tykke mur.


Rindum Kirke

 

 

Våbenhus og dåbsværelse

Våbenhus og dåbsværelse

Dør til nyt dåbsværelse

Gennemskæring for ny dør

Nyt dåbsværelse

Strandgaarden, Husby Klit
– Bevaringspris på landet 2023

Strandgaarden er indstillet af Bevaringsforeningens bestyrelse:

Strandgaarden er sat forbilledligt i stand af den nye ejer, der således er med til at bevare en af de mest markante af de smukke, klitgårde, der stadig præger klitten og vidner om en stærk, lokal bygningskultur i harmoni med det storslåede landskab. Strandgaarden fremtræder stadig som da den blev bygget i 1875, og det har krævet en stor indsats, som fortjener en bevaringspris.  

Strandgaarden

Strandgaarden

Strandgaarden malet af Peter Duun til bogen “Den Vestjyske Klitgård” omkring år 2000

Øster Strandgade 12, Ringkøbing
– Indstillet 2023

Indstillet af Linda Green:

Jeg vil gerne indstille Gitte og Søren Jespersen til prisen for 2023.
Gitte og Søren har meget smukt renoveret Ø Strandgade 12, 6950 Ringkøbing såvel inde som ude, ejendommen fremstår meget meget flot og stilen har de bevaret 100% så ejendommen fortsat passer ind i smukke Ø Strandgade.

Øster Strandgade 12

Nørregade 22, Ringkøbing – Skomagerhuset
– indstillet 2023

Indstillet af Viggo Hvistendahl:
Skomagerhuset står rigtig flot, nu hvor det er blevet færdigfuget.


Skomagerhuset

Nygade 41, Ringkøbing
– indstillet 2023

Indstillet af Viggo Hvistendahl:
Huset har fået et flot nyt tag i naturskiffer.

Ringkøbing Ting- og Arresthus

Herningvej 41, Ringkøbing
– Indstillet 2023

Indstillet af Viggo Hvistendahl:

Jeg har altid selv haft lyst til at restaurere huset, der stod meget forsømt i mange år, hvor vinduerne var tætnet med gamle Anders And-blade. Derfor glæder jeg mig nu over huset, hver gang jeg går forbi.


Herningvej 41

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 27. februar kl. 19 i Dommerkontoret, Ringkøbing.

Før selve generalforsamlingen og prisuddelingen fortalte museumsinspektør ved Ringkøbing Fjord Museer Christian Ringskou om en tid, hvor Vestjyllands bønder efterspurgte handel og service i ny skala. Nye jernbanelinjer skar sig på kryds og tværs gennem landskabet, og nye byer skød op. Undervejs kom Christian Ringskou ind på de nye byers særlige arkitektoniske træk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Jesper Dalgaard-Knudsen blev valgt.

2. Beretning
Formanden Lars Hansson aflagde beretning for 2023.  Beretningen godkendtes med akklamation. Beretningen kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Kassereren John Stærkær fremlagde resultatopgørelsen for 2023 og budgetforslaget for 2024; begge godkendtes med akklamation.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Hansson, John Stærkær og Søren Ole Madsen var på valg; Søren Ole Madsen modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Per Stensgaard Karlsen, som valgtes med akklamation. Derudover blev John Stærkær og Lars Hansson genvalgt.

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen.

8. Eventuelt
Formanden takkede Søren Ole Madsen for hans gode indsats i bestyrelsen gennem mange år, ligesom formanden takkede Søren Ole for hyggeligt samvær i bestyrelsen.

Formandens beretning om foreningens virksomhed for 2023.

Konstituering.
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af John Stærkær, kasserer, Søren Ole Madsen, Peter Skaaning Møller, Lars Roesen, sekretær, Inge Maria Frydendahl, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Aktiviteter i foreningen i perioden.
Der har i perioden været et par større medlemsaktiviteter. Jeg vender tilbage til de enkelte aktiviteter.

Bestyrelsesmøder.
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøderne er suppleret med en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance.
Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og Teknik- og Miljøudvalget, har vi som sædvanligt et løbende og godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især de mange høringssager, der fylder meget. Der har i perioden været en 20-22 stykker.

Sagsbehandlingen i bestyrelsen.
Som tidligere nævnt har vi i bestyrelsen behandlet en række høringssager. Der ligger et ganske stort arbejde bag vores sagsbehandling.
Igen i år vil jeg fremhæve, at vi kan opleve, at vi er de reelle sagsbehandlere.
Og skyldes det, at kommunens politikere i virkeligheden fralægger sig ansvaret for den bevaringslinje, som bevaringsdeklarationen er et udtryk for?

Årets medlemsarrangementer:
2023 har været et forholdsvis stilfærdigt år i Bevaringsforeningen præget af de sædvanlige høringssvar til kommunen og af 2 meget gode arrangementer med hyggeligt samvær og flot faglighed.
I august havde vi i samarbejde med Kongelig Dansk Automobil Klub Classic den årlige udflugt. I år gik udflugten til Dejbjerg og Skjern.
Vi mødtes med KDAK Classic på havnen og fordelte os i de gamle biler, hvorefter vi kørte til Vandhaverne i Skjern. Her fortalte Lars Foged fra Skjern Udviklingsforum om projektet, der åbnede under coronaen i september 2020. Vandhaverne er en del af Den Grønne Korridor og er skabt ved at frilægge og omdanne et tidligere vandreservoir til en stemningsfuld installation, hvor
man på gangbroer bevæger sig rundt over et spejlbassin under blomstrende tage, hvorfra vandet drypper og skaber en helt speciel stemning. Vandtanken er suppleret med de to haverum Sandpuden og Refugiet og udgør en fin oase i området.
Fra Vandhaverne kørte vi til Dejbjerg, hvor sognepræst Poul Nyborg fortalte om den smukt beliggende Kirke fra 1100-tallet. Efter besøget i kirken gik vi over til præstegården fra 1850, der var hovedbygningen til herregården Dejbjerglund frem til 1920.
Fra Dejbjerg gik turen over Lem, hvor vi var inviteret på en øl og en ristet pølse foran Smedenes Hus i forbindelse med Lems Smede Festuge.

Bevaringsdeklarationen.
Ringkøbing har en usædvanlig smuk og velbevaret bykerne med et attraktivt gademiljø, men det er ikke nogen selvfølge. Byen kunne have set meget anderledes ud, hvis ikke en lille gruppe af byens fremsynede borgere og politikere i 1960’erne havde set, hvor udviklingen bar hen og var lykkedes med at få tinglyst en bevaringsdeklaration for bykernens huse og gademiljøer den 18. september 1973.
Den 9. oktober 2023 fejrede vi i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune Bevaringsdeklarationens 50-års jubilæum.
Fejringen skete med en byvandring og reception i Rådhushallen, ligesom der var mulighed for at se en plancheudstilling, der også blev vist på Torvet. Både byvandring og plancheudstilling var en øjenåbner for mange, der ikke til daglig tænker over, hvor meget Ringkøbings bymidte har ændret sig i positiv retning på grund af bevaringsarbejdet.
I den sammenhæng vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige Ringkøbing-Skjern kommune en stor tak for at ville være med til at fejre Bevaringsdeklarationens jubilæum – en deltagelse fra kommunens side, der både var med deltagelse af politikere, herunder borgmesteren og embedsmænd, ligesom kommunen var med til at finansiere arrangementet. Tusind tak til kommunen. Det var dejligt.
Så stor ros til kommunen for i sin tid at få vedtaget deklarationen og ros til kommunen for at fastholde deklarationen. Det er vigtigt, at vi har en kommune, der fastholder deklarationen og administrerer den i den ånd, der ligger i deklarationen. Bevaringsforeningen vil gerne være med til at understøtte denne administration – det gør vi blandt ved at være høringspart og afgive – forhåbentlig kvalificerede – svar. Men vi skal ikke glemme, at det er Ringkøbing-Skjern kommunes deklaration – det er ikke Bevaringsforeningens. Det er der somme tider nogle, der glemmer.
Der har gennem årene været god bevidsthed om deklarationen. Det er måske toppet. Det kan indimellem opleves som om det er begyndt at skride. Borgerne har glemt, at der er regler, og ansøger ikke altid om tilladelse til deres dispositioner vedrørende deres ejendomme. Kommunen opleves ikke som udfarende/tilsynsførende i forhold til dispositioner, der er i strid med bevaringsdeklarationen. Kommunen kan opleves som passiv. Det er andre – herunder Bevaringsforeningen, der skal anmelde. Det kan ikke være meningen.
Når kommunen oplever ulovligheder, bør den også skride ind og ikke bare forholde sig passiv.
I den sammenhæng et hjertesuk – de løse skilte, reklamebannere og andet ikke autoriseret byudstyr rundt i byen. Invasive arter, der breder sig uhæmmet, og har en tendens til at blive permanente. De er ikke med til at forskønne byen, men signalerer discount.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi var som sædvanlig repræsenteret ved Landsforeningens årsmøde, idet næstformanden og tre interesserede medlemmer deltog.
Det skal også nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet og Bygningsforbedringsudvalget, og at han af Landsforeningen er udpeget som medlem af bestyrelse for Fonden for Blichermuseet på Herningsholm.

Frivillige.
Vi er stadig interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Fremtiden.
Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:
I 2024 vil vi afholde flere byvandringer, blandt andet vil vi gentage byvandringen om bevaringsdeklarationen, ligesom vi blandt andet planlægger en tur til Aarhus og naturligvis den årlige veteranbiltur til udvalgte bygninger og kulturmiljøer. Denne tur finder sted den 17. august 2024 og går bl.a. til Dommerkontoret og området deromkring i Skjern.
Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer, ligesom vi meget gerne vil høre synspunkter på et andet emne, der optager os meget, nemlig hvorledes skaber vi en større, bredere og mere synlig opbakning lokalt for bevaringstankerne.

Tak.
Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde.
Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.
Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand


I forlængelse af generalforsamlingen blev den Bevaringsprisen 2023 uddelt.
Læs mere her.     

 

Hezekiels Skammel – Henrik Haves beskrivelse af Kuben

Henrik Haves bedst kendte kunstværk i Ringkøbing er Hezekiels Skammel eller Kuben. De fleste møder den på vej ind i byen, mange ved, det er et værk af Henrik Have, og skønt alle havde en mening om Kuben, da den blev indviet i september 1993, er det de færreste, der kender Henrik Haves egne tanker om kunstværket, som han beskrev i dette forslag.

Klik for større billede:

Bevaringsdeklarationen – Udstilling

Ringkøbing har en usædvanlig smuk og velbevaret bykerne med et attraktivt gademiljø, men det er ikke nogen selvfølge. Byen kunne have set meget anderledes ud, hvis ikke en lille gruppe af byens fremsynede borgere og politikere i 1960erne havde set, hvor udviklingen bar hen og var lykkedes med at få tinglyst en bevaringsdeklaration for bykernens huse og gademiljøer i 1973.

I forbindelse med jubilæet lavede vi en plancheudstilling som vistes i Rådhushallen og på Torvet. Plancheudstillingen er støttet af Ringkøbing Håndværker- og Industriforening og kan ses her:

   

Renoverede huse i Ringkøbing

Mange af de fine huse i Ringkøbing ser tilsyneladende ud, som de altid har gjort. Men sådan er det ikke nødvendigvis. Faktisk er der mange renoveringer, der har bragt husene tilbage til deres oprindelige udseende, eller har rettet op på ombygninger, så husene igen fremtræder autentiske i gadebilledet.

Vi har samlet et udvalg her, og der er mange flere under menupunktet Huse og Mennesker.

Bevaringsdeklarationen 50 år

Byvandring og reception i Rådhushallen

Ringkøbing har en usædvanlig smuk og velbevaret bykerne med et attraktivt gademiljø, men det er ikke nogen selvfølge. Byen kunne have set meget anderledes ud, hvis ikke en lille gruppe af byens fremsynede borgere og politikere i 1960’erne havde set, hvor udviklingen bar hen og var lykkedes med at få tinglyst en bevaringsdeklaration for bykernens huse og gademiljøer den 18. september 1973.

Der er god grund til at markere 50-års jubilæet, og derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Bevaringsforening i fællesskab arrangeret en byvandring med efterfølgende reception i Rådhushallen, hvor man samtidig kan se en plancheudstilling, der også vises på Torvet.

Byvandring og reception er mandag den 9. oktober klokken 13.00 til 15.00.

Vi starter med byvandringen klokken 13.00 fra Rådhushallen og er tilbage klokken 14.00. Alle er velkomne!

Udstillingen kan ses i Rådhushallen frem til onsdag den 11. oktober og på Torvet frem til 23. oktober.

Veteranudflugt – Billedgalleri 2023

Medlemsudflugt lørdag den 19. august 2023

 

Årets fælles udflugt for Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening startede på havnen klokken 10.00 og gik først til Vandhaverne i Skjern, hvor Lars Foged fra Skjern Udviklingsforum fortalte om projektet, der åbnede under coronaen i september 2020. Vandhaverne er en del af Den Grønne Koridor og er skabt ved at frilægge og omdanne et tidligere vandreservoir til en stemningsfuld installation, hvor man på gangbroer bevæger sig rundt over et spejlbassin under blomstrende tage, hvorfra vandet drypper og skaber en helt speciel stemning. Vandtanken er suppleret med de to haverum Sandpuden og Refugiet og udgør en fin oase i området.

Fra Vandhaverne kørte vi til Dejbjerg, hvor sognepræst Poul Nyborg fortalte om den smukt beliggende Kirke fra 1100-tallet. Efter besøget i kirken går vi over til præstegården fra 1850, der var hovedbygningen til herregården Dejbjerglund frem til 1920.

Fra Dejbjerg gik turen over Lem, hvor vi var inviteret på en øl og en ristet pølse foran Smedenes Hus i forbindelse med Lems Smede Festuge.

Endnu et godt, fælles arrangement mellem Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening!

Udsmykningen af Skats betalingscenter Damstrædet Ringkøbing – Henrik Have

“Det findes ikke her!”

Materialet nedenfor supplerer bogen UDSMYKNINGEN AF AMTSGÅRDEN – HENRIK HAVE. Bogen blev udgivet af Ringkøbing Amt i 2003, og dette tillæg beskriver de værker, der er blev udført efter udgivelsen.

Tekst: Erik Holm
Fotos og tekst: Søren Damgaard Jensen

 


Forord

I forbindelse med strukturreformen i 2006 overtog skat bl.a. Ringkjøbing Amts bygning Damstrædet 2 i Ringkøbing.

Bygningen havde indtil da rummet Ringkjøbing amts Teknik – og miljøforvaltning.

Ringkjøbing Amtsråd besluttede i 1993, at de forskellige bygningskomplekser, Amtsgården bestod af, skulle knyttes sammen ved hjælp af kunstnerisk udsmykning udført af kunstneren Henrik Have, No.

Denne udsmykning blev gennemført i etaper over årene 1993 – 2003 og er beskrevet i publikationen fra 2003 ” UDSMYKNINGEN AF AMTSGÅRDEN – HENRIK HAVE “

En del af udsmykningen fra 1999 vedrørte bygningen Damstrædet 2 og omfatter ” Fakkelspiseren “, ” En Keramisk udsmykning ” på hjørnet af vinkelbygningen og ” Hånden på taget “

Skat fortsatte udsmykningen af Damstrædet 2 i 2007 efter Skats overtagelse af bygningen.

Den efterfølgende beskrivelse af kunsten som Skat har forestået, tager udgangspunkt i det af Henrik Have udarbejdede oplæg / beskrivelse af forslag til den fortsatte udsmykning.

 

Udsmykningen i 2007

Udsmykningen tager afsæt i Danmarksekspeditionen til Grønland 1906 – 1908.

I 2007 var det 100 år siden Mylius Erichsen blev meldt savnet.

Udsmykningen i 2007 består af 3 dele:

– På Damstrædet 3 mursøjler med keramiske fliser og tekst på marmorplader, som mursøjlen der allerede er på Damstrædet

– 28 træsnit i rammer inde i bygningen med motiver af de 28 deltagere i Danmarksekspeditionen

– 7 søjler i kantinen beklædt med keramik, der fremstår som ” Visdommens 7 søjler “

 

3 Mursøjler

De 3 mursøjler (oprindelig foreslået med 4) står vinkelret på den eksisterende med inskriptionen om IKAROS.

Den ene side med keramik, den anden side af de 3 mursøjler med tekst i bronzebogstaver.

Ideen med de tre mursøjler er iflg. oplægget arkitektonisk. Når man ser facaden ud imod gaden, er det ikke den helt store besvimelse man rammes af. Dette er det et forsøg at råde bod på. Når man kommer kørende ad Nørredige vil man se Damstrædet i et splitsekund. I det øjeblik vil man tro man har set et byggeri med søjlegang. Dette vil virke beroligende.

Murværket skal være en ganske lille anelse lyseblåt som indlandsisen.

 

På de 3 mursøjler ved Damstrædet 2 står følgende:

NÅR DU INGEN
TING SER
HAR DU SÅ
SET ALT?

NÅR DU
VÅGNER ER
DIT ARBEJDE DA
FÆRDIGT?

NÅR BLOMSTER
SPRINGER UD
BRYDER DE
SÅ OP?

Henrik have sagde i forbindelse med en tidligere afsløring af kunsten på Amtsgården, ” at han søgte at skabe en ironi gennem sine tekster, lige som der er på de tekster, der er på væggene i den frise i skønvirkestil maleren Rasmus Larsen skabte til Vandrehallen i Folketinget.

Eks.:
Når svanerne synger, skal rågerne tie.
Alle vil herre være, ingen vil sækken bære.
Ikke enhver høne der kagler, lægger æg.
Ikke enhver hane der galer, melder ny dag.

Rasmus Larsen blev også kaldt den onde maler.

Henrik Have sagde også, at hans tekster til borgerne er en meddelelse om, at de er til stede, og at man har et ærinde, man skal have forrettet.

 

 

28 TRÆSNIT MED MOTIVER AF DE 28 DELTAGERE I DANMARKSEKSPEDITIONEN 1906 – 1908.

Ønsket med udsmykningen med de 28 træsnit er at denne bliver et minde og jubilæum i 100 året for, at Mylius Erichsen blev meldt savnet.

Der var 28 deltager i ekspeditionen.
For hver af dem er lavet et træsnit. Snittene blevet til ved brug af 3 trykstokke og de 28 deltagere er fremkommet ved reduktion af stavene.

Det betyder at der kommer mindre og mindre frem, som at se et menneske i sand eller snestorm.

Det sidste snit som altså er små fragmenter, forestiller Mylius Erichsen, som vi ved mindst om men som fylder det hele.

Henrik Haves ide var at skære mere og mere væk fra en enkelt trykplade, så der til sidst, som nummer 28, kun fremstod små fragmenter på trykket – som at se et menneske forsvinde i snestormen, nemlig Mylius Erichsen.

Det kan imidlertid konstateres, at der er brugt mindst tre trykplader, som tidligere har været udstillet og for at finde en rækkefølge for ophængningen, er trykkene derfor først sorteret efter trykplade. Trykpladen viser det sidste snit i hver serie, og derfor var det blot at gå baglæns til tryk med gradvist større farvede felter. Men der var en overraskelse, for der er ikke tre, men fire serier – den ene uden kendt trykplade.

Serien uden trykplade starter med Peter Freuchen, som Have valgte at lade være nummer et, da han var den mest farverige af ekspeditionsdeltagerne. Denne serie toner ud helt efter planen, men slutter allerede med tryk nummer 12, Hendrik Olsen, der forsvinder i sneen. Det gik for hurtigt! Hvad så? Et gæt er, at Have sleb pladen ned, og fortsatte med et ændret motiv, men allerede efter tre tryk kasseres stokken, og han går videre med stok nummer 2. Efter samme princip, og med samme resultat: Ved tryk nummer 23, Achton Friis, kommer snestormen, og han starter på stok nummer 3, som slutter med tryk nummer 27, Harald Hagerup.

De tre trykstokke slutter altså med Hendrik Olsen, Achton Friis og Harald Hagerup. Men ingen stok passer med trykket af Mylius. Og i øvrigt er der flere gåder: Der er ikke snittet i stokken mellem tryk nummer 6 og 7, Peter Hansen og Knud Christensen, der er kun ændret farve, og tryk nummer 13, Henning Bistrup, vender på hovedet. Kan Mylius Erichsen være trykt med en bagside? Eller en ukendt, fjerde stok? Svaret fortoner sig i snefoget – og det er vist helt i Henrik Haves ånd…

I Biblen, 1. Mosebog samt i Johannes åbenbaring slutter den hellige skrift om sig selv. Det hele begynder med ordet og slutter med ordet. Et sted skrives der om, at ordet skaber det det siger. Dvs. at der i menneskelivet ikke findes orientering hvis vi ikke vidste hvad vi orienterer os mod og med.

Kunne vi ikke det var vi ren natur. Nu er vi derimod naturens fjende 

I det hebræiske alfabet er der en tilkendegivelse at det første bogstav Alef indeholder alle de øvrige bogstaver i alfabetet.

Det er det der menes med at ordet skaber hvad det siger.

Peter Freuchen var den mest vilde af deltagerne i Danmarksekspeditionen.

Han er derfor valgt til at være grundfiguren der indeholder de øvrige af ekspeditionens deltagere.

Henrik Have siger at han her helt ufortjent har fået en gave som er tråden i udsmykningen.

Der var 28 deltagere i ekspeditionen. Der er 28 bogstaver i vores alfabet.

 

     

 

Visdommens 7 søjler

I kantinen i Damstrædet 2 er 7 søjler/halvsøjler beklædt med keramik

De fremstår i følge Henrik Have som ” Visdommens 7 søjler “

Som en pendant til ” Visdommens 7 søjler ” kan nævnes at apsis på den nærliggende Staby Kirke bliver kaldt visdommens hus.

Tidligere museumsinspektør Jens Aarup Jensen ved Ringkøbing Museum, skriver herom
” at de 7 halvsøjler og de 4 flotte 4-kløverformede vinduer på apsis uden tvivl er bærere af en dyb symbolik, hvis forudsætning er en teologisk tænkning, der udvikler sig i løbet af 1100-tallet. De 7 søjler kan formentlig fortolkes fra ordene i Bibelen, Ordsprogenes Bog 9,1: ” Visdommen har bygget sit hus, har hugget sine 7 piller “.
Det skal udtrykke at Kristus ikke blot skal opfattes som Guds vælde og magt, men også som guds visdom.
Talsymbolikken har mange lag. 7 er således sammensat af Treenigheden + 4, der er verdens og menneskets symboltal. 4 er symbol for elementerne, for verdenshjørnerne, paradisfloderne, de 4 evangelier og meget andet.

 

     

“Det findes heller ikke her
men det fandtes før!”

Råd og regler for vinduer

Ved udskiftning eller renovering af vinduer inden for bevaringsdeklarationens område eller gaderne øst for bevaringsområdet, der er omfattet af lokalplan 1.222, gælder der nogle regler afhængigt af husets bevaringsværdi og beliggenhed. De kan virke komplicerede, men vi har lavet dette skema, så man let kan se, hvilke regler der gælder for de enkelte huse. Men husk, at der ALTID skal søges om tilladelse inden for bevaringsområdet, også ved ændring af vinduesfarve.

Vinduesskema