Tag-arkiv: Nyhed

Veteranudflugt – Billedgalleri 2023

Medlemsudflugt lørdag den 19. august 2023

 

Årets fælles udflugt for Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening startede på havnen klokken 10.00 og gik først til Vandhaverne i Skjern, hvor Lars Foged fra Skjern Udviklingsforum fortalte om projektet, der åbnede under coronaen i september 2020. Vandhaverne er en del af Den Grønne Koridor og er skabt ved at frilægge og omdanne et tidligere vandreservoir til en stemningsfuld installation, hvor man på gangbroer bevæger sig rundt over et spejlbassin under blomstrende tage, hvorfra vandet drypper og skaber en helt speciel stemning. Vandtanken er suppleret med de to haverum Sandpuden og Refugiet og udgør en fin oase i området.

Fra Vandhaverne kørte vi til Dejbjerg, hvor sognepræst Poul Nyborg fortalte om den smukt beliggende Kirke fra 1100-tallet. Efter besøget i kirken går vi over til præstegården fra 1850, der var hovedbygningen til herregården Dejbjerglund frem til 1920.

Fra Dejbjerg gik turen over Lem, hvor vi var inviteret på en øl og en ristet pølse foran Smedenes Hus i forbindelse med Lems Smede Festuge.

Endnu et godt, fælles arrangement mellem Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening!

Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 21. februar kl. 19.00 i Dommerkontoret, Ringkøbing.

Før selve generalforsamlingen og prisuddelingen fortalte Hans Christian Vestergaard og Morten Beiter om to af de spændende projekter, der kan være med til at give nyt liv til bevaringsværdige bygninger.

Hans Christian Vestergaard er formand for foreningen Ringkøbing Station, der arbejder med planer om at omdanne de tomme lokaler i den fredede stationsbygning til nyt ungdomshus i Ringkøbing.

Morten Beiter er formand for Kronhede Lejrskole, der er indrettet i den gamle Torsted Nordre Skole. Lejrskolen skal omdannes til Kronhede Naturhostel og Lejrskole med overnatningsmuligheder, der henvender sig til friluftsmennesker.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Jesper Dalgaard-Knudsen blev valgt.

2. Beretning
Formanden Lars Hansson aflagde beretning for 2022.  Beretningen godkendtes med akklamation. Beretningen kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Kassereren Else Chemnitz fremlagde resultatopgørelsen for 2022 og budgetforslaget for 2023; begge godkendtes med akklamation.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Else Chemnitz, Ulrik Bitterhoff, Lars Roesen og Søren Damgaard Jensen var på valg; Else og Ulrich modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Inger Marie Frydendal og Peter Skaaning Møller, som valgtes med akklamation. Derudover blev Søren Ole Madsen og Lars Hansson genvalgt. 

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen.

8. Eventuelt
Under eventuelt var der enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Formandens beretning om foreningens virksomhed for 2022.

Konstituering.
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Søren Ole Madsen, Ulrich Bitterhoff, John Stærkær, Lars Roesen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Aktiviteter i foreningen i perioden.
Perioden har faktisk været præget af en række større medlemsaktiviteter. Vi har åbenbart skulle indhente corona-årenes underskud for aktiviteter. Jeg vender tilbage til de enkelte aktiviteter.

Bestyrelsesmøder.
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Det mindre antal bestyrelsesmøder end sædvanligt er ikke udtryk for, at foreningen har ligget stillet. Bestyrelsesmøderne er suppleret med en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance.

Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og Teknik og Miljøudvalget, har vi som sædvanligt et løbende og godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især de mange høringssagerne, der fylder meget. Der har i perioden været en 17-18 stykker.
Sidste år redegjorde jeg omhyggeligt for vores syn på affaldsspandene.

Blandt meget andet fremhævede jeg, at der desværre slet ikke er taget hånd om de æstetiske udfordringer, og affaldsbeholderne er alt for dominerende i deres visuelle udtryk, og samtidig er de mildest talt uheldigt placeret uden hensyn til byrummet og de historiske huse.

Ligesom jeg fremhævede, at hvis skraldespands-løsningen vurderes værdig til at blive permanent, vil der naturligvis skulle kigges på æstetiske gode løsninger i samarbejde med bl.a. Bevaringsforeningen, og i overensstemmelse med bevaringsdeklarationen og de tilhørende vejledninger, som vi på ingen måde har i sinde at afvige fra i vores fremtidige valg af gadeinventar.

Vi har i februar 2022 fået en henvendelse om deltagelse i en drøftelse sammen med kommunen og Handelsforeningen om at finde en mere permanent ordning for affaldsstativer i Ringkøbing. Denne drøftelse har fundet sted, men det virker ikke til, at der er sket mere. Spandene er ikke ændret – heller ikke i farve.

Herudover har vi haft en byvandring med Teknik og miljøudvalget, hvor vi havde lejlighed til at vise Ringkøbing frem, men også til under mere uformelle former at drøfte bevaring og vores synspunkter.

Raunonia.
Raunonia fylder stadig i debatten. Jeg redegjorde sidste år for bestyrelsens synspunkter. Disse synspunkter er siden sidste generalforsamling uddybet i et læserbrev fra maj 2022, hvorfra jeg vil citere:
”Bevaringsforeningen vil gerne medvirke til at øge turismen i Ringkøbing, vi vil gerne medvirke til at give handelslivet og restaurationslivet gode vilkår, men ikke for en hver pris. Det må ikke gå ud over det, der er den største tiltrækningskraft ved Ringkøbing, nemlig den gamle, hyggelige og velbevarede bymidte og den umiddelbare sammenhæng med fjorden, der både er grunden til, at byen blev anlagt i 1200-tallet og dens væsentligste kvalitet. Det er netop Bevaringsforeningens
grundlæggende opgave at sikre disse kvaliteter.

De offentliggjorte planer læser vi således, at fjordudsigten vil være blokeret langs hele havnen fra Mylius Erichsens Vej og hen til Vester Strandgade.
Vi fastholder, at det med det nuværende vidensniveau er svært at have en præcis mening om byggeriet, når vi kun kender den første overordnede og noget diskutable oversigtstegning og den efterfølgende romantiserede visualisering, men hvis der skal bygges i vandet, er der en række forhold, der skal iagttages. Det bør bl.a. overvejes, hvorvidt husene kan ligge i forbindelse med Vestas-grunden, ligesom udbygningen bør ske etapevis, så man kan bremse i tide.

Antallet af huse forekommer i sig selv overvældende. Det er svært at se, at parkeringsproblemerne og problemerne med adgangsveje skulle kunne løses tilfredsstillende uden at forringe havnemiljøet.

Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske, hvis husene ikke kan sælges/lejes ud i det tænkte omfang. Bliver der så nogle tomme, døde bygninger? Og hvordan fjernes bydelen igen, hvis ideen ikke holder vand?

Vi er stærkt bekymrede for, om de tilladelser, som kommunen skal give, overholdes både af bygherre, men ikke mindst af kommunen selv. Vi er bekymrede for, at kommunen undervejs i processen presses til at give yderligere tilladelser/dispensationer, og om de gode intentioner i forslaget forsvinder i processen, som det er sket i Søndervig – Det er klart, at bl.a. sagen med vandrutsjebanen i Lalandia, Søndervig, styrker bekymringerne.

Vi er helt enige med brevskriverne i, at der skal sikres åbenhed i processen. Det kunne være med borgermøder for alle interesserede, hvor initiativtagerne redegør for projektet og ikke mindst, hvor kommunen redegør for den sagsbehandling, der har foregået, den fortsatte sagsbehandling, hvilke overvejelser Byrådet har om sagen, og hvordan Byrådet forestiller sig borgerinddragelsen i processen.”

Sagsbehandlingen i bestyrelsen.
Som tidligere nævnt har vi i bestyrelsen behandlet en række høringssager. Der ligger et ganske stort arbejde bag vores sagsbehandling. Igen i år vil jeg fremhæve, at vi kan opleve, at vi er de reelle sagsbehandlere. Og skyldes det, at kommunens politikere i virkeligheden fralægger sig ansvaret for den bevaringslinje, som bevaringsdeklarationen er et udtryk for?

Årets medlemsarrangementer.
Ringkøbing for begyndere den 17. juni.
En byvandring gennem 800 års byhistorie med fokus på bygningskultur og bevaring.

Veteranbiludflugt til Nymindegab lørdag den 20. august 2022
Traditionen tro samarbejdede Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening om en fælles medlemsudflugt, hvor vi kørte ud og så på områdets kulturarv i veteranbiler.

Vi mødtes med KDAK Classic på havnen. Efter at vi var fordelt i de gamle biler, kørte vi til Nymindegab, hvor vi besøgte museet, der genåbnede i 2020 efter en større ombygning.
Udstillingen fortalte historien om dengang, Nymindegab blev et yndet mål for badegæster og kunstnere, herunder om dengang, den senere skagensmaler Laurits Tuxen i 1879 kom til Æ Gaf, der efterhånden udviklede sig til en lille kunstnerkoloni.
Fra Nymindegab kørte vi tilbage mod Ringkøbing, og holdt ind ved Lyngvig Kirke, der ligger smukt ned mod fjorden. Kirken blev bygget i 1869, og på kirkegården er der begravet allierede soldater fra Anden Verdenskrig. Udover den traditionelle kirkegård, har Lyngvig Kirke Danmarks eneste klitkirkegård i det smukke landskab ned mod fjorden. Formand for menighedsrådet, Lars L. Christensen, fortalte om kirken og klitkirkegården.

Som sædvanligt sluttede vi af på havnen i Ringkøbing med en øl på Restaurant Peking.

Udflugt til Herning lørdag den 17. september 2022
At Herning er ældre end Ringkøbing, kommer nok bag på de fleste Ringkøbingensere. Men sådan er det. Og byens historie er faktisk spændende, selv om både by og historie tilsyneladende er lige ud ad landevejen.

Vi startede vest for Hedeagerkirke, hvor vi bl.a. kunne se resterne efter Hernings gamle kirke fra 1100-tallet. Derefter så vi Herning Tekstilmuseum, rundtur i midtbyen og sluttede på Herningsholm.

I Plesner, Nyrop og Larsens fodspor i København 4.-6. november 2022
Tre af Danmarks kendteste arkitekter er opvokset her på egnen. Martin Nyrop blev født på Holmsland i 1849, Ulrik Plesner blev født i Vedersø i 1861, og Henning Larsen blev født i Opsund i 1925. De har alle tre tegnet betydelige bygninger i København, og efter flere års tilløb arrangerede Bevaringsforeningen en tur til hovedstaden for at kigge nærmere på deres værker og en række vellykkede eksempler på restaureringer og nye bygninger, der føjer sig smukt ind i bybilledet.

Vi startede allerede fredag med en byvandring i kvarteret ved Nyboder, Marmorkirken og Amalienborg og med guidet rundvisning i Nyboders Mindestuer.
Lørdag startede vi i Operaen med en guidet rundvisning i Henning Larsens imponerende og kontroversielle operahus på Holmen.

Om eftermiddagen var det byvandring mellem fire af Ulrik Plesners markante bygninger i København. Guide på turen var kunsthistoriker Viktoria Holst Eriksen, der i øjeblikket arbejder på en bog om Plesner.

Vi sluttede på Københavns Rådhus med en guidet rundvisning. Vi hørte om Martin Nyrup, hans inspiration, og hvordan den kom til udtryk i rådhusets arkitektur og interiør. Det var en fantastisk – og noget anderledes guide – med en helt utrolig viden om Nyrop og Rådhuset og med et sjældent engagement. Og vi fik også de berømte pandekager.

Søndag var det ny og gammel arkitektur på Christianshavn
Tidligere afdelingsarkitekt i Ringkøbing Kommune, Claus Josefsen, tog os med på en byvandring på Christianshavns. Undervejs så vi fine eksempler på ny og gammel arkitektur. Vi så også, hvor Søren har fået inspirationen til de anderledes mursten på Landbobankens bygning i Nygade fra.

Alle 3 arrangementer har fået ”flotte anmeldelser” af deltagerne.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi var som sædvanlig repræsenteret ved Landsforeningens årsmøde.

Det skal også nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet og Bygningsforbedringsudvalget, og at han af Landsforeningen er udpeget som medlem af bestyrelse for Fonden for Blichermuseet på Herningsholm.

Frivillige.
Vi er stadig interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Fremtiden.
Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:
Vi synes, at vi i 2022 har fået lavet en række gode arrangementer, der både bærer præg af tradition, men også af fornyelse.

Vi har i 2023 ideer om følgende aktiviteter:
Ringkøbing-tur langs de gamle diger og skelbækken i maj/juni 2023.
Veteranbil-tur er fastlagt til lørdag d. 19. august 2023 med godt vejr og med evt. besøg i FDBs gamle møbelfabrik i Tarm, hvis museet er klar til det tidspunkt; Vandhaverne i Skjern; RKSK-Museum har et depot i Skjern med mange ting, som kunne interessere veteranbil-folket og os andre.

Tur til Århus i efteråret 2023. evt. med byvandring, besøge den gamle by, mm.

Tur til Strandgården – vi forhører sig hos ejeren, om det er muligt.
Herudover skal fremhæves, at en af hjørnestenene i vores arbejde – Bevaringsdeklarationen den 18. september i år har 50-års jubilæum, hvis vi regner fra datoen for tinglysningen. Dette forventer vi at markere på en eller anden måde. Det kan være med foredrag/udstilling/byvandring eller andet – og gerne i samarbejde med kommunen. Det vil vi arbejde videre med.

Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer, ligesom vi meget gerne vil høre synspunkter på et andet emne, der optager os meget, nemlig hvorledes skaber vi en større, bredere og mere synlig opbakning lokalt for bevaringstankerne.

Tak.
Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde.

Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen

Lars Hansson, formand


I forlængelse af generalforsamlingen blev den enlige kandidat til Bevaringsprisen 2022 præsenteret. Læs mere her.     

 

Udsmykningen af Skats betalingscenter Damstrædet Ringkøbing – Henrik Have

“Det findes ikke her!”

Materialet nedenfor supplerer bogen UDSMYKNINGEN AF AMTSGÅRDEN – HENRIK HAVE. Bogen blev udgivet af Ringkøbing Amt i 2003, og dette tillæg beskriver de værker, der er blev udført efter udgivelsen.

Tekst: Erik Holm
Fotos og tekst: Søren Damgaard Jensen

 


Forord

I forbindelse med strukturreformen i 2006 overtog skat bl.a. Ringkjøbing Amts bygning Damstrædet 2 i Ringkøbing.

Bygningen havde indtil da rummet Ringkjøbing amts Teknik – og miljøforvaltning.

Ringkjøbing Amtsråd besluttede i 1993, at de forskellige bygningskomplekser, Amtsgården bestod af, skulle knyttes sammen ved hjælp af kunstnerisk udsmykning udført af kunstneren Henrik Have, No.

Denne udsmykning blev gennemført i etaper over årene 1993 – 2003 og er beskrevet i publikationen fra 2003 ” UDSMYKNINGEN AF AMTSGÅRDEN – HENRIK HAVE “

En del af udsmykningen fra 1999 vedrørte bygningen Damstrædet 2 og omfatter ” Fakkelspiseren “, ” En Keramisk udsmykning ” på hjørnet af vinkelbygningen og ” Hånden på taget “

Skat fortsatte udsmykningen af Damstrædet 2 i 2007 efter Skats overtagelse af bygningen.

Den efterfølgende beskrivelse af kunsten som Skat har forestået, tager udgangspunkt i det af Henrik Have udarbejdede oplæg / beskrivelse af forslag til den fortsatte udsmykning.

 

Udsmykningen i 2007

Udsmykningen tager afsæt i Danmarksekspeditionen til Grønland 1906 – 1908.

I 2007 var det 100 år siden Mylius Erichsen blev meldt savnet.

Udsmykningen i 2007 består af 3 dele:

– På Damstrædet 3 mursøjler med keramiske fliser og tekst på marmorplader, som mursøjlen der allerede er på Damstrædet

– 28 træsnit i rammer inde i bygningen med motiver af de 28 deltagere i Danmarksekspeditionen

– 7 søjler i kantinen beklædt med keramik, der fremstår som ” Visdommens 7 søjler “

 

3 Mursøjler

De 3 mursøjler (oprindelig foreslået med 4) står vinkelret på den eksisterende med inskriptionen om IKAROS.

Den ene side med keramik, den anden side af de 3 mursøjler med tekst i bronzebogstaver.

Ideen med de tre mursøjler er iflg. oplægget arkitektonisk. Når man ser facaden ud imod gaden, er det ikke den helt store besvimelse man rammes af. Dette er det et forsøg at råde bod på. Når man kommer kørende ad Nørredige vil man se Damstrædet i et splitsekund. I det øjeblik vil man tro man har set et byggeri med søjlegang. Dette vil virke beroligende.

Murværket skal være en ganske lille anelse lyseblåt som indlandsisen.

 

På de 3 mursøjler ved Damstrædet 2 står følgende:

NÅR DU INGEN
TING SER
HAR DU SÅ
SET ALT?

NÅR DU
VÅGNER ER
DIT ARBEJDE DA
FÆRDIGT?

NÅR BLOMSTER
SPRINGER UD
BRYDER DE
SÅ OP?

Henrik have sagde i forbindelse med en tidligere afsløring af kunsten på Amtsgården, ” at han søgte at skabe en ironi gennem sine tekster, lige som der er på de tekster, der er på væggene i den frise i skønvirkestil maleren Rasmus Larsen skabte til Vandrehallen i Folketinget.

Eks.:
Når svanerne synger, skal rågerne tie.
Alle vil herre være, ingen vil sækken bære.
Ikke enhver høne der kagler, lægger æg.
Ikke enhver hane der galer, melder ny dag.

Rasmus Larsen blev også kaldt den onde maler.

Henrik Have sagde også at han gennem sine tekster til borgerne er en meddelelse om de er til stede.

 

 

28 TRÆSNIT MED MOTIVER AF DE 28 DELTAGERE I DANMARKSEKSPEDITIONEN 1906 – 1908.

Ønsket med udsmykningen med de 28 træsnit er at denne bliver et minde og jubilæum i 100 året for, at Mylius Erichsen blev meldt savnet.

Der var 28 deltager i ekspeditionen.
For hver af dem er lavet et træsnit. Snittene blevet til ved brug af 3 trykstokke og de 28 deltagere er fremkommet ved reduktion af stavene.

Det betyder at der kommer mindre og mindre frem, som at se et menneske i sand eller snestorm.

Det sidste snit som altså er små fragmenter, forestiller Mylius Erichsen, som vi ved mindst om men som fylder det hele.

Henrik Haves ide var at skære mere og mere væk fra en enkelt trykplade, så der til sidst, som nummer 28, kun fremstod små fragmenter på trykket – som at se et menneske forsvinde i snestormen, nemlig Mylius Erichsen.

Det kan imidlertid konstateres, at der er brugt mindst tre trykplader, som tidligere har været udstillet og for at finde en rækkefølge for ophængningen, er trykkene derfor først sorteret efter trykplade. Trykpladen viser det sidste snit i hver serie, og derfor var det blot at gå baglæns til tryk med gradvist større farvede felter. Men der var en overraskelse, for der er ikke tre, men fire serier – den ene uden kendt trykplade.

Serien uden trykplade starter med Peter Freuchen, som Have valgte at lade være nummer et, da han var den mest farverige af ekspeditionsdeltagerne. Denne serie toner ud helt efter planen, men slutter allerede med tryk nummer 12, Hendrik Olsen, der forsvinder i sneen. Det gik for hurtigt! Hvad så? Et gæt er, at Have sleb pladen ned, og fortsatte med et ændret motiv, men allerede efter tre tryk kasseres stokken, og han går videre med stok nummer 2. Efter samme princip, og med samme resultat: Ved tryk nummer 23, Achton Friis, kommer snestormen, og han starter på stok nummer 3, som slutter med tryk nummer 27, Harald Hagerup.

De tre trykstokke slutter altså med Hendrik Olsen, Achton Friis og Harald Hagerup. Men ingen stok passer med trykket af Mylius. Og i øvrigt er der flere gåder: Der er ikke snittet i stokken mellem tryk nummer 6 og 7, Peter Hansen og Knud Christensen, der er kun ændret farve, og tryk nummer 13, Henning Bistrup, vender på hovedet. Kan Mylius Erichsen være trykt med en bagside? Eller en ukendt, fjerde stok? Svaret fortoner sig i snefoget – og det er vist helt i Henrik Haves ånd…

I Biblen, 1. Mosebog samt i Johannes åbenbaring slutter den hellige skrift om sig selv. Det hele begynder med ordet og slutter med ordet. Et sted skrives der om, at ordet skaber det det siger. Dvs. at der i menneskelivet ikke findes orientering hvis vi ikke vidste hvad vi orienterer os mod og med.

Kunne vi ikke det var vi ren natur. Nu er vi derimod naturens fjende 

I det hebræiske alfabet er der en tilkendegivelse at det første bogstav Alef indeholder alle de øvrige bogstaver i alfabetet.

Det er det der menes med at ordet skaber hvad det siger.

Peter Freuchen var den mest vilde af deltagerne i Danmarksekspeditionen.

Han er derfor valgt til at være grundfiguren der indeholder de øvrige af ekspeditionens deltagere.

Henrik Have siger at han her helt ufortjent har fået en gave som er tråden i udsmykningen.

Der var 28 deltagere i ekspeditionen. Der er 28 bogstaver i vores alfabet.

 

     

 

Visdommens 7 søjler

I kantinen i Damstrædet 2 er 7 søjler/halvsøjler beklædt med keramik

De fremstår i følge Henrik Have som ” Visdommens 7 søjler “

Som en pendant til ” Visdommens 7 søjler ” kan nævnes at apsis på den nærliggende Staby Kirke bliver kaldt visdommens hus.

Tidligere museumsinspektør Jens Aarup Jensen ved Ringkøbing Museum, skriver herom
” at de 7 halvsøjler og de 4 flotte 4-kløverformede vinduer på apsis uden tvivl er bærere af en dyb symbolik, hvis forudsætning er en teologisk tænkning, der udvikler sig i løbet af 1100-tallet. De 7 søjler kan formentlig fortolkes fra ordene i Bibelen, Ordsprogenes Bog 9,1: ” Visdommen har bygget sit hus, har hugget sine 7 piller “.
Det skal udtrykke at Kristus ikke blot skal opfattes som Guds vælde og magt, men også som guds visdom.
Talsymbolikken har mange lag. 7 er således sammensat af Treenigheden + 4, der er verdens og menneskets symboltal. 4 er symbol for elementerne, for verdenshjørnerne, paradisfloderne, de 4 evangelier og meget andet.

 

     

“Det findes heller ikke her
men det fandtes før!”

Råd og regler for vinduer

Ved udskiftning eller renovering af vinduer inden for bevaringsdeklarationens område eller gaderne øst for bevaringsområdet, der er omfattet af lokalplan 1.222, gælder der nogle regler afhængigt af husets bevaringsværdi og beliggenhed. De kan virke komplicerede, men vi har lavet dette skema, så man let kan se, hvilke regler der gælder for de enkelte huse. Men husk, at der ALTID skal søges om tilladelse inden for bevaringsområdet, også ved ændring af vinduesfarve.

Vinduesskema

Bevaringsforeningen og Raunonia

– Læserbrev i Dagbladet Ringkøbing-Skjern den 2. maj 2022

I Dagbladet den 27. april 2022 har Peter Søe Larsen og Anne Julie Hansen efterlyst Bevaringsforeningens syn på Raunoniaprojektet.

Bevaringsforeningen vil gerne medvirke til at øge turismen i Ringkøbing, vi vil gerne medvirke til at give handelslivet og restaurationslivet gode vilkår, men ikke for en hver pris. Det må ikke gå ud over det, der er den største tiltrækningskraft ved Ringkøbing, nemlig den gamle, hyggelige og velbevarede bymidte og den umiddelbare sammenhæng med fjorden, der både er grunden til, at byen blev anlagt i 1200-tallet og dens væsentligste kvalitet. Det er netop Bevaringsforeningens grundlæggende opgave at sikre disse kvaliteter.

De offentliggjorte planer læser vi således, at fjordudsigten vil være blokeret langs hele havnen fra Mylius Erichsens Vej og hen til Vester Strandgade.
Vi fastholder, at det med det nuværende vidensniveau er svært at have en præcis mening om byggeriet, når vi kun kender den første overordnede og noget diskutable oversigtstegning og den efterfølgende romantiserede visualisering, men hvis der skal bygges i vandet, er der en række forhold, der skal iagttages. Det bør bl.a. overvejes, hvorvidt husene kan ligge i forbindelse med Vestas-grunden, ligesom udbygningen bør ske etapevis, så man kan bremse i tide.

Antallet af huse forekommer i sig selv overvældende. Det er svært at se, at parkeringsproblemerne og problemerne med adgangsveje skulle kunne løses tilfredsstillende uden at forringe havnemiljøet.

Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske, hvis husene ikke kan sælges/lejes ud i det tænkte omfang. Bliver der så nogle tomme, døde bygninger? Og hvordan fjernes bydelen igen, hvis ideen ikke holder vand?

Vi er stærkt bekymrede for, om de tilladelser, som kommunen skal give, overholdes både af bygherre, men ikke mindst af kommunen selv. Vi er bekymrede for, at kommunen undervejs i processen presses til at give yderligere tilladelser/dispensationer, og om de gode intentioner i forslaget forsvinder i processen, som det er sket i Søndervig – Det er klart, at bl.a. sagen med vandrutsjebanen i Lalandia, Søndervig, styrker bekymringerne.

Vi er helt enige med brevskriverne i, at der skal sikres åbenhed i processen. Det kunne være med borgermøder for alle interesserede, hvor initiativtagerne redegør for projektet og ikke mindst, hvor kommunen redegør for den sagsbehandling, der har foregået, den fortsatte sagsbehandling, hvilke overvejelser Byrådet har om sagen, og hvordan Byrådet forestiller sig borgerinddragelsen i processen.

Ringkøbing, den 2. maj 2022
Lars Hansson
Formand for Ringkøbing Bevaringsforening

Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 23. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing.

Formand Lars Hansson bød velkommen og gav før selve dagsordenen ordet til arkitekt Erik Bach Søgaard fra P+P Arkitekter, som holdt et inspirerende foredrag om sit firmas vinkel på restaurering med de arbejder, som firmaet udfører for statens bygningsstyrelse, i fokus. Denne foredragsholder var valgt, fordi hans firma har stået for restaureringen af Ringkøbing Ting- og Arresthus. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Knud Hammer blev valgt.

2. Beretning
Formanden Lars Hansson aflagde beretning for perioden fra juni 2021-februar 2022. Herefter var der spørgsmål fra salen vedr. glasbroen i Nygade, Raunonia-projektet, m.m. Beretningen godkendtes med akklamation. Beretningen kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Kassereren Else Chemnitz fremlagde resultatopgørelsen for 2021 og budgetforslaget for 2022; begge godkendtes med akklamation. Foreningen har p.t. 210 medlemmer. Kassereren opfordrede kraftigt til, at man tilmelder sig betalingsservice og undlader at anvende forældede indbetalingskort. 

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Morten Beiter, Søren Ole Madsen og Lars Hansson var på valg; førstnævnte modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af John Stærkær, som valgtes med akklamation. Derudover blev Søren Ole Madsen og Lars Hansson genvalgt. 

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen.

8. Eventuelt
Under eventuelt var der enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2021 – fra juni 2021:

Konstituering.
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Søren Ole Madsen, Ulrich Bitterhoff, Morten Beiter, Lars Roesen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Aktiviteter i foreningen i perioden.
Perioden har i nogen udstrækning været præget af corona. Det har vanskeliggjort et normalt foreningsår med aktiviteter, som vi kender det, men det har dog været muligt at afvikle enkelte aktiviteter.

Bestyrelsesmøder.
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 5 bestyrelsesmøder, som vi har suppleret med en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance. Så foreningen har ikke ligget stille.

Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og Teknik og Miljøudvalget, har vi som sædvanligt et løbende og godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især de mange høringssagerne, der fylder meget.

Af disse høringssager vil jeg gerne nævne sagen om affaldsspandene.

I juni skrev vi bl.a. til kommunen, at ”det er svært at overse de nye affaldsbeholdere i Ringkøbings bymidte, og som udgangspunkt hilser vi en løsning på problemet med affald i gaderne velkommen. Fuglesikre og rummelige skraldespande, der selv kan komprimere affaldet ved solenergi og selv melde klar til tømning, er teknisk set en smart løsning.

Desværre er der slet ikke taget hånd om de æstetiske udfordringer, og affaldsbeholderne er alt for dominerende i deres visuelle udtryk, og samtidig er de mildest talt uheldigt placeret uden hensyn til byrummet og de historiske huse.

…….Bevaringsdeklarationen og de tilhørende vejledninger skal følges i bevaringsområdet. Når private søger om ændringer i bymiljøet, skal der søges ved kommunen, og for eksempel Bevaringsforeningen bliver hørt. Det er ikke i orden, at Vej og Park kan opstille så markante affaldscontainere i bymidten uden at søge og uden at overholde bestemmelserne i den politisk vedtagne vejledning til bevaringsdeklarationen, hvor der blandt andet står, at ”alle former for gadeinventar skal udformes og placeres, så de udtrykker kvalitet. Inventaret skal placeres, så det medvirker til smukke og hensigtsmæssige byrum. Der skal ved placeringen tages hensyn til bygningernes facader.”

Ringkøbings middelalderlige bykerne er et af kommunens største aktiver, og blandt andet denne sag viser, at der bør udarbejdes en manual for inventar og udstyr i byrummet, som de forskellige aktører og brugere kan forholde sig til, så der er en ensartet linje. I denne proces skal både fagfolk med kendskab til de praktiske og fagfolk med kendskab til de æstetiske/arkitektoniske udfordringer inddrages, og Bevaringsforeningen deltager gerne i denne proces sammen med andre relevante parter.

Kommunen svarer bl.a. ”Som tidligere beskrevet er der tale om et forsøg med en intelligent affaldsbeholder, som er både fuglesikker og rummelig samtidig med at den f.eks. kan komprimere affaldet ved brug af solenergi, samt lagre data til brug for vores nærmere analyser.

Vej og Park betragter ikke forsøgs-affaldsbeholderne som gadeinventar, men udelukkende som en midlertidig foranstaltning for gennemførelse af et forsøg, som netop har til hensigt at finde de gode affaldsløsninger for vores by. Fokus har derfor været på funktion frem for æstetik.

Hvis skraldespands-løsningen vurderes værdig til at blive permanent, vil der naturligvis skulle kigges på æstetiske gode løsninger i samarbejde med bl.a. Bevaringsforeningen, og i overensstemmelse med bevaringsdeklarationen og de tilhørende vejledninger, som vi på ingen måde har i sinde at afvige fra i vores fremtidige valg af gadeinventar.

Som allerede nævnt er der tale om en lejeperiode, som udløber til maj 2022. I hele perioden indhentes der vigtige data på affaldsmængder mv., og forsøget skal derefter evalueres i Teknik- og Miljøudvalget. Der er ingen planer om at ændre på farver og udformning mv. i forsøgsperioden.

Vi skal jo mødes meget snart for en indledende dialog i forhold til den mulige fremtidige løsning, hvilket vi ser frem til.”

Vi har nu her i februar fået en henvendelse om deltagelse i en drøftelse sammen med kommunen og Handelsforeningen om at finde en mere permanent ordning for affaldsstativer i Ringkøbing.

Kommunens manglende overholdelse af bevaringsdeklarationen har blandt andet medført, at vi i en konkret sag om skiltning har svaret kommunen, at ”efter Bevaringsforeningens opfattelse kan Ringkøbing-Skjern Kommune ikke tillade sig at stille bevaringsmæssigt eller æstetisk begrundede krav til borgerne vedrørende skiltning og gadeinventar, så længe man tillader sig selv at have de nye skraldespande, der på flere punkter er i voldsom konflikt med vejledningen til bevaringsdeklarationen, stående i bymiljøet.

Denne udtalelse skal ses i sammenhæng med Bevaringsforeningens skrivelse af 28. juni 2021 vedr. ”de nye affaldsbeholdere i Ringkøbing midtby.”

Raunonia.
En anden konkret sag jeg vil nævne, er derimod ikke en sag, som vi har fået til udtalelse fra kommunen, men hvor arkitekt Bo Christensen venligt har stillet sig til rådighed og gennemgået for bestyrelsen, nemlig Raunonia. En sag som – næsten bogstaveligt – deler vandene i Ringkøbing.

Det er også en sag, hvor vi med det nuværende vidensniveau er svært at have en præcis mening om.

Vi vil gerne medvirke til at øge turismen i Ringkøbing, vi vil gerne medvirke til at give handelslivet og restaurationslivet gode vilkår, men ikke for en hver pris. Det må ikke gå ud over det, der er den største tiltrækningskraft ved Ringkøbing, nemlig den gamle, hyggelige og velbevarede bymidte.

Hvis der skal bygges i vandet, er der en række opmærksomhedspunkter der skal iagttages:

 • Skal husene ligge der, hvor de er planlagt, kan de ikke bedre ligge for enden af Vestas-grunden? Og kan udbygningen ikke ske etapevis, så man kan bremse i tide.
 • Antallet forekommer i sig selv overvældende
 • Hvordan løses parkeringsproblemerne og problemerne med adgangsveje?
 • Hvordan sikres at der overhovedet er arbejdskraft til den udvidelse af aktiviteter, der forventes, når byggeriet er færdigt?
 • Hvad sker der, hvis husene ikke kan sælges/lejes ud i det tænkte omfang? Bliver det så nogle tomme, døde bygninger?
 • Hvordan sikres åbenhed i processen?

Hvordan sikres, at de tilladelser, som kommunen måtte give, overholdes både af bygherre, men ikke mindst af kommunen selv- – forstået som, hvordan undgår vi, at kommunen ikke undervejs i processen presses til at give yderligere tilladelser/ dispensationer end dem, man startede med at give?

Draiby – stien.
På sidste generalforsamling nævnte jeg, at vi havde til hensigt at søge kommunen om at navngive den lille sti, som går fra Vestergade 5B ned til parkeringspladsen ”Draibys Sti”

Det har kommunen taget vel imod, og stien er nu navngivet, som vi foreslog. Det skal kommunen have tak for.

Uden arkitekt Ejvind Draibys store indsats for at bevare gamle bygninger i Ringkøbings bymidte i en lang årrække op gennem 60’erne og 70’erne havde midtbyen set anderledes ud i dag.

Han kæmpede for bl.a. at undgå nedrivning af bygninger, som havde stor kulturhistorisk værdi og ønskede, at huse og bygninger indvendigt fik et nyt og brugbart liv – samtidig med en bevaring af bygningens ydre.  

Og han var i 1964 medstifter af FORENINGEN TIL BEVARING AF RINGKJØBING BYS SÆRPRÆG.

Sagsbehandlingen i bestyrelsen:
Som tidligere nævnt har vi i bestyrelsen behandlet en række høringssager. Der ligger et ganske stort arbejde bag vores sagsbehandling.

Jeg vil trække en række elementer frem i forbindelse med denne sagsbehandling. Inden er der et par ting jeg gerne vil fremhæve.

Der er i bestyrelsen er en grundlæggende bekymring for, hvorvidt kommunen egentlig lytter til vores synspunkter, når det ikke blot drejer sig om små ændringer på private ejendomme, men om principielle beslutninger taget af kommunen, jfr. f.eks. affaldsspandene.

Derudover kan vi opleve, at vi er de reelle sagsbehandlere. Og skyldes det, at kommunens politikere i virkeligheden fralægger sig ansvaret for den bevaringslinje, som bevaringsdeklarationen er et udtryk for?

Herefter gennemgang af en række høringer.

Veteranbiludflugt den 14. august 2021.
Traditionen tro var Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening gået sammen om en medlemsudflugt, hvor vi kørte ud og så på områdets kulturarv i veteranbiler

Vi mødtes på havnen klokken 10.00, hvorefter vi kørte til Brejning Egnsmuseum i Spjald. Turens tema var Ørnhøjbanen, og på museet, der har en fin samling af effekter fra Spjald Station, hørte om banens historie.

Efter besøget på egnsmuseet kørte vi forbi den tidligere stationsbygning, der i dag er socialpædagogisk opholdssted for børn. Stationsbygningerne er tegnet af arkitekten Ulrik Plesner, der var født på Vedersø Præstegård og satte et markant præg på Ringkøbingegnens arkitektur.

Fra Spjald fortsatte vi i banens spor til Muldbjerg, hvor en af de bedst bevarede stationsbygninger nu fungerer som fritidsbolig og giver et godt indtryk af bygningernes oprindelige arkitektur.

Fra Muldbjerg tog vi en afstikker gennem Hoverdal Plantage til Torsted og holdt ind ved mindestenen for Torstedgruppen, hvor Jan Harpøth fortalte om historien, der ligger bag. Efterfølgende spistes den medbragte frokost under regntunge skyer – men det holdt tørt!

På vej tilbage mod Ringkøbing holdt vi ind på No Station, hvor Vinni og Per Sunesen fortalte om bygningen, der i 2010 fik bevaringsprisen for den nænsomme renovering og løbende vedligeholdelse med respekt for den oprindelige arkitektur.

Som sædvanligt sluttede vi af på havnen i Ringkøbing med en øl på Restaurant Peking. Næste års tur er programsat til 20. august – Som sædvanligt fra Ringkøbing Havn.

Rundvisning i Ting- og Arresthuset den 21. januar.
Restaureringsarkitekt Erik Bach Søgaard fra P+P Arkitekter, der har forestået restaureringen, var guide på en rundvisning i Ringkøbings gamle Ting- og Arresthus på Kongevejen 16. Han fortalte om bygningen og restaureringen, der blandt andet har resulteret i genskabelse af de oprindelige kviste mod Kongevejen og ny kobberbeklædning på spiret.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi plejer som regel at have en repræsentant eller to med til Landsforeningens årsmøde eller andre arrangementer. Vi har desværre været forhindret i at deltage de sidste gange.

Vanen tro skal det også i denne beretning nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet og Bygningsforbedringsudvalget, og at han af Landsforeningen er udpeget som medlem af bestyrelse for Fonden for Blichermuseet på Herningsholm.

Frivillige.
Vi er stadig interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen, nu da coronapausen forhåbentligt er overstået. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Fremtiden.
Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:

Vi vil vi lægge os mere i selen mht. arrangementer for medlemmerne, så I får noget for kontingentet.

Allerede nu er vi som nævnt ved at planlægge den årlige tur med veteranbilerne. Det bliver lørdag den 20. august 2022 august med godt vejr.

Til september forventer vi at lave en medlemstur til København, hvor vi skal besøge præstesønnen fra Kloster, Martin Nyrops rådhus og andre interessante historiske bygninger og eksempler på vellykkede restaureringer.

Herudover har vi planer om en eller flere byvandringer i Ringkøbing og en udflugt en lørdag i maj/juni til de mere ukendte sider af Herning, der faktisk er ældre end Ringkøbing, men naturligvis er mest kendt for sin voldsomme vækst gennem de seneste 150 år, der har sat sig markante spor i bygningskulturen.

Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer, ligesom vi meget gerne vil høre synspunkter på et andet emne, der optager os meget, nemlig hvorledes skaber vi en større, bredere og mere synlig opbakning lokalt for bevaringstankerne.

 Tak.
Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde.  

Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand


I forlængelse af generalforsamlingen uddeltes bevaringsprisen for 2018. Læs mere her.

     

 

Bevaringsprisen 2021

Der var indstillet tolv bygninger til bevaringsprisen for 2021, elleve i byen og en enkelt på landet, og på Bevaringsforeningens generalforsamling blev der uddelt bevaringspriser til de tre. To i byen og en enkelt der, med lidt god vilje, kan siges at ligge på landet. Derudover blev der igen peget på et sommerhus i Søndervig, man da bevaringsprisen kun uddeles til bygninger i den gamle Ringkøbing Kommune, udgik det. Det har dog igen givet anledning til, at vi i det kommende år vil overvejelser en udvidelse af området. Der blev desuden foreslået et nyere parcelhus i Ringkøbing, som ligger uden for Bevaringsprisens rammer, og derfor ikke er medtaget her.

De indstillede huse præsenteres herunder, med de tre prismodtagere først:

Øster Strandgade 13, Ringkøbing
– Bevaringspris i byen 2021

Øster strandgade 13 er sat flot i stand af Mona Dahl Martinussen og John Sirach Skiffard, der modtog prisen på generalforsamlingen. 

Her er tale om et af byens fineste huse, som er fredet og i sin tid blev sat i stand af Draiby. Huset trængte igen til en større overhaling, og de nye ejere har skiftet tag, lavet ny kvist mod gården opsat tagrender mod gaden, sat nye vinduer i første sal, renoveret murværket og malet og kalket huset. Alt er gjort i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og NB Tegnestuen.
 
Det er en renovering, der løfter huset og forhåbentligt kan inspirere og glæde andre og fortjener en bevaringspris.

Øster Strandgade 13 er indstillet af Flemming Meiniche med den korte begrundelse:
”Er gjort flot i stand.”

Øster Strandgade 13, Ringkøbing

Øster Strandgade 13, Ringkøbing

Klik her for mere om Øster Strandgade 13

Vester Strandsbjerg 9-11
– Bevaringspris i byen 2021

Vester Strandsbjerg 9 – 11, de to vestlige sammenhængende huse, har tidligere været indstillet, men manglede de sidste håndværksdetaljer. De er nu på plads, og der er tale om en fin renovering af to af byens mindste, men også meget karakteristiske, huse, uden at ejerne er forfaldet til det pussenussede, men lader husene fremtræde enkle og jævne, som de altid har været, og det fortjener en bevaringspris!

Husene er ejet af Joan Vivian Smedegaard Nilsson og Kaj Vilhelm Gottschalk Hansen, og de er indstillet til Bevaringsprisen for anden gang af Margery McGregor med begrundelse: ”De små huse, jeg foreslog før på Vester Strandsbjerg, er nu malet og ordnet, så dem foreslår jeg igen.”

Vester Strandsbjerg 9-11

Vester Strandsbjerg 9-11

Isagervej 12
– Bevaringspris (næsten) på landet 2021

I år uddeler vi ikke en pris på landet. Men næsten. Ejendommen på Isagervej, der ejes af Dorthe og Torben Jensen, kunne lige så godt ligge uden for bygrænsen, og den er løbende blevet renoveret og holdt flot ved lige med autentiske materialer, så den fremtræder som en tidslomme, der vidner om en tid, hvor Rindum ikke var domineret af parcelhuse. Det fortjener en Bevaringspris!

Huset er indstillet af Annette og Thorkild Mach.

Isagervej 12

Isagervej 12

Isagervej 12

Kongevejen 16, spiret på Ringkøbing Ting- og Arresthuset
– Rosende omtale

“Bygningen har tidligere fået bevaringsprisen for istandsættelse af murværk og vinduer, men nu er også taget renoveret, og i den forbindelse er de tidligere kviste genskabt, og spiret er blevet renoveret med den rekonstruerede vindfløj som prikken over i-et.”
Indstillet af Bevaringsforeningens bestyrelse.
 
Vi giver ikke en bevaringspris nummer 2, men vi vil gerne rose Bygningsstyrelsen for arbejdet. Spir og kviste er i praksis kun til pynt, men det er flot, at man på den måde fuldender restaureringen af Helge Bojsen-Møllers flotte bygning fra 1919.


Ringkøbing Ting- og Arresthus

Ringkøbing Ting- og Arresthus

Nørreport 9, spiret på Ringkøbing Amtssygehus, nu Sundhedshus Ringkøbing
– Rosende omtale

”Også det tidligere amtssygehus har fået renoveret taget og spiret, og også her fuldender den markante vindfløj arbejdet. En lille detalje, som de færreste lægger mærke til, løfter man blikket, kan man ikke undgå at glæde sig over resultatet.”
Indstillet af Bevaringsforeningens bestyrelse. Bygningen er ejet af Region Midt.
 
Det gamle Amtssygehus fra 1908 er tegnet af Bojsen-Møller. Der ikke så mange, der har lagt lagt mærke til tagrenoveringen, men spiret markerer sig flot, og igen er det prisværdigt, at en offentlig bygherre også prioriterer de små detaljer, som er med til at gøre bybilledet rigere, men ikke har nogen egentlig funktion. Bojsen-Møller tegnede i øvrigt også Kreditforeningen og konkurrerede med Plesner om et forslag til Sparekassen i Østergade.


Ringkøbing Amtssygehus


Ringkøbing Amtssygehus

Torvet 14, Vinduerne i bolchebutikken
– Rosende omtale

”De gamle jernvinduer kunne ikke længere, men det er lykkedes Per Green ar finde tilsvarende profiler i en moderne udgave. Tilmed er de gamle dekoration på midtersprosserne renoveret og genbrugt. En lille, men afgørende detalje, der derfor er indstillet til bevaringsprisen.”
Indstillet af Bevaringsforeningens bestyrelse. Bygningen er ejet af Green Ejendomme.
 
De små detaljer bliver ofte forsømt i forbindelse med renoveringer, og her ville det være fristende at sætte almindelige vinduer i bygningen, men det er lykkedes at finde en moderne udgave af de gamle jernvinduer. I det hele taget er bygningen sat flot i stand både ude og inde, og det fortjener stor ros.


Torvet 14


Torvet 14

Henrik Haves skulpturer ved Amtsgården
– Rosende omtale

”Kunstværkerne, der binder de oprindelige amtsbygninger sammen, har i mange år været forsømte, men nu har Bygningsstyrelsen ladet dem restaurere, så de igen står skarpe som da Henrik Have skabte dem. Uden dem var bygningerne ikke noget særligt, derfor indstiller vi kunsten til bevaringsprisen.”  
Indstillet af Bevaringsforeningens bestyrelse.
 
Igen er der tale om en offentlig bygherre, der er med til at berige bybilledet, og det fortjener stor ros. Kunstværkerne blev nok set mere i Amtets tid, hvor mange havde deres gang ud og ind af bygningerne – der var lidt mere swung over Amtet, end der er over skattestyrelsen. Desværre solgte man uforvarende skulpturen Vindens Labyrint sammen med St. Blichers Vej 3, så den er noget forsømt, men ellers er helheden så flot som aldrig før.


Henrik Haves skulpturer


Henrik Haves skulpturer

Godthåbsvej 3-5
– Indstillet til Bevaringsprisen

”Der en ejendom på Godthåbsvej, over for genbrugsbutikken, der var ret forsømt. Der blev arbejdet i længere tid og resultatet er ret markant. Ejendommen har 2 boliger, hvoraf kun delen til venstre er beboet, men pæn er den blevet.”
Indstillet af Margery McGregor.
 
Margery er en flittig cyklist i Ringkøbing, og det er nok de færreste andre, der har lagt mærke til forvandlingen af dette dobbelthus på Godthaabsvej, men det er fint udført, selv om udearealerne ikke er helt på plads endnu. Materialeholdningen, kvistenes proportioner, en dør, der er blevet til et vindue osv. springer ikke i øjnene, men er hensynsfuldt udført.

Dobbelthusene er ejet af Azra Bajric og Mads Hedegaard Fjordside.


Godthåbsvej 3-5


Godthåbsvej 3-5

Vestergade 17
– Indstillet til Bevaringsprisen

”Så er der ejendommen på hjørnet af Vestergade og Skolevænget. Jeg tænker mest på den del, der er på Skolevænget, hvor de har lavet lejligheder og har renoveret den meget forsømte gård. Det har i hvert fald pyntet på indtrykket af stedet.”
Indstillet af Margery McGregor.
 
Her var der tidligere et garageanlæg, og muråbningen var smallere med en flot, rød port. Det var selvfølgelig mere autentisk, og gav et indtryk af, hvordan byen har været en blanding af boliger, udhuse, stalde osv. Nu er bygningen ændret til boliger, og det er der nok mere fremtid i, men heldigvis er ændringen sket uden af vælte den gamle bygning og med anvendelse af traditionelle materialer.

Vestergade 17 er ejet af Niels Nielsen.


Vestergade 17


Vestergade 17

Herningvej 22
– Indstillet til bevaringsprisen

”Kom i tanke om endnu et hus på Herningvej, der er blevet renoveret for ikke så længe siden, men har glemt at kigge på nummeret. Det ligger på den samme side som Lokalarkivet, mellem Tangsvejs forlængelse og den nedlagte tankstation. I mange år lå det tydeligt forsømt, men blev til sidst solgt, og de nye ejere har gjort en del ud af renoveringen, som i den grad var tiltrængt. Ved ikke om det er berettiget til en bevaringspris, men det ved Bevaringsforeningens bestyrelse nok.”
Indstillet af Margery McGregor.
 
Her er det igen Margery, der har været ude at cykle, men det er nok et hus, som de fleste har set forvandle sig fra næsten ruin til nye boliger. Det ligger desværre op ad den ret ucharmerende benzintank, men der er et flot gavlmaleri på vej over mod tanken, og når de sidste detaljer kommer på plads malet, har ejeren, der kunne se mulighederne, forvandlet et flot og karakteristisk hus, som mange nok ville rive ned, til moderne boliger i en historisk ramme.


Herningvej 22


Herningvej 22

Stadilvej 18
– Indstillet til Bevaringsprisen

”Begrundelse: Bevare, renovere og opgradere en bolig på landet, som de fleste ville have revet ned, som den forsømte og tilgroede ruin, den var, da jeg overtog den i 2019 på tvangsauktion.
Oprindeligt lå her Alrum Skole, opført i 1901. Den brændte i 1969. I 1970 blev den nuværende bygning opført – og det er denne, der er gennemgribende og bæredygtigt restaureret. jeg er nemlig grundlæggende imod at kassere noget, der kan bruges. Og det ligger mig på sinde at boliger i det åbne land bliver bevaret. Er de først revet ned, er en bolig forsvundet for altid og man får ikke lov at bygge der igen.
Det oprindelige udhus fra 1901 er bevaret”
Indstillet af ejeren Jette Solvig Brødbæk.
 
”Alrum gl. Skole var en øjenbæ af rang, på et af de mest synlige steder i vores skønne sogn. Nu er det moderniseret og smagfuldt indrettet, og tiltrækker ressourcestærke turister til vores område.”
Indstillet af Ulla Rokkjær.

Vi har drøftet ejendommen i bestyrelsen, og der skal ikke herske tvivl om, at vi værdsætter den store indsats, der er gjort for at renovere og opgradere en bolig på landet, som ellers ofte ville være blevet revet ned, ligesom vi værdsætter, at ejeren hermed er med til at sikre, at der fortsat er liv i et mindre bysamfund. Men Bevaringsprisen er en påskønnelse for godt bevaringsarbejde, og det kan være restaurering, tilbageføring eller vedligeholdelse af en ældre, bevaringsværdig bygning. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er lavet et godt arbejde på ejendommen, men der er efter vores opfattelse ikke tale om egentlig bevaring. Resultatet er et andet hus end det oprindelige. Dette kan absolut også være prisværdigt, men ligger uden for formålet med bevaringsprisen.


Stadilvej 18


Stadilvej 18

 

 

 

 

Rundvisning i Ting- og Arresthuset

– Eftermiddagsarrangement fredag den 21. januar klokken 14.00

Ringkøbing Bevaringsforening har fået et godt tilbud fra Bygningsstyrelsen:
Bygherre Christian Madsen fra Bygningsstyrelsen og restaureringsarkitekt Erik Bach Søgaard fra P+P Arkitekter, der har forestået restaureringen, vil være guider på en rundvisning i Ringkøbings gamle Ting- og Arresthus på Kongevejen 16. De vil fortælle om bygningen og restaureringen, der blandt andet har resulteret i genskabelse af de oprindelige kviste mod Kongevejen og ny kobberbeklædning på spiret.

Der kan forventes krav om mundbind. 

Vi mødes ved indgangen fredag den 21. januar kl. 14.00.
Rundvisningen er gratis, og alle er velkomne.

Veteranbiler og bygningskultur – Billedgalleri 2021

Medlemsudflugt lørdag den 14. august 2021

Traditionen tro er Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening gået sammen om en medlemsudflugt, hvor vi kører ud og ser på områdets kulturarv i veteranbiler. KDAK Classic møder op med 10-12 biler, chauffører og ledsagere, og der bliver plads til ca. 20 af Bevaringsforeningens medlemmer.

Som sædvanligt mødtes vi med KDAK Classic på havnen klokken 10.00, hvorefter vi kørte til Brejning Egnsmuseum i Spjald. Turens tema var Ørnhøjbanen, og på museet, der har en fin samling af effekter fra Spjald Station, hørte om banens historie.

Efter besøget på egnsmuseet kørte vi forbi den tidligere stationsbygning, der i dag er socialpædagogisk opholdssted for børn. Stationsbygningerne er tegnet af arkitekten Ulrik Plesner, der var født på Vedersø Præstegård og satte et markant præg på Ringkøbingegnens arkitektur.

Fra Spjald fortsatte vi i banens spor til Muldbjerg, hvor en af de bedst bevarede stationsbygninger nu fungerer som fritidsbolig og giver et godt indtryk af bygningernes oprindelige arkitektur.

Fra Muldbjerg tog vi en afstikker gennem Hoverdal Plantage til Torsted og holdt ind ved mindestenen for Torstedgruppen, hvor Jan Harpøth fortalte om historien, der ligger bag. efterfølgende spistes den medbragte frokost under regntunge skyer – men det holdt tørt!

Fra Torsted kørte vi tilbage mod Ringkøbing, men holdt ind på No Station, hvor Vinni og Per Sunesen fortalte om bygningen, der i 2010 fik bevaringsprisen for den nænsomme renovering og løbende vedligeholdelse med respekt for den oprindelige arkitektur.

Som sædvanligt sluttede vi af på havnen i Ringkøbing med en øl på Restaurant Peking. Næste års tur er programsat til 20. august – Som sædvanligt fra Ringkøbing Havn.

 

Generalforsamling 2021

Med baggrund i coronasituationen blev Bevaringsforeningens generalforsamling afholdt tirsdag den 15. juni 2021 kl. 17,00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Godkendelse af årsregnskabet
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2020/21.

Velkommen til denne generalforsamling – I skal bare tænke jer til, at vi befinder os i slutningen af februar 2021, hvor vi tidligere havde annonceret, at der skulle holdes generalforsamling i Ringkøbing Bevaringsforening den 25. februar 2021.

Bestyrelsen havde gennem længere tid overvejet, hvordan og om en sådan generalforsamling kunne afvikles meningsfuldt i disse corona-tider.

Ud over de emner, der efter vedtægten skal behandles, indeholder programmet den aften, hvor vi holder vores generalforsamling også mere bygningsbevaringsmæssige drøftelser, foredrag og tildeling af den årlige bevaringspris(er).

På baggrund af de daværende regler om forsamlingers størrelse – højst 5 deltagere, fandt bestyrelsen det ikke muligt at holde en meningsfuld generalforsamling inden udløbet af februar.

Vi besluttede, at coronaen overtrumfede foreningens vedtægter, og vi ville derfor arbejde på at afholde generalforsamlingen i sidste halvdel af maj. Det blev så i dag den 15. juni. Vi håber på forståelse for vores beslutning.

Men også med baggrund i coronasituationen og usikkerhed om de forskellige regler, besluttede bestyrelsen tillige kun at afvikle den rene generalforsamling. Vi forventer først at tildele bevaringsprisen – det kan godt blive ”priser” til næste års generalforsamling.

Derudover vil vi lægge os i selen mht. forskellige faglige arrangementer i det kommende foreningsår – der til gengæld er lidt kortere end normalt.

Konstituering

Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Søren Ole Madsen, Ulrich Bitterhoff, Morten Beiter, Jens Aarup Jensen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Aktiviteter i foreningen i perioden

Alt har i perioden været præget af corona. Det har vanskeliggjort et normalt foreningsår med aktiviteter, som vi kender det, og som vi er vant til, men der har da heldigvis været enkelte huller i nedlukningen, som har muliggjort nogle få arrangementer.

Der har siden sidste generalforsamling kun været afholdt 3 bestyrelsesmøder, som vi dog har suppleret med en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance i løbet af året. Så foreningen har ikke ligget stille, men dog kørt på et lavere blus.

Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og teknik og Miljøudvalget, har vi som sædvanligt et løbende og godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især høringssagerne, der fylder meget. I den forløbne periode, har der dog været færre sager end normalt. Der har været omkring 25 høringssager, hvor der i forrige periode var i omegnen af 40.

Af disse høringssager vil jeg kun trække en enkelt frem, nemlig broen i Nygade og nedrivningen af Hertz-bygningen. I denne sag svarede vi:

Bevaringsforeningen finder, at brobyggeriet er et fremmedelement i det bevaringsværdige Ringkøbing bycentrum.

Det vil stride mod byens bevaringsværdige karakter og hele det arbejde, der gennem tiden er gjort for at bevare Ringkøbing bycentrum.

Fsv angår nedrivningen af Hertz – bygningen finder Bevaringsforeningen umiddelbart og på det foreliggende grundlag, at der bør udarbejdes alternative planer, der muliggør bevaringen af Hertz – bygningen og dens facade mod Nygade. Sådanne alternativer savnes i høj grad.

Denne sag gav anledning til en del drøftelse i bestyrelsen. Søren Damgaard – foreningens næstformand – var naturligvis inhabil, men vi øvrige var ivrige deltagere i drøftelserne. Og bag udtalelsen ligger der også, at bestyrelsen repræsenterer flere vinkler på den del af sagen, der handler om nedrivning af Hertz-bygningen. Derfor udtalelsen om, at der bør udarbejdes alternative planer, der muliggør bevarelse af bygningen, og sådanne planer har vi ikke set. Der er ikke entydig modstand i bestyrelsen mod nedrivning, hvis bygningen erstattes med det, der er på tegnebrædtet.

Det er vores opfattelse, at ikke alle regler vedr. bygninger og skilte m.m. overholdes. Der er f.eks. en del skilte, der ikke er søgt tilladelse til og ikke overholder de eksisterende regler. Her vil vi – som vi også sagde sidste år – bl.a. tage kontakt til Handelsforeningen mhp. det videre arbejde, ligesom vi vil minde udvalgsformanden John G. Christensen om hans tidligere tilkendegivelse, om at kommunens medarbejdere på eget initiativ må tage sager op om overtrædelse af de eksisterende regler og ikke skal afvente en egentlig anmeldelse fra f.eks. Bevaringsforeningen. Vi kunne forestille os, at vi i samarbejde med Handelsforeningen og kommunen lavede en egentlig oplysningskampagne om regelsættet for god skiltning. Det sidste er gentagelse fra sidste års generalforsamling, men illustrerer, at vi har kørt for lavere blus i denne periode.

På trods af det lavere blus lykkedes det alligevel at lave et par velbesøgte arrangementer.

For det første lavede vi i fællesskab med Kongelig Dansk Automobil Klub Classic en veteranbiludflugt, som vi kaldte ”fra Utzon til Stauning” den 15. august 2020.

KDAK Classic mødte op med 10-12 biler, chauffører og ledsagere, og der var vel omkring ca. 20 af Bevaringsforeningens medlemmer.

Vi mødtes på havnen og kørte til Jørn Utzons rækkehuse i Skjern. De færreste ved, at den verdensberømte arkitekt tegnede en rækkehusbebyggelse i Skjern, kort før han for alvor slog igennem med sit hovedværk, operahuset i Sidney, men arkitekt Ann Holm Nielsen fra kommunen gjorde os meget klogere på den historie.

Fra Skjern kørte vi til Provstgaards Jagthus i Skjern Enge. Huset gav et spændende indblik i de to brødres nøjsomme liv med jagt og fiskeri ved åen i begyndelsen af 1900-tallet. Vi fik en kort introduktion ved Ringkøbing-Skjern Museum.

Efter frokosten kører vi til den hyggelige Stauning Havn, hvor vi hørte om havnens anlæggelse og historie fra hjemsted for fjordfiskere og jægere til en oase for fritidssejlere, jægere og lystfiskere.

Som sædvanligt sluttede vi af på havnen i Ringkøbing med en øl på Restaurant Peking. Igen en dejlig tur – og vejret var sædvanen tro med os.

For det andet arrangerede vi en ny Have-rundtur.

Det var en aftentur den 26. august., hvor vi fik lejlighed til at se Henrik Haves nyrestaurerede kunstværker i og omkring de tidligere amtsbygninger ved Østergade. Kunstværkerne var blevet renoveret i løbet af foråret – 2020, og fremstod nu med det oprindelige udtryk, så denne gang blev det en anderledes og langt mere positiv oplevelse end første gang.

Den ansvarlige konservator på opgaven, Sigrid Ninel Kledal, fortalte undervejs om det omfattende arbejde med de forsømte kunstværker, og tidligere kontorchef ved amtet, Erik Holm, fortalte om Henrik Have og kunstværkerne.

Denne gang skal staten roses for den fantastisk flotte restaurering af Henrik Have og hans kunstværker. Man må sige, at når staten endelig gør noget, gør de ordentligt. I parentes bemærket gør det sig også gældende ved den meget flotte renovering af den gamle politistation. Det vender vi formentlig tilbage til til næste år.

Nu må vi håbe på, at vi sammen med ejerne af ”Vindens Labyrint” på Steen Blichers vej vil kunne finde en løsning på istandsættelsen af dette kunstværk, således at Henrik Haves kunst fortsat i sin helhed er en del af totaludsmykningen af den tidligere amtsgård til glæde for os alle i Ringkøbing.

Arkitekt Draiby

Uden arkitekt Ejvind Draibys store indsats for at bevare gamle bygninger i Ringkøbing By i en lang årrække havde midtbyen set helt anderledes ud i dag.

Arkitekt Ejvind Draiby var tillige i 1964 medstifter af FORENINGEN TIL BEVARING AF RINGKJØBING BYS SÆRPRÆG og har derfor haft stor betydning for, at bevaringstanken blev integreret hos byplanplanlæggere, bygherrer, borgere m.v.

Den første bygning arkitekt E. Draiby restaurerede i Ringkøbing var Vestergade 5, Ringkøbing. I dag er der en passage i form af en sti ved Vestergade 5B.
Stien er på højre side omkranset af ejerlejlighedskompleks opført af arkitekt Ejvind Draiby. For at mindes Draiby søger bestyrelsen kommunen om, at denne sti får navnet: “Draibys Sti”.

Landsforeningen

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi plejer som regel at have en repræsentant eller to med til Landsforeningens årsmøde eller andre arrangementer. Men også dette er blevet ramt af corona.

Vanen tro skal det også i denne beretning nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet, Bygningsforbedringsudvalget og i Kulturelt Samråd. I kulturelt samråd er Søren dog på vej ud efter eget ønske.

Frivillige

Vi stadig er interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Fremtiden

Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:

Vi regner med, som jeg antydede i min indledning at gøre lidt mere ud af bevaringsprisen til næste år – muligvis flere priser end normalt, da vi har sprunget et år over.
Derudover vil vi lægge os mere i selen mht. arrangementer for medlemmerne, så I får noget for kontingentet.

Allerede nu er vi ved at planlægge den årlige tur med veteranbilerne. Det bliver forventelig i august med godt vejr.
Derudover er vi ved at overveje en tur til København med overnatning for at se både bevaringsværdige ejendomme, men også mere moderne byplanlægning. Denne tur er kun på overvejelsesstadiet.

Desuden vil bestyrelsen starte et arbejde, hvor vi vil drøfte, hvad skal foreningens rolle være, hvad skal være vores vision, hvad skal foreningen i det hele taget beskæftige os med. Dette arbejde glæder vi os til.

Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer.

Tak

Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde. Også den opbakning vi har fået i denne sidste lidt specielle periode. Antallet af ind- og udmeldelser er stort set uændret i denne periode, selvom aktivitetsniveauet selvfølgelig har været lavere end normalt. Det skal I have tak for.

Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand