Tag-arkiv: Generalforsamling

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 27. februar kl. 19 i Dommerkontoret, Ringkøbing.

Før selve generalforsamlingen og prisuddelingen fortalte museumsinspektør ved Ringkøbing Fjord Museer Christian Ringskou om en tid, hvor Vestjyllands bønder efterspurgte handel og service i ny skala. Nye jernbanelinjer skar sig på kryds og tværs gennem landskabet, og nye byer skød op. Undervejs kom Christian Ringskou ind på de nye byers særlige arkitektoniske træk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Jesper Dalgaard-Knudsen blev valgt.

2. Beretning
Formanden Lars Hansson aflagde beretning for 2023.  Beretningen godkendtes med akklamation. Beretningen kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Kassereren John Stærkær fremlagde resultatopgørelsen for 2023 og budgetforslaget for 2024; begge godkendtes med akklamation.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Hansson, John Stærkær og Søren Ole Madsen var på valg; Søren Ole Madsen modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Per Stensgaard Karlsen, som valgtes med akklamation. Derudover blev John Stærkær og Lars Hansson genvalgt.

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen.

8. Eventuelt
Formanden takkede Søren Ole Madsen for hans gode indsats i bestyrelsen gennem mange år, ligesom formanden takkede Søren Ole for hyggeligt samvær i bestyrelsen.

Formandens beretning om foreningens virksomhed for 2023.

Konstituering.
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af John Stærkær, kasserer, Søren Ole Madsen, Peter Skaaning Møller, Lars Roesen, sekretær, Inge Maria Frydendahl, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Aktiviteter i foreningen i perioden.
Der har i perioden været et par større medlemsaktiviteter. Jeg vender tilbage til de enkelte aktiviteter.

Bestyrelsesmøder.
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøderne er suppleret med en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance.
Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og Teknik- og Miljøudvalget, har vi som sædvanligt et løbende og godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især de mange høringssager, der fylder meget. Der har i perioden været en 20-22 stykker.

Sagsbehandlingen i bestyrelsen.
Som tidligere nævnt har vi i bestyrelsen behandlet en række høringssager. Der ligger et ganske stort arbejde bag vores sagsbehandling.
Igen i år vil jeg fremhæve, at vi kan opleve, at vi er de reelle sagsbehandlere.
Og skyldes det, at kommunens politikere i virkeligheden fralægger sig ansvaret for den bevaringslinje, som bevaringsdeklarationen er et udtryk for?

Årets medlemsarrangementer:
2023 har været et forholdsvis stilfærdigt år i Bevaringsforeningen præget af de sædvanlige høringssvar til kommunen og af 2 meget gode arrangementer med hyggeligt samvær og flot faglighed.
I august havde vi i samarbejde med Kongelig Dansk Automobil Klub Classic den årlige udflugt. I år gik udflugten til Dejbjerg og Skjern.
Vi mødtes med KDAK Classic på havnen og fordelte os i de gamle biler, hvorefter vi kørte til Vandhaverne i Skjern. Her fortalte Lars Foged fra Skjern Udviklingsforum om projektet, der åbnede under coronaen i september 2020. Vandhaverne er en del af Den Grønne Korridor og er skabt ved at frilægge og omdanne et tidligere vandreservoir til en stemningsfuld installation, hvor
man på gangbroer bevæger sig rundt over et spejlbassin under blomstrende tage, hvorfra vandet drypper og skaber en helt speciel stemning. Vandtanken er suppleret med de to haverum Sandpuden og Refugiet og udgør en fin oase i området.
Fra Vandhaverne kørte vi til Dejbjerg, hvor sognepræst Poul Nyborg fortalte om den smukt beliggende Kirke fra 1100-tallet. Efter besøget i kirken gik vi over til præstegården fra 1850, der var hovedbygningen til herregården Dejbjerglund frem til 1920.
Fra Dejbjerg gik turen over Lem, hvor vi var inviteret på en øl og en ristet pølse foran Smedenes Hus i forbindelse med Lems Smede Festuge.

Bevaringsdeklarationen.
Ringkøbing har en usædvanlig smuk og velbevaret bykerne med et attraktivt gademiljø, men det er ikke nogen selvfølge. Byen kunne have set meget anderledes ud, hvis ikke en lille gruppe af byens fremsynede borgere og politikere i 1960’erne havde set, hvor udviklingen bar hen og var lykkedes med at få tinglyst en bevaringsdeklaration for bykernens huse og gademiljøer den 18. september 1973.
Den 9. oktober 2023 fejrede vi i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune Bevaringsdeklarationens 50-års jubilæum.
Fejringen skete med en byvandring og reception i Rådhushallen, ligesom der var mulighed for at se en plancheudstilling, der også blev vist på Torvet. Både byvandring og plancheudstilling var en øjenåbner for mange, der ikke til daglig tænker over, hvor meget Ringkøbings bymidte har ændret sig i positiv retning på grund af bevaringsarbejdet.
I den sammenhæng vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige Ringkøbing-Skjern kommune en stor tak for at ville være med til at fejre Bevaringsdeklarationens jubilæum – en deltagelse fra kommunens side, der både var med deltagelse af politikere, herunder borgmesteren og embedsmænd, ligesom kommunen var med til at finansiere arrangementet. Tusind tak til kommunen. Det var dejligt.
Så stor ros til kommunen for i sin tid at få vedtaget deklarationen og ros til kommunen for at fastholde deklarationen. Det er vigtigt, at vi har en kommune, der fastholder deklarationen og administrerer den i den ånd, der ligger i deklarationen. Bevaringsforeningen vil gerne være med til at understøtte denne administration – det gør vi blandt ved at være høringspart og afgive – forhåbentlig kvalificerede – svar. Men vi skal ikke glemme, at det er Ringkøbing-Skjern kommunes deklaration – det er ikke Bevaringsforeningens. Det er der somme tider nogle, der glemmer.
Der har gennem årene været god bevidsthed om deklarationen. Det er måske toppet. Det kan indimellem opleves som om det er begyndt at skride. Borgerne har glemt, at der er regler, og ansøger ikke altid om tilladelse til deres dispositioner vedrørende deres ejendomme. Kommunen opleves ikke som udfarende/tilsynsførende i forhold til dispositioner, der er i strid med bevaringsdeklarationen. Kommunen kan opleves som passiv. Det er andre – herunder Bevaringsforeningen, der skal anmelde. Det kan ikke være meningen.
Når kommunen oplever ulovligheder, bør den også skride ind og ikke bare forholde sig passiv.
I den sammenhæng et hjertesuk – de løse skilte, reklamebannere og andet ikke autoriseret byudstyr rundt i byen. Invasive arter, der breder sig uhæmmet, og har en tendens til at blive permanente. De er ikke med til at forskønne byen, men signalerer discount.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi var som sædvanlig repræsenteret ved Landsforeningens årsmøde, idet næstformanden og tre interesserede medlemmer deltog.
Det skal også nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet og Bygningsforbedringsudvalget, og at han af Landsforeningen er udpeget som medlem af bestyrelse for Fonden for Blichermuseet på Herningsholm.

Frivillige.
Vi er stadig interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Fremtiden.
Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:
I 2024 vil vi afholde flere byvandringer, blandt andet vil vi gentage byvandringen om bevaringsdeklarationen, ligesom vi blandt andet planlægger en tur til Aarhus og naturligvis den årlige veteranbiltur til udvalgte bygninger og kulturmiljøer. Denne tur finder sted den 17. august 2024 og går bl.a. til Dommerkontoret og området deromkring i Skjern.
Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer, ligesom vi meget gerne vil høre synspunkter på et andet emne, der optager os meget, nemlig hvorledes skaber vi en større, bredere og mere synlig opbakning lokalt for bevaringstankerne.

Tak.
Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde.
Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.
Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand


I forlængelse af generalforsamlingen blev den Bevaringsprisen 2023 uddelt.
Læs mere her.     

 

Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 21. februar kl. 19.00 i Dommerkontoret, Ringkøbing.

Før selve generalforsamlingen og prisuddelingen fortalte Hans Christian Vestergaard og Morten Beiter om to af de spændende projekter, der kan være med til at give nyt liv til bevaringsværdige bygninger.

Hans Christian Vestergaard er formand for foreningen Ringkøbing Station, der arbejder med planer om at omdanne de tomme lokaler i den fredede stationsbygning til nyt ungdomshus i Ringkøbing.

Morten Beiter er formand for Kronhede Lejrskole, der er indrettet i den gamle Torsted Nordre Skole. Lejrskolen skal omdannes til Kronhede Naturhostel og Lejrskole med overnatningsmuligheder, der henvender sig til friluftsmennesker.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Jesper Dalgaard-Knudsen blev valgt.

2. Beretning
Formanden Lars Hansson aflagde beretning for 2022.  Beretningen godkendtes med akklamation. Beretningen kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Kassereren Else Chemnitz fremlagde resultatopgørelsen for 2022 og budgetforslaget for 2023; begge godkendtes med akklamation.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Else Chemnitz, Ulrik Bitterhoff, Lars Roesen og Søren Damgaard Jensen var på valg; Else og Ulrich modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Inger Marie Frydendal og Peter Skaaning Møller, som valgtes med akklamation. Derudover blev Søren Ole Madsen og Lars Hansson genvalgt. 

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen.

8. Eventuelt
Under eventuelt var der enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Formandens beretning om foreningens virksomhed for 2022.

Konstituering.
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Søren Ole Madsen, Ulrich Bitterhoff, John Stærkær, Lars Roesen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Aktiviteter i foreningen i perioden.
Perioden har faktisk været præget af en række større medlemsaktiviteter. Vi har åbenbart skulle indhente corona-årenes underskud for aktiviteter. Jeg vender tilbage til de enkelte aktiviteter.

Bestyrelsesmøder.
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Det mindre antal bestyrelsesmøder end sædvanligt er ikke udtryk for, at foreningen har ligget stillet. Bestyrelsesmøderne er suppleret med en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance.

Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og Teknik og Miljøudvalget, har vi som sædvanligt et løbende og godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især de mange høringssagerne, der fylder meget. Der har i perioden været en 17-18 stykker.
Sidste år redegjorde jeg omhyggeligt for vores syn på affaldsspandene.

Blandt meget andet fremhævede jeg, at der desværre slet ikke er taget hånd om de æstetiske udfordringer, og affaldsbeholderne er alt for dominerende i deres visuelle udtryk, og samtidig er de mildest talt uheldigt placeret uden hensyn til byrummet og de historiske huse.

Ligesom jeg fremhævede, at hvis skraldespands-løsningen vurderes værdig til at blive permanent, vil der naturligvis skulle kigges på æstetiske gode løsninger i samarbejde med bl.a. Bevaringsforeningen, og i overensstemmelse med bevaringsdeklarationen og de tilhørende vejledninger, som vi på ingen måde har i sinde at afvige fra i vores fremtidige valg af gadeinventar.

Vi har i februar 2022 fået en henvendelse om deltagelse i en drøftelse sammen med kommunen og Handelsforeningen om at finde en mere permanent ordning for affaldsstativer i Ringkøbing. Denne drøftelse har fundet sted, men det virker ikke til, at der er sket mere. Spandene er ikke ændret – heller ikke i farve.

Herudover har vi haft en byvandring med Teknik og miljøudvalget, hvor vi havde lejlighed til at vise Ringkøbing frem, men også til under mere uformelle former at drøfte bevaring og vores synspunkter.

Raunonia.
Raunonia fylder stadig i debatten. Jeg redegjorde sidste år for bestyrelsens synspunkter. Disse synspunkter er siden sidste generalforsamling uddybet i et læserbrev fra maj 2022, hvorfra jeg vil citere:
”Bevaringsforeningen vil gerne medvirke til at øge turismen i Ringkøbing, vi vil gerne medvirke til at give handelslivet og restaurationslivet gode vilkår, men ikke for en hver pris. Det må ikke gå ud over det, der er den største tiltrækningskraft ved Ringkøbing, nemlig den gamle, hyggelige og velbevarede bymidte og den umiddelbare sammenhæng med fjorden, der både er grunden til, at byen blev anlagt i 1200-tallet og dens væsentligste kvalitet. Det er netop Bevaringsforeningens
grundlæggende opgave at sikre disse kvaliteter.

De offentliggjorte planer læser vi således, at fjordudsigten vil være blokeret langs hele havnen fra Mylius Erichsens Vej og hen til Vester Strandgade.
Vi fastholder, at det med det nuværende vidensniveau er svært at have en præcis mening om byggeriet, når vi kun kender den første overordnede og noget diskutable oversigtstegning og den efterfølgende romantiserede visualisering, men hvis der skal bygges i vandet, er der en række forhold, der skal iagttages. Det bør bl.a. overvejes, hvorvidt husene kan ligge i forbindelse med Vestas-grunden, ligesom udbygningen bør ske etapevis, så man kan bremse i tide.

Antallet af huse forekommer i sig selv overvældende. Det er svært at se, at parkeringsproblemerne og problemerne med adgangsveje skulle kunne løses tilfredsstillende uden at forringe havnemiljøet.

Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske, hvis husene ikke kan sælges/lejes ud i det tænkte omfang. Bliver der så nogle tomme, døde bygninger? Og hvordan fjernes bydelen igen, hvis ideen ikke holder vand?

Vi er stærkt bekymrede for, om de tilladelser, som kommunen skal give, overholdes både af bygherre, men ikke mindst af kommunen selv. Vi er bekymrede for, at kommunen undervejs i processen presses til at give yderligere tilladelser/dispensationer, og om de gode intentioner i forslaget forsvinder i processen, som det er sket i Søndervig – Det er klart, at bl.a. sagen med vandrutsjebanen i Lalandia, Søndervig, styrker bekymringerne.

Vi er helt enige med brevskriverne i, at der skal sikres åbenhed i processen. Det kunne være med borgermøder for alle interesserede, hvor initiativtagerne redegør for projektet og ikke mindst, hvor kommunen redegør for den sagsbehandling, der har foregået, den fortsatte sagsbehandling, hvilke overvejelser Byrådet har om sagen, og hvordan Byrådet forestiller sig borgerinddragelsen i processen.”

Sagsbehandlingen i bestyrelsen.
Som tidligere nævnt har vi i bestyrelsen behandlet en række høringssager. Der ligger et ganske stort arbejde bag vores sagsbehandling. Igen i år vil jeg fremhæve, at vi kan opleve, at vi er de reelle sagsbehandlere. Og skyldes det, at kommunens politikere i virkeligheden fralægger sig ansvaret for den bevaringslinje, som bevaringsdeklarationen er et udtryk for?

Årets medlemsarrangementer.
Ringkøbing for begyndere den 17. juni.
En byvandring gennem 800 års byhistorie med fokus på bygningskultur og bevaring.

Veteranbiludflugt til Nymindegab lørdag den 20. august 2022
Traditionen tro samarbejdede Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening om en fælles medlemsudflugt, hvor vi kørte ud og så på områdets kulturarv i veteranbiler.

Vi mødtes med KDAK Classic på havnen. Efter at vi var fordelt i de gamle biler, kørte vi til Nymindegab, hvor vi besøgte museet, der genåbnede i 2020 efter en større ombygning.
Udstillingen fortalte historien om dengang, Nymindegab blev et yndet mål for badegæster og kunstnere, herunder om dengang, den senere skagensmaler Laurits Tuxen i 1879 kom til Æ Gaf, der efterhånden udviklede sig til en lille kunstnerkoloni.
Fra Nymindegab kørte vi tilbage mod Ringkøbing, og holdt ind ved Lyngvig Kirke, der ligger smukt ned mod fjorden. Kirken blev bygget i 1869, og på kirkegården er der begravet allierede soldater fra Anden Verdenskrig. Udover den traditionelle kirkegård, har Lyngvig Kirke Danmarks eneste klitkirkegård i det smukke landskab ned mod fjorden. Formand for menighedsrådet, Lars L. Christensen, fortalte om kirken og klitkirkegården.

Som sædvanligt sluttede vi af på havnen i Ringkøbing med en øl på Restaurant Peking.

Udflugt til Herning lørdag den 17. september 2022
At Herning er ældre end Ringkøbing, kommer nok bag på de fleste Ringkøbingensere. Men sådan er det. Og byens historie er faktisk spændende, selv om både by og historie tilsyneladende er lige ud ad landevejen.

Vi startede vest for Hedeagerkirke, hvor vi bl.a. kunne se resterne efter Hernings gamle kirke fra 1100-tallet. Derefter så vi Herning Tekstilmuseum, rundtur i midtbyen og sluttede på Herningsholm.

I Plesner, Nyrop og Larsens fodspor i København 4.-6. november 2022
Tre af Danmarks kendteste arkitekter er opvokset her på egnen. Martin Nyrop blev født på Holmsland i 1849, Ulrik Plesner blev født i Vedersø i 1861, og Henning Larsen blev født i Opsund i 1925. De har alle tre tegnet betydelige bygninger i København, og efter flere års tilløb arrangerede Bevaringsforeningen en tur til hovedstaden for at kigge nærmere på deres værker og en række vellykkede eksempler på restaureringer og nye bygninger, der føjer sig smukt ind i bybilledet.

Vi startede allerede fredag med en byvandring i kvarteret ved Nyboder, Marmorkirken og Amalienborg og med guidet rundvisning i Nyboders Mindestuer.
Lørdag startede vi i Operaen med en guidet rundvisning i Henning Larsens imponerende og kontroversielle operahus på Holmen.

Om eftermiddagen var det byvandring mellem fire af Ulrik Plesners markante bygninger i København. Guide på turen var kunsthistoriker Viktoria Holst Eriksen, der i øjeblikket arbejder på en bog om Plesner.

Vi sluttede på Københavns Rådhus med en guidet rundvisning. Vi hørte om Martin Nyrup, hans inspiration, og hvordan den kom til udtryk i rådhusets arkitektur og interiør. Det var en fantastisk – og noget anderledes guide – med en helt utrolig viden om Nyrop og Rådhuset og med et sjældent engagement. Og vi fik også de berømte pandekager.

Søndag var det ny og gammel arkitektur på Christianshavn
Tidligere afdelingsarkitekt i Ringkøbing Kommune, Claus Josefsen, tog os med på en byvandring på Christianshavns. Undervejs så vi fine eksempler på ny og gammel arkitektur. Vi så også, hvor Søren har fået inspirationen til de anderledes mursten på Landbobankens bygning i Nygade fra.

Alle 3 arrangementer har fået ”flotte anmeldelser” af deltagerne.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi var som sædvanlig repræsenteret ved Landsforeningens årsmøde.

Det skal også nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet og Bygningsforbedringsudvalget, og at han af Landsforeningen er udpeget som medlem af bestyrelse for Fonden for Blichermuseet på Herningsholm.

Frivillige.
Vi er stadig interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Fremtiden.
Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:
Vi synes, at vi i 2022 har fået lavet en række gode arrangementer, der både bærer præg af tradition, men også af fornyelse.

Vi har i 2023 ideer om følgende aktiviteter:
Ringkøbing-tur langs de gamle diger og skelbækken i maj/juni 2023.
Veteranbil-tur er fastlagt til lørdag d. 19. august 2023 med godt vejr og med evt. besøg i FDBs gamle møbelfabrik i Tarm, hvis museet er klar til det tidspunkt; Vandhaverne i Skjern; RKSK-Museum har et depot i Skjern med mange ting, som kunne interessere veteranbil-folket og os andre.

Tur til Århus i efteråret 2023. evt. med byvandring, besøge den gamle by, mm.

Tur til Strandgården – vi forhører sig hos ejeren, om det er muligt.
Herudover skal fremhæves, at en af hjørnestenene i vores arbejde – Bevaringsdeklarationen den 18. september i år har 50-års jubilæum, hvis vi regner fra datoen for tinglysningen. Dette forventer vi at markere på en eller anden måde. Det kan være med foredrag/udstilling/byvandring eller andet – og gerne i samarbejde med kommunen. Det vil vi arbejde videre med.

Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer, ligesom vi meget gerne vil høre synspunkter på et andet emne, der optager os meget, nemlig hvorledes skaber vi en større, bredere og mere synlig opbakning lokalt for bevaringstankerne.

Tak.
Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde.

Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen

Lars Hansson, formand


I forlængelse af generalforsamlingen blev den enlige kandidat til Bevaringsprisen 2022 præsenteret. Læs mere her.     

 

Generalforsamling 2023 – Indkaldelse

Der indkaldes hermed til Bevaringsforeningens ordinære generalforsamling

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19,00 i Dommerkontoret, Ringkøbing Museum.

Aftenen starter med præsentation af nogle af de projekter med genanvendelse af historiske huse, der arbejdes med i øjeblikket i Ringkøbingområdet, hvorefter der bliver en kort pause inden selve generalforsamlingen og uddelingen af bevaringsprisen.

Generalforsamling

Generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen uddeles bevaringsprisen for 2022.

Indlæg om projekter  til genanvendelse af historiske huse

Før selve generalforsamlingen og prisuddelingen fortæller Hans Christian Vestergaard og Morten Beiter om to af de spændende projekter, der kan være med til at give nyt liv til bevaringsværdige bygninger.

Hans Christian Vestergaard er formand for foreningen Ringkøbing Station, der arbejder med planer om at omdanne de tomme lokaler i den fredede stationsbygning til nyt ungdomshus i Ringkøbing.

Morten Beiter er formand for Kronhede Lejrskole, der er indrettet i den gamle Torsted Nordre Skole og efter planerne skal omdannes til Kronhede Naturhostel og Lejrskole med overnatningsmuligheder, der henvender sig til friluftsmennesker.

Efter indlæggene er der mulighed for spørgsmål og kommentarer, og derefter bliver der en kort pause med sandwich, øl og vand inden selve generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn
bestyrelsen

Foreslå kandidat til Bevaringsprisen her

Læs om bevaringsprisen her

Vedtægter

Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 23. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing.

Formand Lars Hansson bød velkommen og gav før selve dagsordenen ordet til arkitekt Erik Bach Søgaard fra P+P Arkitekter, som holdt et inspirerende foredrag om sit firmas vinkel på restaurering med de arbejder, som firmaet udfører for statens bygningsstyrelse, i fokus. Denne foredragsholder var valgt, fordi hans firma har stået for restaureringen af Ringkøbing Ting- og Arresthus. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Knud Hammer blev valgt.

2. Beretning
Formanden Lars Hansson aflagde beretning for perioden fra juni 2021-februar 2022. Herefter var der spørgsmål fra salen vedr. glasbroen i Nygade, Raunonia-projektet, m.m. Beretningen godkendtes med akklamation. Beretningen kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Kassereren Else Chemnitz fremlagde resultatopgørelsen for 2021 og budgetforslaget for 2022; begge godkendtes med akklamation. Foreningen har p.t. 210 medlemmer. Kassereren opfordrede kraftigt til, at man tilmelder sig betalingsservice og undlader at anvende forældede indbetalingskort. 

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Morten Beiter, Søren Ole Madsen og Lars Hansson var på valg; førstnævnte modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af John Stærkær, som valgtes med akklamation. Derudover blev Søren Ole Madsen og Lars Hansson genvalgt. 

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen.

8. Eventuelt
Under eventuelt var der enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2021 – fra juni 2021:

Konstituering.
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Søren Ole Madsen, Ulrich Bitterhoff, Morten Beiter, Lars Roesen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Aktiviteter i foreningen i perioden.
Perioden har i nogen udstrækning været præget af corona. Det har vanskeliggjort et normalt foreningsår med aktiviteter, som vi kender det, men det har dog været muligt at afvikle enkelte aktiviteter.

Bestyrelsesmøder.
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 5 bestyrelsesmøder, som vi har suppleret med en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance. Så foreningen har ikke ligget stille.

Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og Teknik og Miljøudvalget, har vi som sædvanligt et løbende og godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især de mange høringssagerne, der fylder meget.

Af disse høringssager vil jeg gerne nævne sagen om affaldsspandene.

I juni skrev vi bl.a. til kommunen, at ”det er svært at overse de nye affaldsbeholdere i Ringkøbings bymidte, og som udgangspunkt hilser vi en løsning på problemet med affald i gaderne velkommen. Fuglesikre og rummelige skraldespande, der selv kan komprimere affaldet ved solenergi og selv melde klar til tømning, er teknisk set en smart løsning.

Desværre er der slet ikke taget hånd om de æstetiske udfordringer, og affaldsbeholderne er alt for dominerende i deres visuelle udtryk, og samtidig er de mildest talt uheldigt placeret uden hensyn til byrummet og de historiske huse.

…….Bevaringsdeklarationen og de tilhørende vejledninger skal følges i bevaringsområdet. Når private søger om ændringer i bymiljøet, skal der søges ved kommunen, og for eksempel Bevaringsforeningen bliver hørt. Det er ikke i orden, at Vej og Park kan opstille så markante affaldscontainere i bymidten uden at søge og uden at overholde bestemmelserne i den politisk vedtagne vejledning til bevaringsdeklarationen, hvor der blandt andet står, at ”alle former for gadeinventar skal udformes og placeres, så de udtrykker kvalitet. Inventaret skal placeres, så det medvirker til smukke og hensigtsmæssige byrum. Der skal ved placeringen tages hensyn til bygningernes facader.”

Ringkøbings middelalderlige bykerne er et af kommunens største aktiver, og blandt andet denne sag viser, at der bør udarbejdes en manual for inventar og udstyr i byrummet, som de forskellige aktører og brugere kan forholde sig til, så der er en ensartet linje. I denne proces skal både fagfolk med kendskab til de praktiske og fagfolk med kendskab til de æstetiske/arkitektoniske udfordringer inddrages, og Bevaringsforeningen deltager gerne i denne proces sammen med andre relevante parter.

Kommunen svarer bl.a. ”Som tidligere beskrevet er der tale om et forsøg med en intelligent affaldsbeholder, som er både fuglesikker og rummelig samtidig med at den f.eks. kan komprimere affaldet ved brug af solenergi, samt lagre data til brug for vores nærmere analyser.

Vej og Park betragter ikke forsøgs-affaldsbeholderne som gadeinventar, men udelukkende som en midlertidig foranstaltning for gennemførelse af et forsøg, som netop har til hensigt at finde de gode affaldsløsninger for vores by. Fokus har derfor været på funktion frem for æstetik.

Hvis skraldespands-løsningen vurderes værdig til at blive permanent, vil der naturligvis skulle kigges på æstetiske gode løsninger i samarbejde med bl.a. Bevaringsforeningen, og i overensstemmelse med bevaringsdeklarationen og de tilhørende vejledninger, som vi på ingen måde har i sinde at afvige fra i vores fremtidige valg af gadeinventar.

Som allerede nævnt er der tale om en lejeperiode, som udløber til maj 2022. I hele perioden indhentes der vigtige data på affaldsmængder mv., og forsøget skal derefter evalueres i Teknik- og Miljøudvalget. Der er ingen planer om at ændre på farver og udformning mv. i forsøgsperioden.

Vi skal jo mødes meget snart for en indledende dialog i forhold til den mulige fremtidige løsning, hvilket vi ser frem til.”

Vi har nu her i februar fået en henvendelse om deltagelse i en drøftelse sammen med kommunen og Handelsforeningen om at finde en mere permanent ordning for affaldsstativer i Ringkøbing.

Kommunens manglende overholdelse af bevaringsdeklarationen har blandt andet medført, at vi i en konkret sag om skiltning har svaret kommunen, at ”efter Bevaringsforeningens opfattelse kan Ringkøbing-Skjern Kommune ikke tillade sig at stille bevaringsmæssigt eller æstetisk begrundede krav til borgerne vedrørende skiltning og gadeinventar, så længe man tillader sig selv at have de nye skraldespande, der på flere punkter er i voldsom konflikt med vejledningen til bevaringsdeklarationen, stående i bymiljøet.

Denne udtalelse skal ses i sammenhæng med Bevaringsforeningens skrivelse af 28. juni 2021 vedr. ”de nye affaldsbeholdere i Ringkøbing midtby.”

Raunonia.
En anden konkret sag jeg vil nævne, er derimod ikke en sag, som vi har fået til udtalelse fra kommunen, men hvor arkitekt Bo Christensen venligt har stillet sig til rådighed og gennemgået for bestyrelsen, nemlig Raunonia. En sag som – næsten bogstaveligt – deler vandene i Ringkøbing.

Det er også en sag, hvor vi med det nuværende vidensniveau er svært at have en præcis mening om.

Vi vil gerne medvirke til at øge turismen i Ringkøbing, vi vil gerne medvirke til at give handelslivet og restaurationslivet gode vilkår, men ikke for en hver pris. Det må ikke gå ud over det, der er den største tiltrækningskraft ved Ringkøbing, nemlig den gamle, hyggelige og velbevarede bymidte.

Hvis der skal bygges i vandet, er der en række opmærksomhedspunkter der skal iagttages:

 • Skal husene ligge der, hvor de er planlagt, kan de ikke bedre ligge for enden af Vestas-grunden? Og kan udbygningen ikke ske etapevis, så man kan bremse i tide.
 • Antallet forekommer i sig selv overvældende
 • Hvordan løses parkeringsproblemerne og problemerne med adgangsveje?
 • Hvordan sikres at der overhovedet er arbejdskraft til den udvidelse af aktiviteter, der forventes, når byggeriet er færdigt?
 • Hvad sker der, hvis husene ikke kan sælges/lejes ud i det tænkte omfang? Bliver det så nogle tomme, døde bygninger?
 • Hvordan sikres åbenhed i processen?

Hvordan sikres, at de tilladelser, som kommunen måtte give, overholdes både af bygherre, men ikke mindst af kommunen selv- – forstået som, hvordan undgår vi, at kommunen ikke undervejs i processen presses til at give yderligere tilladelser/ dispensationer end dem, man startede med at give?

Draiby – stien.
På sidste generalforsamling nævnte jeg, at vi havde til hensigt at søge kommunen om at navngive den lille sti, som går fra Vestergade 5B ned til parkeringspladsen ”Draibys Sti”

Det har kommunen taget vel imod, og stien er nu navngivet, som vi foreslog. Det skal kommunen have tak for.

Uden arkitekt Ejvind Draibys store indsats for at bevare gamle bygninger i Ringkøbings bymidte i en lang årrække op gennem 60’erne og 70’erne havde midtbyen set anderledes ud i dag.

Han kæmpede for bl.a. at undgå nedrivning af bygninger, som havde stor kulturhistorisk værdi og ønskede, at huse og bygninger indvendigt fik et nyt og brugbart liv – samtidig med en bevaring af bygningens ydre.  

Og han var i 1964 medstifter af FORENINGEN TIL BEVARING AF RINGKJØBING BYS SÆRPRÆG.

Sagsbehandlingen i bestyrelsen:
Som tidligere nævnt har vi i bestyrelsen behandlet en række høringssager. Der ligger et ganske stort arbejde bag vores sagsbehandling.

Jeg vil trække en række elementer frem i forbindelse med denne sagsbehandling. Inden er der et par ting jeg gerne vil fremhæve.

Der er i bestyrelsen er en grundlæggende bekymring for, hvorvidt kommunen egentlig lytter til vores synspunkter, når det ikke blot drejer sig om små ændringer på private ejendomme, men om principielle beslutninger taget af kommunen, jfr. f.eks. affaldsspandene.

Derudover kan vi opleve, at vi er de reelle sagsbehandlere. Og skyldes det, at kommunens politikere i virkeligheden fralægger sig ansvaret for den bevaringslinje, som bevaringsdeklarationen er et udtryk for?

Herefter gennemgang af en række høringer.

Veteranbiludflugt den 14. august 2021.
Traditionen tro var Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening gået sammen om en medlemsudflugt, hvor vi kørte ud og så på områdets kulturarv i veteranbiler

Vi mødtes på havnen klokken 10.00, hvorefter vi kørte til Brejning Egnsmuseum i Spjald. Turens tema var Ørnhøjbanen, og på museet, der har en fin samling af effekter fra Spjald Station, hørte om banens historie.

Efter besøget på egnsmuseet kørte vi forbi den tidligere stationsbygning, der i dag er socialpædagogisk opholdssted for børn. Stationsbygningerne er tegnet af arkitekten Ulrik Plesner, der var født på Vedersø Præstegård og satte et markant præg på Ringkøbingegnens arkitektur.

Fra Spjald fortsatte vi i banens spor til Muldbjerg, hvor en af de bedst bevarede stationsbygninger nu fungerer som fritidsbolig og giver et godt indtryk af bygningernes oprindelige arkitektur.

Fra Muldbjerg tog vi en afstikker gennem Hoverdal Plantage til Torsted og holdt ind ved mindestenen for Torstedgruppen, hvor Jan Harpøth fortalte om historien, der ligger bag. Efterfølgende spistes den medbragte frokost under regntunge skyer – men det holdt tørt!

På vej tilbage mod Ringkøbing holdt vi ind på No Station, hvor Vinni og Per Sunesen fortalte om bygningen, der i 2010 fik bevaringsprisen for den nænsomme renovering og løbende vedligeholdelse med respekt for den oprindelige arkitektur.

Som sædvanligt sluttede vi af på havnen i Ringkøbing med en øl på Restaurant Peking. Næste års tur er programsat til 20. august – Som sædvanligt fra Ringkøbing Havn.

Rundvisning i Ting- og Arresthuset den 21. januar.
Restaureringsarkitekt Erik Bach Søgaard fra P+P Arkitekter, der har forestået restaureringen, var guide på en rundvisning i Ringkøbings gamle Ting- og Arresthus på Kongevejen 16. Han fortalte om bygningen og restaureringen, der blandt andet har resulteret i genskabelse af de oprindelige kviste mod Kongevejen og ny kobberbeklædning på spiret.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi plejer som regel at have en repræsentant eller to med til Landsforeningens årsmøde eller andre arrangementer. Vi har desværre været forhindret i at deltage de sidste gange.

Vanen tro skal det også i denne beretning nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet og Bygningsforbedringsudvalget, og at han af Landsforeningen er udpeget som medlem af bestyrelse for Fonden for Blichermuseet på Herningsholm.

Frivillige.
Vi er stadig interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen, nu da coronapausen forhåbentligt er overstået. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Fremtiden.
Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:

Vi vil vi lægge os mere i selen mht. arrangementer for medlemmerne, så I får noget for kontingentet.

Allerede nu er vi som nævnt ved at planlægge den årlige tur med veteranbilerne. Det bliver lørdag den 20. august 2022 august med godt vejr.

Til september forventer vi at lave en medlemstur til København, hvor vi skal besøge præstesønnen fra Kloster, Martin Nyrops rådhus og andre interessante historiske bygninger og eksempler på vellykkede restaureringer.

Herudover har vi planer om en eller flere byvandringer i Ringkøbing og en udflugt en lørdag i maj/juni til de mere ukendte sider af Herning, der faktisk er ældre end Ringkøbing, men naturligvis er mest kendt for sin voldsomme vækst gennem de seneste 150 år, der har sat sig markante spor i bygningskulturen.

Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer, ligesom vi meget gerne vil høre synspunkter på et andet emne, der optager os meget, nemlig hvorledes skaber vi en større, bredere og mere synlig opbakning lokalt for bevaringstankerne.

 Tak.
Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde.  

Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand


I forlængelse af generalforsamlingen uddeltes bevaringsprisen for 2018. Læs mere her.

     

 

Generalforsamling 2021

Med baggrund i coronasituationen blev Bevaringsforeningens generalforsamling afholdt tirsdag den 15. juni 2021 kl. 17,00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Godkendelse af årsregnskabet
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2020/21.

Velkommen til denne generalforsamling – I skal bare tænke jer til, at vi befinder os i slutningen af februar 2021, hvor vi tidligere havde annonceret, at der skulle holdes generalforsamling i Ringkøbing Bevaringsforening den 25. februar 2021.

Bestyrelsen havde gennem længere tid overvejet, hvordan og om en sådan generalforsamling kunne afvikles meningsfuldt i disse corona-tider.

Ud over de emner, der efter vedtægten skal behandles, indeholder programmet den aften, hvor vi holder vores generalforsamling også mere bygningsbevaringsmæssige drøftelser, foredrag og tildeling af den årlige bevaringspris(er).

På baggrund af de daværende regler om forsamlingers størrelse – højst 5 deltagere, fandt bestyrelsen det ikke muligt at holde en meningsfuld generalforsamling inden udløbet af februar.

Vi besluttede, at coronaen overtrumfede foreningens vedtægter, og vi ville derfor arbejde på at afholde generalforsamlingen i sidste halvdel af maj. Det blev så i dag den 15. juni. Vi håber på forståelse for vores beslutning.

Men også med baggrund i coronasituationen og usikkerhed om de forskellige regler, besluttede bestyrelsen tillige kun at afvikle den rene generalforsamling. Vi forventer først at tildele bevaringsprisen – det kan godt blive ”priser” til næste års generalforsamling.

Derudover vil vi lægge os i selen mht. forskellige faglige arrangementer i det kommende foreningsår – der til gengæld er lidt kortere end normalt.

Konstituering

Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Søren Ole Madsen, Ulrich Bitterhoff, Morten Beiter, Jens Aarup Jensen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Aktiviteter i foreningen i perioden

Alt har i perioden været præget af corona. Det har vanskeliggjort et normalt foreningsår med aktiviteter, som vi kender det, og som vi er vant til, men der har da heldigvis været enkelte huller i nedlukningen, som har muliggjort nogle få arrangementer.

Der har siden sidste generalforsamling kun været afholdt 3 bestyrelsesmøder, som vi dog har suppleret med en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance i løbet af året. Så foreningen har ikke ligget stille, men dog kørt på et lavere blus.

Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og teknik og Miljøudvalget, har vi som sædvanligt et løbende og godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især høringssagerne, der fylder meget. I den forløbne periode, har der dog været færre sager end normalt. Der har været omkring 25 høringssager, hvor der i forrige periode var i omegnen af 40.

Af disse høringssager vil jeg kun trække en enkelt frem, nemlig broen i Nygade og nedrivningen af Hertz-bygningen. I denne sag svarede vi:

Bevaringsforeningen finder, at brobyggeriet er et fremmedelement i det bevaringsværdige Ringkøbing bycentrum.

Det vil stride mod byens bevaringsværdige karakter og hele det arbejde, der gennem tiden er gjort for at bevare Ringkøbing bycentrum.

Fsv angår nedrivningen af Hertz – bygningen finder Bevaringsforeningen umiddelbart og på det foreliggende grundlag, at der bør udarbejdes alternative planer, der muliggør bevaringen af Hertz – bygningen og dens facade mod Nygade. Sådanne alternativer savnes i høj grad.

Denne sag gav anledning til en del drøftelse i bestyrelsen. Søren Damgaard – foreningens næstformand – var naturligvis inhabil, men vi øvrige var ivrige deltagere i drøftelserne. Og bag udtalelsen ligger der også, at bestyrelsen repræsenterer flere vinkler på den del af sagen, der handler om nedrivning af Hertz-bygningen. Derfor udtalelsen om, at der bør udarbejdes alternative planer, der muliggør bevarelse af bygningen, og sådanne planer har vi ikke set. Der er ikke entydig modstand i bestyrelsen mod nedrivning, hvis bygningen erstattes med det, der er på tegnebrædtet.

Det er vores opfattelse, at ikke alle regler vedr. bygninger og skilte m.m. overholdes. Der er f.eks. en del skilte, der ikke er søgt tilladelse til og ikke overholder de eksisterende regler. Her vil vi – som vi også sagde sidste år – bl.a. tage kontakt til Handelsforeningen mhp. det videre arbejde, ligesom vi vil minde udvalgsformanden John G. Christensen om hans tidligere tilkendegivelse, om at kommunens medarbejdere på eget initiativ må tage sager op om overtrædelse af de eksisterende regler og ikke skal afvente en egentlig anmeldelse fra f.eks. Bevaringsforeningen. Vi kunne forestille os, at vi i samarbejde med Handelsforeningen og kommunen lavede en egentlig oplysningskampagne om regelsættet for god skiltning. Det sidste er gentagelse fra sidste års generalforsamling, men illustrerer, at vi har kørt for lavere blus i denne periode.

På trods af det lavere blus lykkedes det alligevel at lave et par velbesøgte arrangementer.

For det første lavede vi i fællesskab med Kongelig Dansk Automobil Klub Classic en veteranbiludflugt, som vi kaldte ”fra Utzon til Stauning” den 15. august 2020.

KDAK Classic mødte op med 10-12 biler, chauffører og ledsagere, og der var vel omkring ca. 20 af Bevaringsforeningens medlemmer.

Vi mødtes på havnen og kørte til Jørn Utzons rækkehuse i Skjern. De færreste ved, at den verdensberømte arkitekt tegnede en rækkehusbebyggelse i Skjern, kort før han for alvor slog igennem med sit hovedværk, operahuset i Sidney, men arkitekt Ann Holm Nielsen fra kommunen gjorde os meget klogere på den historie.

Fra Skjern kørte vi til Provstgaards Jagthus i Skjern Enge. Huset gav et spændende indblik i de to brødres nøjsomme liv med jagt og fiskeri ved åen i begyndelsen af 1900-tallet. Vi fik en kort introduktion ved Ringkøbing-Skjern Museum.

Efter frokosten kører vi til den hyggelige Stauning Havn, hvor vi hørte om havnens anlæggelse og historie fra hjemsted for fjordfiskere og jægere til en oase for fritidssejlere, jægere og lystfiskere.

Som sædvanligt sluttede vi af på havnen i Ringkøbing med en øl på Restaurant Peking. Igen en dejlig tur – og vejret var sædvanen tro med os.

For det andet arrangerede vi en ny Have-rundtur.

Det var en aftentur den 26. august., hvor vi fik lejlighed til at se Henrik Haves nyrestaurerede kunstværker i og omkring de tidligere amtsbygninger ved Østergade. Kunstværkerne var blevet renoveret i løbet af foråret – 2020, og fremstod nu med det oprindelige udtryk, så denne gang blev det en anderledes og langt mere positiv oplevelse end første gang.

Den ansvarlige konservator på opgaven, Sigrid Ninel Kledal, fortalte undervejs om det omfattende arbejde med de forsømte kunstværker, og tidligere kontorchef ved amtet, Erik Holm, fortalte om Henrik Have og kunstværkerne.

Denne gang skal staten roses for den fantastisk flotte restaurering af Henrik Have og hans kunstværker. Man må sige, at når staten endelig gør noget, gør de ordentligt. I parentes bemærket gør det sig også gældende ved den meget flotte renovering af den gamle politistation. Det vender vi formentlig tilbage til til næste år.

Nu må vi håbe på, at vi sammen med ejerne af ”Vindens Labyrint” på Steen Blichers vej vil kunne finde en løsning på istandsættelsen af dette kunstværk, således at Henrik Haves kunst fortsat i sin helhed er en del af totaludsmykningen af den tidligere amtsgård til glæde for os alle i Ringkøbing.

Arkitekt Draiby

Uden arkitekt Ejvind Draibys store indsats for at bevare gamle bygninger i Ringkøbing By i en lang årrække havde midtbyen set helt anderledes ud i dag.

Arkitekt Ejvind Draiby var tillige i 1964 medstifter af FORENINGEN TIL BEVARING AF RINGKJØBING BYS SÆRPRÆG og har derfor haft stor betydning for, at bevaringstanken blev integreret hos byplanplanlæggere, bygherrer, borgere m.v.

Den første bygning arkitekt E. Draiby restaurerede i Ringkøbing var Vestergade 5, Ringkøbing. I dag er der en passage i form af en sti ved Vestergade 5B.
Stien er på højre side omkranset af ejerlejlighedskompleks opført af arkitekt Ejvind Draiby. For at mindes Draiby søger bestyrelsen kommunen om, at denne sti får navnet: “Draibys Sti”.

Landsforeningen

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi plejer som regel at have en repræsentant eller to med til Landsforeningens årsmøde eller andre arrangementer. Men også dette er blevet ramt af corona.

Vanen tro skal det også i denne beretning nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet, Bygningsforbedringsudvalget og i Kulturelt Samråd. I kulturelt samråd er Søren dog på vej ud efter eget ønske.

Frivillige

Vi stadig er interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Fremtiden

Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:

Vi regner med, som jeg antydede i min indledning at gøre lidt mere ud af bevaringsprisen til næste år – muligvis flere priser end normalt, da vi har sprunget et år over.
Derudover vil vi lægge os mere i selen mht. arrangementer for medlemmerne, så I får noget for kontingentet.

Allerede nu er vi ved at planlægge den årlige tur med veteranbilerne. Det bliver forventelig i august med godt vejr.
Derudover er vi ved at overveje en tur til København med overnatning for at se både bevaringsværdige ejendomme, men også mere moderne byplanlægning. Denne tur er kun på overvejelsesstadiet.

Desuden vil bestyrelsen starte et arbejde, hvor vi vil drøfte, hvad skal foreningens rolle være, hvad skal være vores vision, hvad skal foreningen i det hele taget beskæftige os med. Dette arbejde glæder vi os til.

Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer.

Tak

Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde. Også den opbakning vi har fået i denne sidste lidt specielle periode. Antallet af ind- og udmeldelser er stort set uændret i denne periode, selvom aktivitetsniveauet selvfølgelig har været lavere end normalt. Det skal I have tak for.

Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 26. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Knud Hammer blev valgt.

2. Beretning  
Formandens beretning kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Else Chemnitz gennemgik regnskabet for 2019 og budget 2020. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg af Morten Beiter, Lars Hansson og Søren Ole Madsen 

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen med Charles Gam som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Under eventuelt var der enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2019:

Konstituering.

Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Søren Ole Madsen, Ulrich Bitterhoff, Morten Beiter, Jens Aarup Jensen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Bestyrelsesmøder.

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 6 bestyrelsesmøder samt en omfattende indbyrdes mailkorrespondance i løbet af året.

Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og teknik og Miljøudvalget, har vi løbende et godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især høringssagerne, der fylder meget. I den forløbne periode, har der været i omegnen af 40 høringssager. De er naturligvis ikke alle lige komplicerede, men selv de mindre komplicerede kræver, at vi sætter os ind i sagerne og deres detaljer.

Der har i denne periode – igen igen – været ejendomme, der absolut skulle rives ned. I beretningen sidste år fik dette problem en ganske fyldig omtale, så jeg vil ikke gentage min argumentation fra sidste generalforsamling, men dog slå fast, at det fortsat er bestyrelsens holdning, at bevaringsværdige huse som altovervejende grundregel ikke bør nedrives.

Ud over det jeg sagde sidste år, skal her fremhæves, at et ofte hørt argument for nedrivning er, at der er skimmelsvamp i ejendommen. Det er et argument, som efter vores opfattelse ikke er holdbart. Der kan normalt gøres noget ved skimmelsvamp. Vi vil derfor i den kommende periode tage kontakt til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur for at få foreningens vejledning og støtte til det videre arbejde, således at vi kan stå styrket i den fremtidige argumentation, når der er ejendomme, der ønskes nedrevet med den hovedbegrundelse, at der er skimmelsvamp.

I bestyrelsen har vi drøftet skiltningen i byen. Det er vores opfattelse, at der er en del skilte, der ikke er søgt tilladelse til og ikke overholder de eksisterende regler. Her vil vi tage kontakt til Handelsforeningen mhp. det videre arbejde, ligesom vi vil minde udvalgsformanden John G. Christensen om hans tidligere tilkendegivelse, om at kommunens medarbejdere på eget initiativ må tage sager op om overtrædelse af de eksisterende regler og ikke skal afvente en egentlig anmeldelse fra f.eks. Bevaringsforeningen. Vi kunne forestille os, at vi i samarbejde med Handelsforeningen og kommunen lavede en egentlig oplysningskampagne om regelsættet for god skiltning.

Udover de mange høringssvar har vi i den forgangne periode haft en byvandring sammen med udvalg og forvaltning. Det er en god anledning til at fortælle om vore synspunkter og endnu en gang beskrive, hvorfor det er vigtigt at passe på vores dejlige by. En gang imellem kan man godt stille spørgsmålstegn ved vores egne pædagogiske evner, når man ser, hvordan ansøgninger om nedrivning imødekommes.

Henrik Have.

I 2018 holdt vi to ”Have-vandringer”, hvor Erik Holm var guide ved fremvisningen af al den kunst, der er tilføjet og indføjet i den tidligere Amtsgård. Vi kunne i den forbindelse konstatere, at nogle af kunstværkerne ikke havde det så godt – de trængte til en kærlig hånd. Vi rettede derfor i samarbejde med Kunstforeningen henvendelse til Bygningsstyrelsen, da næsten alle kunstværkerne er Statens ansvar som bygningsejer.

Denne henvendelse resulterede i, at vi i august 2019 modtog et svar fra Bygningsstyrelsen, hvor de fortalte, at Bygningsstyrelsen ville igangsætte istandsættelse af Henrik Haves totaludsmykning af den tidligere Amtsgård. Det er det, der hedder Kunstkonserveringen, der forestår istandsættelsen. Bygningsstyrelsen skrev dengang, at de regner med, at arbejdet vil være færdigt i foråret 2020 – alt efter, hvad vejrforholdene tillader.

Det er heldigvis tydeligt, at Bygningsstyrelsen er kommet et godt stykke vej. Det er dejligt, og som tidligere amtsdirektør vil jeg ikke lægge skjul på, at det glæder mig utroligt meget. Jeg er meget glad for, at staten har taget ansvaret for denne del af Henrik Haves kunst på sig. Det tror jeg, at vi alle er.

Nu må vi håbe på, at ejerne af ”Vindens Labyrint” på Steen Blichers vej også vil tage deres ansvar på sig og sikre istandsættelsen af dette kunstværk, således at Henrik Haves kunst fortsat i sin helhed er en del af totaludsmykningen af den tidligere amtsgård til glæde for os alle i Ringkøbing.

Fra sidste generalforsamling.

Sidste år rejste Knud Hammer forslag om, at vi på baggrund af forslag fra medlemmerne skulle lave en oplistning med eksempler på årets dårlige byggerier. På baggrund af forslaget har bestyrelsen drøftet, hvorvidt vi kan finde en form, hvor tanken bag forslag kunne imødekommes.

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi meget gerne vil fremhæve gode eksempler. Til gengæld er vi fortsat af den opfattelse, at vi ikke vil bryde os om at hænge private borgere ud, der har handlet i fuld lovlighed.

Det er kommunen som byggemyndighed, vi skal argumentere over for. Her vil vi fortsætte vores ihærdige arbejde over for både politikere og forvaltning. Udover i høringssagerne også ved de jævnlige byvandringer med politikere og embedsmænd. Ligesom vi vil tage egentlige regelbrud op med kommunen. Herudover vil vi bruge vores hjemmeside til de mange gode eksempler og vejledninger.

Der er jo heller intet til hinder for, at det enkelte medlem ytrer sig i debatten.

Desuden er der heldigvis bygherrer, der henvender sig og beder om gode råd. Det sætter vi pris på, og vi vil gerne fortsætte denne rådgivning i det omfang ressourcerne tillader det – og uden at vi går byens arkitekter ”i bedene”.

Aktiviteter i foreningen.

Den traditionsrige veteranbiludflugt med Kongelig Dansk Automobil Klub Classic gik i 2019 ud på Holmsland. Vi kørte til Nymindegab, hvor vi så resterne af den sidste naturlige åbning mellem fjorden og havet. Herefter kørte vi til Gl. Vinterleje, hvor vi hørte om Holmsland Klits udvikling og betydning for grundlæggelsen af Ringkøbing. Frokosten blev indtaget i Hvide Sande, hvor vi hørte om byens udvikling samt så den nye sydmole og kunstværket Vesterled. Vi sluttede på restaurant Peking til en hyggelig øl. Alt under kyndig guidning af Søren Damgaard og Jens Aarup.

I september havde vi den årlige udflugt, der gik til Hotel Koldingfjord, hvor den tidligere Ringkøbingenser Peder Madsen er direktør. Han havde inviteret os og var vært ved både formiddagskaffen og frokosten, ligesom han viste os rundt på hotellet og fortalte os hotellets historie. Vi fik bl.a. lejlighed til at bese værelset, hvor Barack Obama boede, da han var i Kolding. Værelset er møbleret med Finn Juhl møbler, så der er en tæt tilknytning til Ringkøbing.

Herefter besøgte vi Dansk Sygeplejehistorisk museum, og vi sluttede af ved at besøge Koldinghus.

Peder Madsen skal have tusind tak for det flotte arrangement.

Begge ture var begunstiget af et fantastisk godt vejr.

Så alt i alt efter min opfattelse to virkelig gode, spændende og hyggelige ture.

1700 – festivalen bidrog vi til ved at arrangere byvandringer, hvor Søren Damgaard og Jens Aarup var guider.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi plejer som regel at have en repræsentant eller to med til Landsforeningens årsmøde eller andre arrangementer. Det kunne det desværre ikke lade sig gøre i 2019.

Vanen tro skal det også i denne beretning nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet, Bygningsforbedringsudvalget og i Kulturelt Samråd.

Frivillige.

Vi stadig er interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv. Sidste år resulterede en lignende opfordring i en enkelt henvendelse, som vi er meget glade for.

Fremtiden.

Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:

Jeg har tidligere nævnt vores tanker om skimmelsvamp og nedrivning.

Overholdelse af reglerne om skilte, herunder en egentlig oplysningskampagne om god skiltning.

Fortsat påvirkning af politikerne med gode eksempler og advarsler mod de dårlige.

Herudover har vi drøftet begrebet flexboliger. Ringkøbing skal nødig lide samme skæbne som flere andre turistbyer, hvor de attraktive områder i byen ligger mere eller mindre øde hen, måske lige undtagen i højsæsonen. Dette emne vil vi drøfte med kommunen.

Derudover vil vi fortsætte den hidtidige linje med en ”veteranbiludflugt” og en årlig udflugt, som i det kommende år kunne gå til Herning eller Fanø

Der er forslag om rundvisning i Ringkøbing Kirke.

Vi vil tillige fortsætte vores engagement i 1700-tals festivalen.

Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer.

Tak.

Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde. Her kunne nævnes, at bestyrelsen også gerne ser, at medlemmerne støtter foreningen ved tilkendegivelser i det offentlige forum. Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand


Som optakt til generalforsamling og prisuddeling holdt museumsinspektør Christian Ringskou fra Ringkøbing-Skjern Museum et foredrag om Ringkøbing på baggrund af sine undesøgelser som ph.d.-stipendiat, og i forlængelse af generalforsamlingen uddeltes bevaringsprisen for 2018. Læs mere her.

     

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 28. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 Jesper Dalgaard Knudsen blev valgt.

2. Beretning  
Formandens beretning kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Else Chemnitz gennemgik regnskabet for 2018 og budget 2019, hvor kontingentforhøjelsen vedtaget sidste år er indregnet. Hun opfordrede i øvrigt til, at man ved betaling af medlemskontingent benytter Nets, hvilket vil spare administrationspenge og lette arbejdet som kasserer. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet følgende forslag til behandling fra Knud Hammer:

Bygningskulturen i Ringkøbing er fortsat under pres.
Politikerne taler ofte om værdien af at holde fanen højt når det gælder bygningskulturen i den gamle købstad og der er vedtaget fine regler og rammer for bygningskulturen i byen.
I praksis kniber det meget med at leve op til de rammer og regler byrådet selv har sat.
Vi så det da man på trods af massiv modstand fra borgerne alligevel tillod at den gamle handelsskole blev revet ned og der i stedet blev opført en ny bygning som en tilnærmelsesvis kopi.

Landbobanken fik på samme måde lov til at ”ødelægge” byens gamle rådhus på trods af stor folkelig modstand.

Vi ser også nedrivninger og nybyggeri som nærmest må siges at være en skændsel mod byens bevaringsværdige bygningskultur – seneste eksempel er vel byggeriet ved Fjord Alle/Kongevejen.

Bevaringsforeningen gør en stor indsats for at påvirke i den rigtige retning og skabe bedre proportioner i nybyggeriet og bedre sammenhæng og samspil mellem nyt og gammelt, men der lyttes ikke tilstrækkeligt ………pengene og manglende arkitektonisk sans vinder ofte, selvom bygningerne meget ofte uden større omkostninger kunne udføres så de var til at holde ud at se på.

Jeg tror det er værdifuldt at der hver år uddeles en bevaringspris som påskønnelse af et godt bevaringsarbejde, men det er ikke nok at fokusere på det gode bevaringsarbejde, men så samtidig må stå magtesløs overfor de mange dårlige ting der sker …..!

Vi skal have kvalitet og gennemførte undersøgelser viser også med tydelighed at kvalitet og autensitet i bymiljøet giver økonomisk gevinst.

Mit forslag er derfor:
På samme måde som der hvert år uddeles en bevaringspris for godt bevaringsarbejde skal bestyrelsen på baggrund af forslag fra medlemmerne lave en oplistning med eksempler på ”årets dårlige byggerier”.

På baggrund af det indsendte forslag formulerede formanden følgende forslag som generalforsamlingen vedtog:

”På baggrund af det stillede forslag og den stedfundne drøftelse på generalforsamlingen overlades det til bestyrelsen at finde en form, hvor også uheldige eksempler og uheldige tendenser kan imødegås.”

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg af Else Chemnitz, Jens Aarup, Ulrich Bitterhoff og Søren Damgaard Jensen.

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen med Charles Gam som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Under eventuelt var der enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Efter generalforsamlingen blev Bevaringsprisen for 2018 uddelt, se nærmere her.

Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2018:

Konstituering

Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Søren Ole Madsen, Ulrich Bitterhoff, Morten Beiter, Jens Aarup Jensen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Bestyrelsesmøder

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 7 bestyrelsesmøder samt en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance i løbet af året.

Kommunen

Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og teknik og Miljøudvalget, har vi løbende et godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især høringssagerne, der fylder meget. I den forløbne periode, har der været et sted mellem 40 og 45 høringssager. De er naturligvis ikke alle lige komplicerede, men selv de mindre komplicerede kræver, at vi sætter os ind i sagerne og deres detaljer.

Fra disse høringssager, vil jeg trække et par emner op.
Først og fremmest sager om nedrivning af ejendomme. Nogle af disse oplagte, men det er de absolut ikke alle.

Der er eksempler på ejendomme med høj bevaringsværdi, der ønskes nedrevet. Det typiske er, at disse ejendomme har fået lov at forfalde.

Man kan gøre sig den overvejelse, om dette sker med ejerens vilje for at få lov at nedrive og derefter bygge nyt. I en enkelt situation er det endda staten, der står som ejer af en ejendom, der har fået lov at forfalde.

Det seneste eksempel er Ved Fjorden 3, hvor vi skrev til kommunen, at bygningen burde bevares. Huset er et traditionelt hus i området og bliver det erstatte af en moderne fortolkning af et ringkøbinghus, vil endnu en af de få autentiske bygninger i husrækken forsvinde. Vi fremhævede tillige, at det tidligere har vist sig muligt at renovere nedrivningsdømte bygninger med et godt resultat. Som det formentlig er alle bekendt, traf kommunen en anden beslutning.

På vores årlige møde med forvaltning og udvalgsformand havde vi forinden rejst denne problemstilling. Det er ikke helt enkelt, da det offentlige ikke har mulighed for at tvinge ejerne til at vedligeholde deres ejendomme. Derfor ser vi dårligt vedligeholdte ejendomme, der ønskes nedrevet. Efter vores opfattelse kunne kommunen – på trods af de manglende magtmidler – godt gå i dialog med ejerne af disse ejendomme mhp. at forsøge at forbedre vedligeholdelsesstandarden og i den sammenhæng henvise til RealDanias undersøgelse, der jo klart viser, at ejendomsværdien stiger, når der er velvedligeholdte bevaringsværdige ejendomme i kvarteret. Derudover håber vi selvfølgelig, at de gode eksempler kan smitte af.

Det offentlige bør gå forrest. Det forekommer helt indlysende, at kommunen bør tage en dialog med Staten, når det er Staten, der er ejeren af en sådan ejendom.

Det er bestyrelsens helt klare holdning, at bevaringsværdige huse med høj bevaringsværdi ikke bør nedrives.

Der er nogle, der mener, at man ikke skal bevare for enhver pris, men at man i stedet skal sikre byggeri i samme stil eller en stil, der passer til den øvrige arkitektur. Det er en diskussion, der rammer alle de sager, der har været vedrørende nedrivning af bevaringsværdige ejendomme.

Når vi ser mere nuanceret på denne problemstilling skyldes det flere forhold.

For det første finder vi det vigtigt at bevare den historiske gamle bymidte i Ringkøbing. Det er den, der gør Ringkøbing til noget særligt. Det er den, der gør, at turister kommer til byen, hvilket medvirker til at sikre et godt handelsliv i byen. Det er den, der gør byen til en god by at leve i.

Så kunne man spørge, om det ville ændre sig, hvis man byggede nyt i ”gammel stil”, der passer ind i den gamle by.

Her skal man huske, at bygningerne udover at være en del af et bevaringsværdigt bycentrum også rummer en historie. Her har boet mennesker, her har arbejdet mennesker med deres historie.

Ganske vist lidt overdrevet, men alligevel, hvor køn er ruinen Colosseum i Rom? men der er ingen, der kunne finde på at rive den ned. Hvorfor ikke? Den rummer en fantastisk historie. I alle bygninger er der en historie, som forsvinder, hvis man river ned, uanset om erstatningsbyggeriet egentlig er pænt. Det bliver bare aldrig det samme. Historien flytter ikke med ind i den nye bygning.

Det er ikke kun huse, vi har interesseret os for. Vi har tillige drøftet, at der bag en række af huse i bymidten er en række ganske spændende bymiljøer, der bør vedligeholdes og vises mere frem. Dette har vi taget op med kommunen og aftalt en byvandring med Teknik- og miljøudvalget til foråret, hvor vi bl.a. vil vise nogle af disse gårdmiljøer frem.

Med udvalget har vi tillige drøftet affald i byen mhp. at forsøge at sikre en renere by. Udvalgsformanden har i den sammenhæng udtrykt positiv holdning til at sikre, at der udpeges en konkret medarbejder til at arbejde med dette.

Herudover har udvalgsformanden givet tilkende, at kommunens medarbejdere på eget initiativ må tage sager op om overtrædelse af de forskellige regler om byggeri, herunder bevaringsdeklarationen og ikke skal afvente en anmeldelse fra f.eks. bevaringsforeningen. Det betragter, vi som særdeles positivt.

Inden jeg runder samarbejdet med kommunen af, skal jeg vanen tro erindre om, at det er kommunen, der træffer afgørelser, og vi er kun høringspart. Værdien af vores svar ligger i, at vi betragtes som seriøse og med faglig indsigt. Vi er derfor normalt ikke særligt konfrontatoriske i vores kontakt med kommunen, men forsøger at være konstruktive. Derved tror vi, at foreningen får den største indflydelse. I den sammenhæng har vi haft den glæde, at foreningen i en af de konkrete sager om nedrivning, var inviteret til over for selve udvalget at give udtryk for vores synspunkter. Det opfatter vi som en måde, hvorpå kommunen giver udtryk for, at vi tages seriøst.

Foreningen har ved flere lejligheder gjort kommunen opmærksom på, at en SAVE-registrering af visse bygninger opført efter 1940 vil være hensigtsmæssig.

Kommunen har besluttet, at denne opgave ikke lige nu vil blive prioriteret. Baggrunden herfor er, at de medarbejdere, der vil skulle ind over sagen, i øjeblikket er beskæftiget med andre planlægningsopgaver.

Kommunen er enig i, at det i visse områder kunne være hensigtsmæssigt med en SAVE-registrering og håber de fornødne ressourcer senere vil være tilstede til at løse opgaven.

Vi synes fortsat, at det kunne være hensigtsmæssigt og vil overveje, hvad vi herefter kan gøre.

Aktiviteter i foreningen

Udover høringssagerne har vi afholdt en række arrangementer henover året.

I foråret holdt vi to ”Have-vandringer”, hvor Erik Holm var guide ved fremvisningen af al den kunst, der er tilføjet og indføjet i den tidligere Amtsgård. Først var vandringen for SKAT´s og Statsforvaltningens medarbejdere, og senere var det en åben vandring, hvor der var ca. 60 deltagere til en efter min opfattelse virkelig god aften. Begge vandringer mindede alle om Henrik Haves kunstværker i byen. Det eneste minus var, at vi kunne konstatere, at nogle af kunstværkerne ikke havde det så godt – de trænger til en kærlig hånd. Det har gjort, at vi i samarbejde med Kunstforeningen har rette henvendelse til Bygningsstyrelsen, da alle – i hvert fald næsten alle – kunstværkerne er Statens ansvar som bygningsejer. Vi vedhæftede en række fotos, der viste værkernes tilstand, ligesom vi fremhævede, at Henrik Have og hans kunst er vigtig for Ringkøbing by.

Bygningsstyrelsen reagerede hurtigt og positivt og tilkendegav, at man omgående vil igangsætte en undersøgelse af værkernes tilstand samt indhente tilbud for det forestående vedligeholdelsesarbejde. Indtil videre positivt.

I forsommeren havde vi en udflugt til Ballum, hvor vi besøgte Klægager gård med indlæg fra kroejeren, hvor han fortalte om kroen og dens historie og videre til selve Ballum, hvor vi gik rundt i en dejlig by og så, hvordan bl.a. Mærsk-fonden har været med til at sikre renovering af en række flotte huse. Dagen sluttede med rundvisning i Ribe Domkirke ved Jens Aarup.

Den traditionsrige veteranbiludflugt med Kongelig Dansk Automobil Klub gik i 2018 til Lønborg kirke, hvor Jens Aarup fortalte om kirken, derefter ud til P-pladsen med udsigt ud over Skjern-enge, hvor Marianne Linneman fortalte om Skjernå-projektet. Herfra kørte vi videre til Mads Rahbeks gård ved Skjernå, hvor Mads Rahbek fortalte om gården og også om Skjernå-projektet.
I august holdt vi byvandring for vores kollegaforening i Varde, hvilket selvfølgelig kan give anledning til overvejelse om et genbesøg.

1700 – festivalen bidrog vi til ved at arrangere en byvandring, hvor Søren Damgaard og Jens Aarup var guider.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur mv.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi plejer som regel at have en repræsentant eller to med til Landsforeningens årsmøde eller andre arrangementer, og i 2018 deltog Søren Damgaard i mødet i Korsør.

Vanen tro skal det også i denne beretning nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet, Bygningsforbedringsudvalget og i Kulturelt Samråd.

Frivillige

i stadig er interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Femtiden

Vi vil naturligvis fortsætte vores engagement for helhedsplanen med en aktiv deltagelse i Ringkøbing Udviklingsforums aktiviteter.

Mht fremtidige arrangementer forventer at fortsætte den hidtidige linje med veteranbiludflugt, en årlig udflugt (der i år kunne gå til Hotel Koldingfjord), og et eller to arrangementer derudover, samt fortsat bidrage til 1700-tals festivalen. Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har forslag til arrangementer.

Tak

Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde. Her kunne nævnes, at bestyrelsen også gerne ser, at medlemmerne støtter foreningen ved tilkendegivelser i det offentlige forum. Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand

Bevaringsprisen

I forlængelse af generalforsamlingen uddeltes bevaringsprisen for 2018. Læs mere her.

   

 

Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til Bevaringsforeningens generalforsamling

Torsdag den 28. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset, Herningvej 7A, Ringkøbing

Aftenen starter med et oplæg og debat om den vestjyske byggeskik, hvorefter der bliver en kort pause inden selve generalforsamlingen og uddelingen af bevaringsprisen.

Generalforsamling

Generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen uddeles bevaringsprisen for 2018.

Pas på den lokale byggeskik – og eksempler på bygningsbevaring i praksis

Som optakt til generalforsamling og prisuddeling holder Torben Lindegaard fra Landsforeningens bestyrelse et oplæg om den lokale byggeskik.  Vestjylland i almindelighed og Ringkøbingegnen i særdeleshed er rig på fin bygningskultur. Særligt klitgårdene og fine bygninger i bedre byggeskik falder i øjnene, men denne bygningskultur er under pres ligesom situationen er for marskgårdene i Sønderjylland og bindingsværksejendommene på Fyn. Bygningsbevaringsarbejde kan gribes an på mange måder, og vi kan alle være med til at gøre en forskel.

Torben Lindegaard vil fortælle om denne problematik og give eksempler på små og store bevaringsindsatser som er lykkedes.

Efter oplægget er der mulighed for spørgsmål og kommentarer, og derefter bliver der en kort pause med sandwich, øl og vand inden selve generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn
bestyrelsen

Foreslå kandidat til Bevaringsprisen her

Læs om bevaringsprisen her

Vedtægter

Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til Bevaringsforeningens generalforsamling

Tirsdag den 20. februar kl. 19.00 i Dommerkontoret, Kongevejen 10, Ringkøbing

Aftenen starter med oplæg og debat om helhedsplanen for Ringkøbing, hvorefter der bliver en kort pause inden selve generalforsamlingen og uddelingen af bevaringsprisen.

Generalforsamling

Generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen uddeles bevaringsprisen for 2017.

Oplæg og debat om helhedsplanen for Ringkøbing

Som optakt til generalforsamling og prisuddeling bliver der holdt et oplæg om helhedsplanen for Ringkøbing med afsæt i Ringkøbings særlige identitet – den bevaringsværdige bymidte v/ arkitekt Camilla Riser Myrvig, Land, By og Kultur, Planlægning, Ringkøbing-Skjern Kommune, og arkitekt Lene Gundahl Sørensen, Arkitema (det arkitektfirma fra Aarhus, der har hjulpet kommunen med at lave helhedsplanen for Ringkøbing).

Efter oplægget er der mulighed for spørgsmål og kommentarer, og derefter bliver der en kort pause med sandwich, øl og vand inden selve generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn
bestyrelsen

Foreslå kandidat til Bevaringsprisen her

Læs om bevaringsprisen her

Vedtægter

Generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til Bevaringsforeningens generalforsamling

Tirsdag den 23. februar kl. 19.00 i Dommerkontoret, Kongevejen 10, Ringkøbing.

Generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen uddeles bevaringsprisen for 2015.

Før generalforsamlingen og prisuddelingen afholder Folkeuniversitetet aftenens foredrag om arkitekten bag Kreditforeningen på Herningvej, Ting- og Arresthuset og det gamle Amtssygehus:

Cand. mag. Helge Torm fortæller om:

“Den oversete arkitekt Helge Boysen-Møller – hans værker i Vestjylland og andre steder i Danmark”

Efter foredraget bliver der en kort pause med sandwich, øl og vand inden selve generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn
bestyrelsen

Se Bevaringsforeningens vedtægter her

Foreslå kandidat til Bevaringsprisen her

Læs om bevaringsprisen her