Tag-arkiv: Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Med baggrund i coronasituationen blev Bevaringsforeningens generalforsamling afholdt tirsdag den 15. juni 2021 kl. 17,00 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Godkendelse af årsregnskabet
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2020/21.

Velkommen til denne generalforsamling – I skal bare tænke jer til, at vi befinder os i slutningen af februar 2021, hvor vi tidligere havde annonceret, at der skulle holdes generalforsamling i Ringkøbing Bevaringsforening den 25. februar 2021.

Bestyrelsen havde gennem længere tid overvejet, hvordan og om en sådan generalforsamling kunne afvikles meningsfuldt i disse corona-tider.

Ud over de emner, der efter vedtægten skal behandles, indeholder programmet den aften, hvor vi holder vores generalforsamling også mere bygningsbevaringsmæssige drøftelser, foredrag og tildeling af den årlige bevaringspris(er).

På baggrund af de daværende regler om forsamlingers størrelse – højst 5 deltagere, fandt bestyrelsen det ikke muligt at holde en meningsfuld generalforsamling inden udløbet af februar.

Vi besluttede, at coronaen overtrumfede foreningens vedtægter, og vi ville derfor arbejde på at afholde generalforsamlingen i sidste halvdel af maj. Det blev så i dag den 15. juni. Vi håber på forståelse for vores beslutning.

Men også med baggrund i coronasituationen og usikkerhed om de forskellige regler, besluttede bestyrelsen tillige kun at afvikle den rene generalforsamling. Vi forventer først at tildele bevaringsprisen – det kan godt blive ”priser” til næste års generalforsamling.

Derudover vil vi lægge os i selen mht. forskellige faglige arrangementer i det kommende foreningsår – der til gengæld er lidt kortere end normalt.

Konstituering

Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Søren Ole Madsen, Ulrich Bitterhoff, Morten Beiter, Jens Aarup Jensen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Aktiviteter i foreningen i perioden

Alt har i perioden været præget af corona. Det har vanskeliggjort et normalt foreningsår med aktiviteter, som vi kender det, og som vi er vant til, men der har da heldigvis været enkelte huller i nedlukningen, som har muliggjort nogle få arrangementer.

Der har siden sidste generalforsamling kun været afholdt 3 bestyrelsesmøder, som vi dog har suppleret med en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance i løbet af året. Så foreningen har ikke ligget stille, men dog kørt på et lavere blus.

Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og teknik og Miljøudvalget, har vi som sædvanligt et løbende og godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især høringssagerne, der fylder meget. I den forløbne periode, har der dog været færre sager end normalt. Der har været omkring 25 høringssager, hvor der i forrige periode var i omegnen af 40.

Af disse høringssager vil jeg kun trække en enkelt frem, nemlig broen i Nygade og nedrivningen af Hertz-bygningen. I denne sag svarede vi:

Bevaringsforeningen finder, at brobyggeriet er et fremmedelement i det bevaringsværdige Ringkøbing bycentrum.

Det vil stride mod byens bevaringsværdige karakter og hele det arbejde, der gennem tiden er gjort for at bevare Ringkøbing bycentrum.

Fsv angår nedrivningen af Hertz – bygningen finder Bevaringsforeningen umiddelbart og på det foreliggende grundlag, at der bør udarbejdes alternative planer, der muliggør bevaringen af Hertz – bygningen og dens facade mod Nygade. Sådanne alternativer savnes i høj grad.

Denne sag gav anledning til en del drøftelse i bestyrelsen. Søren Damgaard – foreningens næstformand – var naturligvis inhabil, men vi øvrige var ivrige deltagere i drøftelserne. Og bag udtalelsen ligger der også, at bestyrelsen repræsenterer flere vinkler på den del af sagen, der handler om nedrivning af Hertz-bygningen. Derfor udtalelsen om, at der bør udarbejdes alternative planer, der muliggør bevarelse af bygningen, og sådanne planer har vi ikke set. Der er ikke entydig modstand i bestyrelsen mod nedrivning, hvis bygningen erstattes med det, der er på tegnebrædtet.

Det er vores opfattelse, at ikke alle regler vedr. bygninger og skilte m.m. overholdes. Der er f.eks. en del skilte, der ikke er søgt tilladelse til og ikke overholder de eksisterende regler. Her vil vi – som vi også sagde sidste år – bl.a. tage kontakt til Handelsforeningen mhp. det videre arbejde, ligesom vi vil minde udvalgsformanden John G. Christensen om hans tidligere tilkendegivelse, om at kommunens medarbejdere på eget initiativ må tage sager op om overtrædelse af de eksisterende regler og ikke skal afvente en egentlig anmeldelse fra f.eks. Bevaringsforeningen. Vi kunne forestille os, at vi i samarbejde med Handelsforeningen og kommunen lavede en egentlig oplysningskampagne om regelsættet for god skiltning. Det sidste er gentagelse fra sidste års generalforsamling, men illustrerer, at vi har kørt for lavere blus i denne periode.

På trods af det lavere blus lykkedes det alligevel at lave et par velbesøgte arrangementer.

For det første lavede vi i fællesskab med Kongelig Dansk Automobil Klub Classic en veteranbiludflugt, som vi kaldte ”fra Utzon til Stauning” den 15. august 2020.

KDAK Classic mødte op med 10-12 biler, chauffører og ledsagere, og der var vel omkring ca. 20 af Bevaringsforeningens medlemmer.

Vi mødtes på havnen og kørte til Jørn Utzons rækkehuse i Skjern. De færreste ved, at den verdensberømte arkitekt tegnede en rækkehusbebyggelse i Skjern, kort før han for alvor slog igennem med sit hovedværk, operahuset i Sidney, men arkitekt Ann Holm Nielsen fra kommunen gjorde os meget klogere på den historie.

Fra Skjern kørte vi til Provstgaards Jagthus i Skjern Enge. Huset gav et spændende indblik i de to brødres nøjsomme liv med jagt og fiskeri ved åen i begyndelsen af 1900-tallet. Vi fik en kort introduktion ved Ringkøbing-Skjern Museum.

Efter frokosten kører vi til den hyggelige Stauning Havn, hvor vi hørte om havnens anlæggelse og historie fra hjemsted for fjordfiskere og jægere til en oase for fritidssejlere, jægere og lystfiskere.

Som sædvanligt sluttede vi af på havnen i Ringkøbing med en øl på Restaurant Peking. Igen en dejlig tur – og vejret var sædvanen tro med os.

For det andet arrangerede vi en ny Have-rundtur.

Det var en aftentur den 26. august., hvor vi fik lejlighed til at se Henrik Haves nyrestaurerede kunstværker i og omkring de tidligere amtsbygninger ved Østergade. Kunstværkerne var blevet renoveret i løbet af foråret – 2020, og fremstod nu med det oprindelige udtryk, så denne gang blev det en anderledes og langt mere positiv oplevelse end første gang.

Den ansvarlige konservator på opgaven, Sigrid Ninel Kledal, fortalte undervejs om det omfattende arbejde med de forsømte kunstværker, og tidligere kontorchef ved amtet, Erik Holm, fortalte om Henrik Have og kunstværkerne.

Denne gang skal staten roses for den fantastisk flotte restaurering af Henrik Have og hans kunstværker. Man må sige, at når staten endelig gør noget, gør de ordentligt. I parentes bemærket gør det sig også gældende ved den meget flotte renovering af den gamle politistation. Det vender vi formentlig tilbage til til næste år.

Nu må vi håbe på, at vi sammen med ejerne af ”Vindens Labyrint” på Steen Blichers vej vil kunne finde en løsning på istandsættelsen af dette kunstværk, således at Henrik Haves kunst fortsat i sin helhed er en del af totaludsmykningen af den tidligere amtsgård til glæde for os alle i Ringkøbing.

Arkitekt Draiby

Uden arkitekt Ejvind Draibys store indsats for at bevare gamle bygninger i Ringkøbing By i en lang årrække havde midtbyen set helt anderledes ud i dag.

Arkitekt Ejvind Draiby var tillige i 1964 medstifter af FORENINGEN TIL BEVARING AF RINGKJØBING BYS SÆRPRÆG og har derfor haft stor betydning for, at bevaringstanken blev integreret hos byplanplanlæggere, bygherrer, borgere m.v.

Den første bygning arkitekt E. Draiby restaurerede i Ringkøbing var Vestergade 5, Ringkøbing. I dag er der en passage i form af en sti ved Vestergade 5B.
Stien er på højre side omkranset af ejerlejlighedskompleks opført af arkitekt Ejvind Draiby. For at mindes Draiby søger bestyrelsen kommunen om, at denne sti får navnet: “Draibys Sti”.

Landsforeningen

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi plejer som regel at have en repræsentant eller to med til Landsforeningens årsmøde eller andre arrangementer. Men også dette er blevet ramt af corona.

Vanen tro skal det også i denne beretning nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet, Bygningsforbedringsudvalget og i Kulturelt Samråd. I kulturelt samråd er Søren dog på vej ud efter eget ønske.

Frivillige

Vi stadig er interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Fremtiden

Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:

Vi regner med, som jeg antydede i min indledning at gøre lidt mere ud af bevaringsprisen til næste år – muligvis flere priser end normalt, da vi har sprunget et år over.
Derudover vil vi lægge os mere i selen mht. arrangementer for medlemmerne, så I får noget for kontingentet.

Allerede nu er vi ved at planlægge den årlige tur med veteranbilerne. Det bliver forventelig i august med godt vejr.
Derudover er vi ved at overveje en tur til København med overnatning for at se både bevaringsværdige ejendomme, men også mere moderne byplanlægning. Denne tur er kun på overvejelsesstadiet.

Desuden vil bestyrelsen starte et arbejde, hvor vi vil drøfte, hvad skal foreningens rolle være, hvad skal være vores vision, hvad skal foreningen i det hele taget beskæftige os med. Dette arbejde glæder vi os til.

Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer.

Tak

Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde. Også den opbakning vi har fået i denne sidste lidt specielle periode. Antallet af ind- og udmeldelser er stort set uændret i denne periode, selvom aktivitetsniveauet selvfølgelig har været lavere end normalt. Det skal I have tak for.

Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 26. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Knud Hammer blev valgt.

2. Beretning  
Formandens beretning kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Else Chemnitz gennemgik regnskabet for 2019 og budget 2020. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg af Morten Beiter, Lars Hansson og Søren Ole Madsen 

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen med Charles Gam som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Under eventuelt var der enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2019:

Konstituering.

Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Søren Ole Madsen, Ulrich Bitterhoff, Morten Beiter, Jens Aarup Jensen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Bestyrelsesmøder.

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 6 bestyrelsesmøder samt en omfattende indbyrdes mailkorrespondance i løbet af året.

Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og teknik og Miljøudvalget, har vi løbende et godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især høringssagerne, der fylder meget. I den forløbne periode, har der været i omegnen af 40 høringssager. De er naturligvis ikke alle lige komplicerede, men selv de mindre komplicerede kræver, at vi sætter os ind i sagerne og deres detaljer.

Der har i denne periode – igen igen – været ejendomme, der absolut skulle rives ned. I beretningen sidste år fik dette problem en ganske fyldig omtale, så jeg vil ikke gentage min argumentation fra sidste generalforsamling, men dog slå fast, at det fortsat er bestyrelsens holdning, at bevaringsværdige huse som altovervejende grundregel ikke bør nedrives.

Ud over det jeg sagde sidste år, skal her fremhæves, at et ofte hørt argument for nedrivning er, at der er skimmelsvamp i ejendommen. Det er et argument, som efter vores opfattelse ikke er holdbart. Der kan normalt gøres noget ved skimmelsvamp. Vi vil derfor i den kommende periode tage kontakt til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur for at få foreningens vejledning og støtte til det videre arbejde, således at vi kan stå styrket i den fremtidige argumentation, når der er ejendomme, der ønskes nedrevet med den hovedbegrundelse, at der er skimmelsvamp.

I bestyrelsen har vi drøftet skiltningen i byen. Det er vores opfattelse, at der er en del skilte, der ikke er søgt tilladelse til og ikke overholder de eksisterende regler. Her vil vi tage kontakt til Handelsforeningen mhp. det videre arbejde, ligesom vi vil minde udvalgsformanden John G. Christensen om hans tidligere tilkendegivelse, om at kommunens medarbejdere på eget initiativ må tage sager op om overtrædelse af de eksisterende regler og ikke skal afvente en egentlig anmeldelse fra f.eks. Bevaringsforeningen. Vi kunne forestille os, at vi i samarbejde med Handelsforeningen og kommunen lavede en egentlig oplysningskampagne om regelsættet for god skiltning.

Udover de mange høringssvar har vi i den forgangne periode haft en byvandring sammen med udvalg og forvaltning. Det er en god anledning til at fortælle om vore synspunkter og endnu en gang beskrive, hvorfor det er vigtigt at passe på vores dejlige by. En gang imellem kan man godt stille spørgsmålstegn ved vores egne pædagogiske evner, når man ser, hvordan ansøgninger om nedrivning imødekommes.

Henrik Have.

I 2018 holdt vi to ”Have-vandringer”, hvor Erik Holm var guide ved fremvisningen af al den kunst, der er tilføjet og indføjet i den tidligere Amtsgård. Vi kunne i den forbindelse konstatere, at nogle af kunstværkerne ikke havde det så godt – de trængte til en kærlig hånd. Vi rettede derfor i samarbejde med Kunstforeningen henvendelse til Bygningsstyrelsen, da næsten alle kunstværkerne er Statens ansvar som bygningsejer.

Denne henvendelse resulterede i, at vi i august 2019 modtog et svar fra Bygningsstyrelsen, hvor de fortalte, at Bygningsstyrelsen ville igangsætte istandsættelse af Henrik Haves totaludsmykning af den tidligere Amtsgård. Det er det, der hedder Kunstkonserveringen, der forestår istandsættelsen. Bygningsstyrelsen skrev dengang, at de regner med, at arbejdet vil være færdigt i foråret 2020 – alt efter, hvad vejrforholdene tillader.

Det er heldigvis tydeligt, at Bygningsstyrelsen er kommet et godt stykke vej. Det er dejligt, og som tidligere amtsdirektør vil jeg ikke lægge skjul på, at det glæder mig utroligt meget. Jeg er meget glad for, at staten har taget ansvaret for denne del af Henrik Haves kunst på sig. Det tror jeg, at vi alle er.

Nu må vi håbe på, at ejerne af ”Vindens Labyrint” på Steen Blichers vej også vil tage deres ansvar på sig og sikre istandsættelsen af dette kunstværk, således at Henrik Haves kunst fortsat i sin helhed er en del af totaludsmykningen af den tidligere amtsgård til glæde for os alle i Ringkøbing.

Fra sidste generalforsamling.

Sidste år rejste Knud Hammer forslag om, at vi på baggrund af forslag fra medlemmerne skulle lave en oplistning med eksempler på årets dårlige byggerier. På baggrund af forslaget har bestyrelsen drøftet, hvorvidt vi kan finde en form, hvor tanken bag forslag kunne imødekommes.

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi meget gerne vil fremhæve gode eksempler. Til gengæld er vi fortsat af den opfattelse, at vi ikke vil bryde os om at hænge private borgere ud, der har handlet i fuld lovlighed.

Det er kommunen som byggemyndighed, vi skal argumentere over for. Her vil vi fortsætte vores ihærdige arbejde over for både politikere og forvaltning. Udover i høringssagerne også ved de jævnlige byvandringer med politikere og embedsmænd. Ligesom vi vil tage egentlige regelbrud op med kommunen. Herudover vil vi bruge vores hjemmeside til de mange gode eksempler og vejledninger.

Der er jo heller intet til hinder for, at det enkelte medlem ytrer sig i debatten.

Desuden er der heldigvis bygherrer, der henvender sig og beder om gode råd. Det sætter vi pris på, og vi vil gerne fortsætte denne rådgivning i det omfang ressourcerne tillader det – og uden at vi går byens arkitekter ”i bedene”.

Aktiviteter i foreningen.

Den traditionsrige veteranbiludflugt med Kongelig Dansk Automobil Klub Classic gik i 2019 ud på Holmsland. Vi kørte til Nymindegab, hvor vi så resterne af den sidste naturlige åbning mellem fjorden og havet. Herefter kørte vi til Gl. Vinterleje, hvor vi hørte om Holmsland Klits udvikling og betydning for grundlæggelsen af Ringkøbing. Frokosten blev indtaget i Hvide Sande, hvor vi hørte om byens udvikling samt så den nye sydmole og kunstværket Vesterled. Vi sluttede på restaurant Peking til en hyggelig øl. Alt under kyndig guidning af Søren Damgaard og Jens Aarup.

I september havde vi den årlige udflugt, der gik til Hotel Koldingfjord, hvor den tidligere Ringkøbingenser Peder Madsen er direktør. Han havde inviteret os og var vært ved både formiddagskaffen og frokosten, ligesom han viste os rundt på hotellet og fortalte os hotellets historie. Vi fik bl.a. lejlighed til at bese værelset, hvor Barack Obama boede, da han var i Kolding. Værelset er møbleret med Finn Juhl møbler, så der er en tæt tilknytning til Ringkøbing.

Herefter besøgte vi Dansk Sygeplejehistorisk museum, og vi sluttede af ved at besøge Koldinghus.

Peder Madsen skal have tusind tak for det flotte arrangement.

Begge ture var begunstiget af et fantastisk godt vejr.

Så alt i alt efter min opfattelse to virkelig gode, spændende og hyggelige ture.

1700 – festivalen bidrog vi til ved at arrangere byvandringer, hvor Søren Damgaard og Jens Aarup var guider.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi plejer som regel at have en repræsentant eller to med til Landsforeningens årsmøde eller andre arrangementer. Det kunne det desværre ikke lade sig gøre i 2019.

Vanen tro skal det også i denne beretning nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet, Bygningsforbedringsudvalget og i Kulturelt Samråd.

Frivillige.

Vi stadig er interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv. Sidste år resulterede en lignende opfordring i en enkelt henvendelse, som vi er meget glade for.

Fremtiden.

Her skal kort nævnes nogle af de emner, vi vil arbejde med i den kommende periode:

Jeg har tidligere nævnt vores tanker om skimmelsvamp og nedrivning.

Overholdelse af reglerne om skilte, herunder en egentlig oplysningskampagne om god skiltning.

Fortsat påvirkning af politikerne med gode eksempler og advarsler mod de dårlige.

Herudover har vi drøftet begrebet flexboliger. Ringkøbing skal nødig lide samme skæbne som flere andre turistbyer, hvor de attraktive områder i byen ligger mere eller mindre øde hen, måske lige undtagen i højsæsonen. Dette emne vil vi drøfte med kommunen.

Derudover vil vi fortsætte den hidtidige linje med en ”veteranbiludflugt” og en årlig udflugt, som i det kommende år kunne gå til Herning eller Fanø

Der er forslag om rundvisning i Ringkøbing Kirke.

Vi vil tillige fortsætte vores engagement i 1700-tals festivalen.

Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har ideer til andre arrangementer.

Tak.

Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde. Her kunne nævnes, at bestyrelsen også gerne ser, at medlemmerne støtter foreningen ved tilkendegivelser i det offentlige forum. Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand


Som optakt til generalforsamling og prisuddeling holdt museumsinspektør Christian Ringskou fra Ringkøbing-Skjern Museum et foredrag om Ringkøbing på baggrund af sine undesøgelser som ph.d.-stipendiat, og i forlængelse af generalforsamlingen uddeltes bevaringsprisen for 2018. Læs mere her.

     

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 28. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 Jesper Dalgaard Knudsen blev valgt.

2. Beretning  
Formandens beretning kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Else Chemnitz gennemgik regnskabet for 2018 og budget 2019, hvor kontingentforhøjelsen vedtaget sidste år er indregnet. Hun opfordrede i øvrigt til, at man ved betaling af medlemskontingent benytter Nets, hvilket vil spare administrationspenge og lette arbejdet som kasserer. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet følgende forslag til behandling fra Knud Hammer:

Bygningskulturen i Ringkøbing er fortsat under pres.
Politikerne taler ofte om værdien af at holde fanen højt når det gælder bygningskulturen i den gamle købstad og der er vedtaget fine regler og rammer for bygningskulturen i byen.
I praksis kniber det meget med at leve op til de rammer og regler byrådet selv har sat.
Vi så det da man på trods af massiv modstand fra borgerne alligevel tillod at den gamle handelsskole blev revet ned og der i stedet blev opført en ny bygning som en tilnærmelsesvis kopi.

Landbobanken fik på samme måde lov til at ”ødelægge” byens gamle rådhus på trods af stor folkelig modstand.

Vi ser også nedrivninger og nybyggeri som nærmest må siges at være en skændsel mod byens bevaringsværdige bygningskultur – seneste eksempel er vel byggeriet ved Fjord Alle/Kongevejen.

Bevaringsforeningen gør en stor indsats for at påvirke i den rigtige retning og skabe bedre proportioner i nybyggeriet og bedre sammenhæng og samspil mellem nyt og gammelt, men der lyttes ikke tilstrækkeligt ………pengene og manglende arkitektonisk sans vinder ofte, selvom bygningerne meget ofte uden større omkostninger kunne udføres så de var til at holde ud at se på.

Jeg tror det er værdifuldt at der hver år uddeles en bevaringspris som påskønnelse af et godt bevaringsarbejde, men det er ikke nok at fokusere på det gode bevaringsarbejde, men så samtidig må stå magtesløs overfor de mange dårlige ting der sker …..!

Vi skal have kvalitet og gennemførte undersøgelser viser også med tydelighed at kvalitet og autensitet i bymiljøet giver økonomisk gevinst.

Mit forslag er derfor:
På samme måde som der hvert år uddeles en bevaringspris for godt bevaringsarbejde skal bestyrelsen på baggrund af forslag fra medlemmerne lave en oplistning med eksempler på ”årets dårlige byggerier”.

På baggrund af det indsendte forslag formulerede formanden følgende forslag som generalforsamlingen vedtog:

”På baggrund af det stillede forslag og den stedfundne drøftelse på generalforsamlingen overlades det til bestyrelsen at finde en form, hvor også uheldige eksempler og uheldige tendenser kan imødegås.”

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg af Else Chemnitz, Jens Aarup, Ulrich Bitterhoff og Søren Damgaard Jensen.

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen med Charles Gam som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Under eventuelt var der enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Efter generalforsamlingen blev Bevaringsprisen for 2018 uddelt, se nærmere her.

Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2018:

Konstituering

Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Søren Ole Madsen, Ulrich Bitterhoff, Morten Beiter, Jens Aarup Jensen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Bestyrelsesmøder

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 7 bestyrelsesmøder samt en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance i løbet af året.

Kommunen

Kommunen, i praksis Land, By og Kultur og teknik og Miljøudvalget, har vi løbende et godt og konstruktivt samarbejde med. Det er især høringssagerne, der fylder meget. I den forløbne periode, har der været et sted mellem 40 og 45 høringssager. De er naturligvis ikke alle lige komplicerede, men selv de mindre komplicerede kræver, at vi sætter os ind i sagerne og deres detaljer.

Fra disse høringssager, vil jeg trække et par emner op.
Først og fremmest sager om nedrivning af ejendomme. Nogle af disse oplagte, men det er de absolut ikke alle.

Der er eksempler på ejendomme med høj bevaringsværdi, der ønskes nedrevet. Det typiske er, at disse ejendomme har fået lov at forfalde.

Man kan gøre sig den overvejelse, om dette sker med ejerens vilje for at få lov at nedrive og derefter bygge nyt. I en enkelt situation er det endda staten, der står som ejer af en ejendom, der har fået lov at forfalde.

Det seneste eksempel er Ved Fjorden 3, hvor vi skrev til kommunen, at bygningen burde bevares. Huset er et traditionelt hus i området og bliver det erstatte af en moderne fortolkning af et ringkøbinghus, vil endnu en af de få autentiske bygninger i husrækken forsvinde. Vi fremhævede tillige, at det tidligere har vist sig muligt at renovere nedrivningsdømte bygninger med et godt resultat. Som det formentlig er alle bekendt, traf kommunen en anden beslutning.

På vores årlige møde med forvaltning og udvalgsformand havde vi forinden rejst denne problemstilling. Det er ikke helt enkelt, da det offentlige ikke har mulighed for at tvinge ejerne til at vedligeholde deres ejendomme. Derfor ser vi dårligt vedligeholdte ejendomme, der ønskes nedrevet. Efter vores opfattelse kunne kommunen – på trods af de manglende magtmidler – godt gå i dialog med ejerne af disse ejendomme mhp. at forsøge at forbedre vedligeholdelsesstandarden og i den sammenhæng henvise til RealDanias undersøgelse, der jo klart viser, at ejendomsværdien stiger, når der er velvedligeholdte bevaringsværdige ejendomme i kvarteret. Derudover håber vi selvfølgelig, at de gode eksempler kan smitte af.

Det offentlige bør gå forrest. Det forekommer helt indlysende, at kommunen bør tage en dialog med Staten, når det er Staten, der er ejeren af en sådan ejendom.

Det er bestyrelsens helt klare holdning, at bevaringsværdige huse med høj bevaringsværdi ikke bør nedrives.

Der er nogle, der mener, at man ikke skal bevare for enhver pris, men at man i stedet skal sikre byggeri i samme stil eller en stil, der passer til den øvrige arkitektur. Det er en diskussion, der rammer alle de sager, der har været vedrørende nedrivning af bevaringsværdige ejendomme.

Når vi ser mere nuanceret på denne problemstilling skyldes det flere forhold.

For det første finder vi det vigtigt at bevare den historiske gamle bymidte i Ringkøbing. Det er den, der gør Ringkøbing til noget særligt. Det er den, der gør, at turister kommer til byen, hvilket medvirker til at sikre et godt handelsliv i byen. Det er den, der gør byen til en god by at leve i.

Så kunne man spørge, om det ville ændre sig, hvis man byggede nyt i ”gammel stil”, der passer ind i den gamle by.

Her skal man huske, at bygningerne udover at være en del af et bevaringsværdigt bycentrum også rummer en historie. Her har boet mennesker, her har arbejdet mennesker med deres historie.

Ganske vist lidt overdrevet, men alligevel, hvor køn er ruinen Colosseum i Rom? men der er ingen, der kunne finde på at rive den ned. Hvorfor ikke? Den rummer en fantastisk historie. I alle bygninger er der en historie, som forsvinder, hvis man river ned, uanset om erstatningsbyggeriet egentlig er pænt. Det bliver bare aldrig det samme. Historien flytter ikke med ind i den nye bygning.

Det er ikke kun huse, vi har interesseret os for. Vi har tillige drøftet, at der bag en række af huse i bymidten er en række ganske spændende bymiljøer, der bør vedligeholdes og vises mere frem. Dette har vi taget op med kommunen og aftalt en byvandring med Teknik- og miljøudvalget til foråret, hvor vi bl.a. vil vise nogle af disse gårdmiljøer frem.

Med udvalget har vi tillige drøftet affald i byen mhp. at forsøge at sikre en renere by. Udvalgsformanden har i den sammenhæng udtrykt positiv holdning til at sikre, at der udpeges en konkret medarbejder til at arbejde med dette.

Herudover har udvalgsformanden givet tilkende, at kommunens medarbejdere på eget initiativ må tage sager op om overtrædelse af de forskellige regler om byggeri, herunder bevaringsdeklarationen og ikke skal afvente en anmeldelse fra f.eks. bevaringsforeningen. Det betragter, vi som særdeles positivt.

Inden jeg runder samarbejdet med kommunen af, skal jeg vanen tro erindre om, at det er kommunen, der træffer afgørelser, og vi er kun høringspart. Værdien af vores svar ligger i, at vi betragtes som seriøse og med faglig indsigt. Vi er derfor normalt ikke særligt konfrontatoriske i vores kontakt med kommunen, men forsøger at være konstruktive. Derved tror vi, at foreningen får den største indflydelse. I den sammenhæng har vi haft den glæde, at foreningen i en af de konkrete sager om nedrivning, var inviteret til over for selve udvalget at give udtryk for vores synspunkter. Det opfatter vi som en måde, hvorpå kommunen giver udtryk for, at vi tages seriøst.

Foreningen har ved flere lejligheder gjort kommunen opmærksom på, at en SAVE-registrering af visse bygninger opført efter 1940 vil være hensigtsmæssig.

Kommunen har besluttet, at denne opgave ikke lige nu vil blive prioriteret. Baggrunden herfor er, at de medarbejdere, der vil skulle ind over sagen, i øjeblikket er beskæftiget med andre planlægningsopgaver.

Kommunen er enig i, at det i visse områder kunne være hensigtsmæssigt med en SAVE-registrering og håber de fornødne ressourcer senere vil være tilstede til at løse opgaven.

Vi synes fortsat, at det kunne være hensigtsmæssigt og vil overveje, hvad vi herefter kan gøre.

Aktiviteter i foreningen

Udover høringssagerne har vi afholdt en række arrangementer henover året.

I foråret holdt vi to ”Have-vandringer”, hvor Erik Holm var guide ved fremvisningen af al den kunst, der er tilføjet og indføjet i den tidligere Amtsgård. Først var vandringen for SKAT´s og Statsforvaltningens medarbejdere, og senere var det en åben vandring, hvor der var ca. 60 deltagere til en efter min opfattelse virkelig god aften. Begge vandringer mindede alle om Henrik Haves kunstværker i byen. Det eneste minus var, at vi kunne konstatere, at nogle af kunstværkerne ikke havde det så godt – de trænger til en kærlig hånd. Det har gjort, at vi i samarbejde med Kunstforeningen har rette henvendelse til Bygningsstyrelsen, da alle – i hvert fald næsten alle – kunstværkerne er Statens ansvar som bygningsejer. Vi vedhæftede en række fotos, der viste værkernes tilstand, ligesom vi fremhævede, at Henrik Have og hans kunst er vigtig for Ringkøbing by.

Bygningsstyrelsen reagerede hurtigt og positivt og tilkendegav, at man omgående vil igangsætte en undersøgelse af værkernes tilstand samt indhente tilbud for det forestående vedligeholdelsesarbejde. Indtil videre positivt.

I forsommeren havde vi en udflugt til Ballum, hvor vi besøgte Klægager gård med indlæg fra kroejeren, hvor han fortalte om kroen og dens historie og videre til selve Ballum, hvor vi gik rundt i en dejlig by og så, hvordan bl.a. Mærsk-fonden har været med til at sikre renovering af en række flotte huse. Dagen sluttede med rundvisning i Ribe Domkirke ved Jens Aarup.

Den traditionsrige veteranbiludflugt med Kongelig Dansk Automobil Klub gik i 2018 til Lønborg kirke, hvor Jens Aarup fortalte om kirken, derefter ud til P-pladsen med udsigt ud over Skjern-enge, hvor Marianne Linneman fortalte om Skjernå-projektet. Herfra kørte vi videre til Mads Rahbeks gård ved Skjernå, hvor Mads Rahbek fortalte om gården og også om Skjernå-projektet.
I august holdt vi byvandring for vores kollegaforening i Varde, hvilket selvfølgelig kan give anledning til overvejelse om et genbesøg.

1700 – festivalen bidrog vi til ved at arrangere en byvandring, hvor Søren Damgaard og Jens Aarup var guider.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur mv.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er vores paraplyorganisation. Vi plejer som regel at have en repræsentant eller to med til Landsforeningens årsmøde eller andre arrangementer, og i 2018 deltog Søren Damgaard i mødet i Korsør.

Vanen tro skal det også i denne beretning nævnes, at Bevaringsforeningen ved Søren Damgaard Jensen fortsat er repræsenteret i Bevaringsrådet, Bygningsforbedringsudvalget og i Kulturelt Samråd.

Frivillige

i stadig er interesseret i at høre fra frivillige, der er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Femtiden

Vi vil naturligvis fortsætte vores engagement for helhedsplanen med en aktiv deltagelse i Ringkøbing Udviklingsforums aktiviteter.

Mht fremtidige arrangementer forventer at fortsætte den hidtidige linje med veteranbiludflugt, en årlig udflugt (der i år kunne gå til Hotel Koldingfjord), og et eller to arrangementer derudover, samt fortsat bidrage til 1700-tals festivalen. Vi hører meget gerne, hvis nogle af jer har forslag til arrangementer.

Tak

Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde. Her kunne nævnes, at bestyrelsen også gerne ser, at medlemmerne støtter foreningen ved tilkendegivelser i det offentlige forum. Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand

Bevaringsprisen

I forlængelse af generalforsamlingen uddeltes bevaringsprisen for 2018. Læs mere her.