Vedtægter

Vedtægter for Ringkøbing Bevaringsforening

§ 1
Foreningens navn er Ringkøbing Bevaringsforening.

§ 2
Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing.

§ 3
Foreningens virkeområde er Ringkøbing og omegn.

§ 4
Foreningens formål er at fremme forståelsen for bygningskultur og bevaring af væsentlige bygningskulturelle værdier i by og på land.

Et væsentligt focusområde for foreningens arbejde er sikring af Ringkøbings gamle bykerne med dets oprindelige næsten 800 år gamle gadenet med dets helstøbte bymiljø.
Foreningen vil arbejde for at fremme forståelsen for de værdier der ligger i bevaring af bygningers originalitet, samtidig med at bygningerne stadig kan anvendes funktionelt og hensigtsmæssigt.

§ 5
Foreningen vil bl.a.fremme sit formål gennem :

– oplysende og rådgivende virksomhed
– samarbejde med politikere, forvaltning, organisationer og foreninger.
– uddeling af pris for godt bevaringsarbejde.

§ 6
Bestyrelsen består af 7  medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 7
Bestyrelsen mødes efter behov eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Formandens/næstformandens indkaldelse til bestyrelsesmøder sker så vidt muligt med 1 uges varsel med angivelse af dagsorden for mødet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Der føres protokol for bestyrelsens møder.

§ 8
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af 1 på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. marts.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med 3 ugers varsel ved udsendelse af brev/mail til medlemmerne eller ved annoncering i den lokale presse.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. (For vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning gælder reglerne i §§ 11 og 12).

§ 10
Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Evt.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne skriftligt anmoder herom med angivelse af  dagsordenpunkt.

§ 12
Generalforsamlingens beslutning om ændring af vedtægterne forudsætter, at mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for beslutningen.

Såfremt kvalificeret flertal for vedtægtsændringen ikke opnås, kræves det, at vedtægtsændringen vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling.

§ 13
Generalforsamlingens beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede og at beslutningen vedtages med midst 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt, kan foreningens opløsning først besluttes, efter at det er vedtaget med simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsn skal indkalde til inden 6 uger.

§ 14
Såfremt foreningen opløses skal foreningens formue efter generalforsamlingens beslutning anvendes til et bygningskulturelt formål indenfor foreningens formålsbestemmelse.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 9.februar 2010.

One thought on “Vedtægter

  1. Pingback: Generalforsamling 2015 | Ringkøbing Bevaringsforening

Der er lukket for kommentarer.