Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 23. februar 2016 i Dommerkontoret.

1. Valg af dirigent
 Jesper Dalgaard Knudsen blev valgt.

2. Beretning  
Formandens beretning kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 150 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 200 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg af Ditlev Palm og Søren Ole Madsen.
Charles Gam og Knud Hammer forlod bestyrelsen,
og der var nyvalg af Else Chemnitz og Lars Hansson.

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen.

8. Eventuelt
Under eventuelt var der spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Efter generalforsamlingen blev Bevaringsprisen for 2015 uddelt, se nærmere her.

 

Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2015 / 2016:

Konstituering
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Ditlev Palm, Søren Ole Madsen, Jacob Frimor, Charles Gam som kasserer, Jens Aarup Jensen som sekretær, Knud Hammer som næstformand og Søren Damgaard Jensen som formand.

Bestyrelsesmøder
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 8 bestyrelsesmøder plus det løse.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, som er paraplyorganisation for om-kring 100 lokalforeninger, har vi igen haft en del samarbejde med:

Årsmøde. Vi deltog ikke i årsmødet i Fredensborg, men til gengæld har vi brugt Landsforeningen i andre sammenhænge:

By&Land. Bladet By&Land har igen haft artikler om Ringkøbingegnen, som man følger med en vis bekymring, og det er værd at citere nogle af artiklerne.

I juni var der en artikel af Helge Torm med overskriften: ’Ringkøbing sælger ud af arvesølvet’, om udrensningen af kulturhistorie i det gamle rådhus, som man kalder en skandale af rang, og artiklen konkluderer trist: Dette var den sørgelige, men sande historie om et byråd, der uden historisk forståelse for byens egen udvikling og uden sans for det fysiske vidnesbyrd, som rådhuset er om indførelsen af det lokale folkestyre i 1849, for ussel mammons skyld sælger ud af arvesølvet.’

I september var der en artikel af Peter Olesen, der fremhæver, at ’der er tre større byer, hvor man i god tid har været dygtige til at passe på og bevare. Det er Ringkøbing, Helsingør og Køge.’ Så skriver han om menighedshuset og rådhuset, og fortsætter: ’I dag skal Ringkøbing i virkeligheden være glade for, at man har en befolkning, der er blevet så engagerede, at de gider gå på barrikaderne… I sidste ende er det politikerne, der bestemmer, og det er set med beva-ringsøjne ikke altid godt, heller ikke i Ringkøbing. Når så mange ytrer sig og vil bevare byen så intakt som muligt, så lyt dog!

FBB-Projektet, hvor landsforeningen er tovholder, har igen fyldt meget. FBB er kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger, og vi har fotograferet mere end 450 bygninger i byen og sammen med Haren Hindø fra Lokalhistorisk Arkiv har vi fundet gamle fotografier og postkort. I alt er det over 2000 nye og gamle billeder, der har skullet redigeres, sorteres og navngives. Nu er de lagt ind i databasen, og vi kan allerede høre, at billederne er en stor hjælp for Teknisk Forvaltning i bevaringssager. Vi er selv gået i gang med at lægge billederne op på hjemmesiden sammen med billeder af de øvrige huse i bevaringsområdet, så alle interesserede her kan kommentere og tilføje oplysninger, og i løbet af foråret vil vi sammen med Lokalhistorisk Arkiv afholde en eller flere bevarings-caféer, hvor man kan komme med sine gamle billeder og få dem scannet og snakke med os om husene, så nye oplysninger kan blive regi-streret og lagt på hjemmesiden.

Kommunen, og det vil primært sige Land, By og Kultur og Teknik og Miljøudvalget, har vi en løbende dialog med:

Høringer
Fylder en stor del af bestyrelsesarbejdet, og vi ser desværre ofte, at der sendes sager til os, som kommunen selv burde rustes fagligt til at kunne vurdere, og det kan være frustrerende, når vi skal påpege helt elementære forhold, som ikke er i orden og på den måde bliver en slags bussemænd i forhold til borgerne.

Vi giver gerne vores besyv med, og står selvfølgelig ved vores holdninger, men i den sidste ende er det et politisk flertal, der har vedtaget reglerne, som er fornuftige nok, hvis der ellers er vilje til at følge dem. Det er ikke os, der skal administrere dem. Det er blevet sådan, at folk ringer til os, for at høre, om vi han godkende deres projekter, og vi er nu engang ikke en myndighed – selv om vi af og til kunne ønske det.

Ansøgning om kulturarvskommune
I slutningen af april udsendte Fonden Realdania og Kulturstyrelsen en invitation til landets kommuner, med en opfordring til at deltage i Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid – Kulturarven som potentiale i omstillingsprocessen. De kommuner, der var interesserede, skulle indsende en interessetilkendegivelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune ansøgte om at komme i betragtning, og Planlæg-ning udarbejdede i samarbejde med Kultur, Natur og Fritid, Kim Clausen fra Ringkøbing-Skjern Museum og undertegnede fra Bevaringsforeningen en interessetilkendegivelse, men desværre opgav kommunen ansøgningen, da men ikke kunne afsætte de nødvendige ressourcer.

Det var en skam, for vi ville have fokuseret på sammenhængen i hele kommunens kulturarv. Den vestjyske kulturarv er uløseligt forbundet med det barske klima. Havets nærhed. Vestenvinden. Vi ville synliggøre den røde tråd, der præger kulturen gennem beboernes evige samspil med de naturgivne forhold. Fra klitgårdenes robuste arkitektur, der er tilpasset vinden og de lokale byggematerialer, til udnyttelsen af den samme vind på Vestas.

Det er en rød tråd, der kunne sammenbinde historien om egnen. I markedsføringen over for turisterne, men nok så vigtigt som en interne sammenhængs-kraft, der giver mening til interne forskelle og styrker den fælles identitet i kommunen. Det kunne vi godt trænge til.

Den gamle Borger- og Realskole og det gamle rådhus:
Jeg nævner de to sager under vores samarbejde med kommunen, for Bevaringsforeningen respekterer menighedsrådets og bankens ret til at gøre, som de har fået lov til, selv om vi absolut ikke er enige i deres valg, men vi respekterer ikke kommunens holdning til bevaring og byens historie, som den kommer til udtryk i netop de to sager.

Den modstand, der har været mod projekterne, med indsigelser, saglige argu-menter, fakkeloptog af bekymrede borgere, dialog med bygherrerne og appeller til politikerne, har været forgæves fra dag 1, for sagerne var efter alt at dømme afgjort på forhånd af den administrative og politiske top.

Argumenterne fra politikerne i de to sager er også symptomatiske for den feel good-velvilje til bevaringsarbejdet, der får en brat ende, når det bliver alvor.

Ole Kamp stiller troligt op til det, han kalder sin årlige genopdragelse her på ge-neralforsamlingen, og tak for det, men når han siger, at Ringkøbing ikke skal være Den Gamle By i Århus, så er det altså et utrolig dårligt argument over for Bevaringsforeningen, for vi ønsker om nogen en levende og moderne by, ellers kan vi lige så godt pakke bevaringsarbejdet sammen. Og når Søren Elbæk sammenligner os med Korsbæk, så får man altså lyst til at gå ovenpå og lægge sig med hovedpine.

Tag jer nu sammen. Vi lever altså ikke i 60-erne mere. Den gang, man troede at fremskridtet og det moderne var uforeneligt med det historiske, og man ville lave gadegennembrud i Algade for at give plads til fremskridtet i den umoderne bykerne, så bilerne ikke skulle forsinkes af smalle, brostensbelagte gader.

Det er selvfølgeligt lige så useriøst at tillægge jer de motiver, men kunne vi så ikke forsøge at forstå hinanden gennem en saglig diskussion?

Jeg er 100 % overbevist om, at hvis der var blevet stillet krav om bevaring af henholdsvis facaderne på realskolen og dele af det historiske interiør i rådhuset, så ville bygherrerne også kunne indrette sig med det. Det er de betingelser, man arbejder med mange andre steder, og har man set de resultater, det kan give, er man ikke i tvivl.

Man kan godt være moderne i historiske bygninger, som Hinges Hus, PrimoHuset, Plesnerhus eller for den sags skyld byer, hvor der stilles krav: København, Paris, Rom og Stadil, hvor det gamle mejeri rummer journalister, fotograf, indret-ningsarkitekt og kunsthåndværker i samhørighed og respekt for de historiske rammer.

Bevaringsrådet
Bevaringsforeningen er repræsenteret i kommunens Bevaringsråd, og der har været tre møder i maj 2015. Rådet har en bred sammensætning, og det er en styrke, at både handel, håndværkere, arkitekter og bevaringsinteresser er repræsenteret, men rådet bliver desværre ikke inddraget fra starten i de sager, der virkelig har betydning, og så kan man diskutere, hvad det er værd.

Bygningsforbedringsudvalget
Vi er repræsentant for bevaringsinteressereret i Bygningsforbedringsudvalget, der uddeler midler til renovering af bevaringsværdige bygninger. Vi har mulighed for at give en økonomisk håndsrækning til dem, der vil restaurere deres huse med den fornødne kvalitet, og vi hjælper gerne medlemmerne med at søge.

Kulturelt Samråd
Bevaringsforeningen er medlem af Kulturelt Samråd, og jeg sidder som medlem af bestyrelse frem til marts. Kulturelt samråd støtter forskellige arrangementer, og virker som katalysator for kulturelle arrangementer i kommunen, og sidste år stod vi bag kommunens kulturnat, som blev afholdt den 9. september her i Ringkøbing.

Aktiviteter i foreningen:

Rådgivning til medlemmer (og andre)
Vi har som sædvanligt fået mange henvendelser fra medlemmer i forskellige sager, men også fra interesserede fra hele landet, der har set vores hjemmeside og stiller spørgsmål og efterspørger materialer. I 2015 har vi, lige som tidligere, hjulpet med oplysninger om forskellige gamle ejendomme i Ringkøbing i forbindelse med slægtsforskning.

Bevaringsfond
Boy Boysen kom for skade at foreslå oprettelsen af en bevaringsfond i en klumme i avisen. Han er blevet taget på ordet, og der har været nogle møder om ideen. Arbejdet går lidt trægt, men måske kommer der et godt tilbud til ejerne af de bevaringsværdige bygninger i Ringkøbing ud af initiativet.

Åbent Rådhus
14. april holdt vi åbent rådhus med fremvisning, foredrag om fredningsforslaget ved Helge Torm og Amtsrådets overdragelse af rådhuset til kommunen ved Lars Hansson.

Tur til Christiansfeld
Ringkøbing Bevaringsforening arrangerede lørdag den 25. april 2015 en tur til Christiansfeld, hvor cand. mag. Annemette Løkke Berg viste os rundt i byen og fortalte om brødremenigheden.

Veteranbiltur
Søndag den 14. juni var Kgl. Dansk Automobil Klub Classic og Bevaringsforeningen på fælles tur til Peking via Abelines Gård og Lyngvig Fyr. På Peking skyllede vi som sædvanligt støvet ned, og lovede hinanden at gentage arrangementet, der er blevet en fast tradition.

Kulturnatten
Bevaringsforeningen deltog i kulturnatten i september med tre byvandringer og åbent hus i det gamle rådhus, så man kunne se det flotte interiør for sidste gang.

Foredrag med Peter Olesen
I september kom Peter Olesen til Ringkøbing, hvor han satte bygningskulturen i fokus.

I den første del af foredraget viste han, med mange eksempler fra hele landet, hvordan det står til med den generelle udvikling i byernes bygningskultur.

På den baggrund gennemgik han i anden del Ringkøbings aktuelle bygningskul-turelle tilstand. Denne del af foredraget var illustreret med masser af helt nye fotografier fra Ringkøbing bymidte, som var optaget samme dag, og derefter var der rig mulighed for debat.

Foredraget var arrangeret i samarbejde med det tidligere Ringkøbing Folkeuniversitet.
Frivillige
Hvis der er medlemmer, der har lyst til at hjælpe med et eller andet, vil vi igen i år opfordre dem til at henvende sig. Vi ved, der er stor interesse for byen og omegnen, og kunne godt bruge nogle bevaringsnørder, der havde lyst til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arran-gementer eller andet.

Hjemmeside
Vi har været aktive på hjemmesiden www.bevaringsforeningen.dk og har to sider på Face-book:
https://www.facebook.com/Bevaringsforeningen hvor vi bringer aktuelle nyheder og
https://www.facebook.com/ringkoebingbilleder hvor alle kan dele billeder fra Ringkøbing.

Tak
Til sidst vil jeg som sædvanlig sige tak til dem, der støtter os. Vores sponsor, Vestjysk Bank, Dagbladet, Bevar Ringkøbing Bymidte og kommunen for de væsentlige områder, hvor vi har et godt samarbejde.

Fremtiden
Og så til sidst et hjertesuk: Når man går over Torvet i øjeblikket, og ser arbejdsprojektørerne inde i det gamle rådhus er det som at få amputeret et ben uden narkose.

Vi kan ikke forlange, at politikerne skal have den samme holdning som os, at de har de sam-me følelser for kulturarven, men vi skal prise os lykkelige for, at der tidligere var byrådsmed-lemmer og embedsmænd, der brændte lige så stærkt for sagen, som vi gør. Ellers ville udvik-lingen ikke være vendt, og Ringkøbing ville ikke have akkumuleret så stor en bygningskultu-rel formue, at man kunne klare det bevaringsmæssige overtræk, vi ser i øjeblikket.

Det er min kongstanke, at vi kun kan vende holdningen ved at sprede glæden ved de gamle huse, for hvis man holder af dem, behandler man dem pænt. Men desværre er stemningen i øjeblikket sådan, at de dårlige sager tapper os for positiv energi, og derfor har vi overvejet en omstrukturering i bestyrelsen, der kan frigøre nogle kræfter til formidling og det faglige. Det indebærer, at vi skal finde en formand, der kender og har lyst til at give sig i kast med det poli-tiske og administrative spil, for det er et vilkår, vi selvfølgelig skal kunne håndtere. Så kan andre i bestyrelsen koncentrere sig om den positive side af bevaringsarbejdet, der ville være langt mere synlig, hvis ikke vi skulle bruge så meget krudt på indsigelser, protester, klager, høringer, ja alt det uproduktive men nødvendige øv-arbejde, vi er nødt til at udføre i øjeblikket.

Så jeg takker af som formand, men fortsætter gerne med at lægge et stykke arbejde i besty-relsen, hvor der forhåbentligt snart bliver plads til et positivt, fremadrettet arbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.