Hvordan

Udskiftning og restaurering af enkelte bygningsdele

Som hovedregel bør man forsøge at bevare de originale bygningsdele og reparere frem for at udskifte. Hvis det er nødvendigt at udskifte bygningsdele bør det ske med samme materialer og udførelse som de oprindelige.

En fortløbende vedligeholdelse, der respekterer og tager hensyn til husets oprindelige byggeskik vil efterhånden resultere i en udskiftning af dele af huset, men ægtheden vil forblive intakt. De originale materialer patinere harmonisk i forhold til hinanden, og helheden vil blive opretholdt.

Det er væsentligt at respektere den oprindelige form, og ikke ændre ved for eksempel vinduesopdelinger og tagmaterialer. Alt for ofte ser man uheldige udskiftninger eller ændringer af væsentlige bygningsdele, især tagmaterialer, vinduer og pudsning af murværk, så husets oprindelige karakter går tabt. Modene materialer, som foretrækkes på grund af pris eller mindre vedligeholdelse, vil ofte have et helt forkert udseende eller overfladekarakter og bryde helheden i huset.

Mange tegltage er blevet udskiftet med eternit eller tegllignenede metalplader, og det var en klar forringelse af helhedsvirkningen. Materialerne kan være udmærkede til nogle former for byggeri, men det er en tarvelig erstatning for tegl på et bevaringsværdigt hus. I dag oplever man det modsatte fænomen, nemlig at husene forsynes med sorte, glaserede teglsten, så selv beskedne landejendomme fører sig frem som palæer. Det er vigtigt at vælge materialer, der svarer til husets karakter.

Oven på en periode med trævinduer af meget dårlig kvalitet, kan man i dag få trævinduer med 25 års garanti, og sandsynligvis vil de kunne holde betydeligt længere. Mange huse i Ringkøbing har trævinduer, der er op mod 100 år gamle.

Det er en udbredt opfattelse, at termovinduer har en bedre varmeisoleringsevne end koblede vinduer og vinduer med forsatsruder. Nyere samstemmende undersøgelser i Raadvad-Centeret, på Danmarks Tekniske Universitet og på Lunds Universitet viser imidlertid, at dette ikke er rigtigt. Det forholder sig tvært imod lige omvendt: De traditionelle dobbeltrudesystemer, som man forholds billigt og enkelt kan forsyne ældre vinduer af træ med, isolerer over 30% bedre end tilsvarende termovinduer!

Gennemgribende restaureringer, til- og ombygning

Ved gennemgribende restaureringer og ved til- og ombygninger, er der ikke mere tale om en løbende vedligeholdelse, og det vil i større eller mindre grad være nødvendigt og naturligt at inddrage nutidens arkitektursyn og byggeteknik.

Ved en restaurering kan det være ønskeligt at rekonstruere dele af bygningen, og hvis man ikke har gamle tegninger eller fotos at støtte sig til, vil der være tale om en gendigtning, som tager udgangspunkt i bygningens oprindelige karakter. Men der kan også være tale om om- eller tilbygninger som udføres med nutidige løsninger, der er et naturligt led i bygningens fortsatte historie, og som bliver af værdi for helheden, hvis de udføres ud fra en kvalificeret arkitektonisk vurdering.

Nybygning

Når der skal bygges nyt i en bevaringsværdig sammenhæng, er det en misforståelse at kopiere gamle huse. Det har altid været praksis, at bygge efter tidens byggeskik og tidens byggetekniske muligheder, og først i de senere år er det blevet almindeligt at bygge huse, der imiterer en svunden tids byggeskik. Tidligere har man ganske vist ladet sig inspirere af den klassiske arkitektur, men altid i et samtidigt formsprog, der videreudviklede de klassiske principper.

Når Ringkøbings bymidte og de ældre kvarterer, der omgiver den, virker så harmoniske, er det fordi byggeskiken har udviklet sig lidt efter lidt, så der er et slægtskab mellem de forskellige huses arkitektur. I vores industrialiserede tidsalder er der sket nogle store spring på kort tid, og det har betydet, at husene bygges i vidt forskellige stilarter, ofte uden hensyn til de omgivende huse.

Når man bygger i dag, bør husene udtrykke vor tid, men naturligvis med respekt for den sammenhæng, de indgår i. Det var den udfordring, Ulrik Plesner tog op i begyndelsen af forrige århundrede, da han tegnede en række bygninger med solide rødder i den vestjyske byggeskik, men i et videreudviklet formsprog, der blev en stor inspirationskilde for Landsbevægelsen Bedre Byggeskik. Bedre Byggeskiks indflydelse resulterede i de solide rødstenshuse, vi i dag kender under betegnelsen murermesterhuse, og som præger gaderne umiddelbart uden for Ringkøbings gamle bykerne.

Ringkøbing afspejler en meget harmonisk udvikling i dansk byggetradition, fra den vestjyske byggeskik med røde mursten og hvide detaljer via Plesners nyfortolkning til de solide murermesterhuse. Det er den arkitektoniske sammenhæng Bevaringsforeningen ønsker at sikre for eftertiden – gennem en nænsom bevaring af de gamle huse, og en videreudvikling af den vestjyske arkitektur i en nutidig fortolkning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.