Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 20. februar kl. 19.00 på Dommerkontoret, Kongevejen 10, Ringkøbing.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 Jesper Dalgaard Knudsen blev valgt.

2. Beretning  
Formandens beretning for 2017 kom bl.a. ind på de det uheldige i de mange træfældninger, der har præget bybilledet de senere år og omtalte også den meget utilfredsstillende lange tid, der gik fra foreningens klage til statsforvaltningen i 2015 over det gamle byråds aflysning af de tinglyste klausuler på det gamle rådhus og den efterfølgende udlejningskontrakt med Landbobanken, indtil der i 2017 endelig kom svar.

Også de mange byggesager, vi får til høring fra teknik- og miljøforvaltningen, blev omtalt. Fra tilhørerrækkerne spurgte Knud Hammer til det kommende byggeri på vaskerigrunden, hjørnet af Kongevejen/Fjordallé og fik oplyst, at de tegninger og visualiseringer, der f. ex. ses på reklameskiltene, ikke er identiske med det materiale, som bevaringsforeningen har haft til udtalelse, men stammer fra et indledende projektforslag.

Hele formandens beretning kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Else Chemnitz gennemgik regnskabet for 2017 og budget 2018, hvor kontingentforhøjelsen vedtaget sidste år er indregnet. Hun opfordrede i øvrigt til, at man ved betaling af medlemskontingent benytter Nets, hvilket vil spare administrationspenge og lette arbejdet som kasserer. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 250 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg af Else Chemnitz og Søren Ole Madsen,
Ditlev Palm forlod bestyrelsen,
og der var nyvalg af Morten Beiter.

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen med Charles Gam som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Under eventuelt var der enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Efter generalforsamlingen blev Bevaringsprisen for 2017 uddelt, se nærmere her.

Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2017:

Konstituering

Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Else Chemnitz, kasserer, Ditlev Palm, Søren Ole Madsen, Jens Aarup Jensen, sekretær, Søren Damgaard Jensen, næstformand, og Lars Hansson, formand.

Bestyrelsesmøder.

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 7 bestyrelsesmøder samt en ganske omfattende indbyrdes mailkorrespondance i løbet af året.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

er vores paraplyorganisation. Vi plejer som regel at have en repræsentant eller to med til Landsforeningens årsmøde eller andre arrangementer. Men på grund af travlhed hos bestyrelsens medlemmer har det desværre ikke kunnet ladet sig gøre i dette foreningsår.

Kommunen,

i praksis Land, By og Kultur og Teknik og Miljøudvalget, har vi løbende haft et godt og konstruktivt samarbejde med. Det er typisk høringssager, der fylder i denne dialog. I dette år har der – uden at jeg har talt efter – været ganske mange af disse høringssager.

Vi har også den glæde, at kommunen som oftest lytter til vores høringssvar, men dog ikke altid, hvilket en enkelt gang har givet anledning til en fornyet dialog med kommunen. I den sammenhæng er vi os meget bevidste om, at Bevaringsforeningen ikke er et klagenævn, men en høringspart. Vi giver råd og vejledning. Kommunen er myndigheden.

Jeg vil ikke her gennemgå vores høringssvar, men kun trække emnet træer op. Bl.a. i forbindelse med det arbejde, der for tiden foregår ved Nørredige, har foreningen afgivet udtalelse om træer. For bare få år siden var der betydeligt flere steder markante træer i Ringkøbing, og når man sammenligner forholdene i dag med ældre fotografier, er det tydeligt, at bymiljøet mange steder har ændret væsentligt karakter, når træerne er blevet fældet. Vi er opmærksom på, at sygdom og andre forhold kan få det udfald, at nogle træer bliver fældet, men vi har opfordret kommunen til, at der findes løsninger på bevaring af de eksisterende træer, hvor det overhovedet kan lade sig gøre.

Der er ingen tvivl om, at træer mange steder kan give et løft til byrummet og forskønne ellers kedelige pladser og bebyggelser.

I forbindelse med spørgsmålet om træer skal også nævnes, at der i maj 2017 var en ganske heftig debat om de to træer ved den gamle lægebolig. På henvendelse fra Bevaringsforeningen fik vi den 30. maj 2017 svar fra kommunen, der klart sagde, at sagen om de to træer var en administrativ beslutning. Og der ingen tvivl var om, at denne del af sagen burde have været behandlet på udvalgsplan. Projektet skulle have været udfordret i forhold til bevaring af træerne. Citat: ”Det er en fejl, vi gør her i administrationen, og det kan kun beklages.”

Af den efterfølgende debat kunne det virke, som om der var tvivl om, hvorvidt Bevaringsforeningen havde reageret i tide på træfældningen. På den baggrund må vi nok i dag konstatere, at vi som forening kunne have været mere proaktiv i at fortælle, hvad vi rent faktisk havde udtalt over for kommunen allerede inden træfældningen fandt sted.

Vi har fået en ganske fast praksis med, at vi mødes med repræsentanter for kommunen en gang om året, hvor vi drøfter vores samspil og vores forskellige roller, ligesom mere principielle sager kommer på dagsordenen. Disse drøftelser foregår i en god og konstruktiv tone. Det skal ved en lejlighed som denne fremhæves, at vi i det daglige har et meget godt samarbejde med kommunen.

I dette foreningsår har vi tillige tilstræbt at spille en aktiv rolle i det helhedsplanarbejde kommunen startede sidste år, og hvor helhedsplanen for Ringkøbing blev vedtaget i slutningen af sidste år.

Som en af udløberne af denne helhedsplan for Ringkøbing er der nu stiftet et Udviklingsforum for Ringkøbing. Det betragter vi i bestyrelsen som et meget positivt initiativ og har derfor meldt os ind. Vi håber meget, at dette Udviklingsforum kan medvirke til at forstærke byens udvikling i positiv retning.

I har tidligere her i aften hørt meget om helhedsplanen for Ringkøbing – jeg skal nok lade være med at sige det hele igen, men vil dog fremhæve:
Vi deltog i de tre work-shops, der blev afholdt hen over forår og sommer 2017. På den første work-shop var der meget glædeligt meget stor enighed om værdien af den bevaringsværdige bykerne.

Det gik igen i alle grupperne, at det, der er der den grundlæggende værdi for Ringkøbing – der, hvor vi markerer os meget tydeligt – er den velbevarede bevaringsværdige bykerne. Det var et utroligt stærkt budskab at få sendt både til politikerne og til byens borgere.

Hvorfor mangler denne bevaringsværdige bykerne så gennemslagskraft og forståelse hos en del af borgerne og hos nogle af politikerne? Det kan undre. Vi må håbe, at det ændrer sig, når det er sagt så klart på de tre work-shops og med udrulningen af initiativerne i helhedsplanen. Vi vil gøre, hvad vi kan for at fastholde byrådet på disse udsagn.

Det skal fremhæves, at vi ser dette helhedsplanarbejde som et særdeles positivt initiativ, som vi gerne vil bakke meget op om.

Amtsrådhuset

skal også nævnes i denne beretning. Den 31. august 2015 henvendte Bevaringsforeningen sig til Statsforvaltningen vedr. Ringkøbing-Skjern Kommunes udlejning af Amtsrådhuset til Ringkøbing Landbobank. Det var foreningens opfattelse, at lejen var fastsat under markedsprisen, at kommunen alene havde varetaget Landbobankens interesser ved at få en servitut på Amtsrådhuset ophævet og ved at give dispensation fra en lokalplan samt, at der var sket omgåelse af udbudsreglerne i forbindelse med indgåelse af lejemålet.

Ankestyrelsen (der havde overtaget sagen fra Statsforvaltningen) konkluderede, at de foreliggende oplysninger ikke gav grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen ville føre til en konstatering af, at kommunen havde handlet i strid med regler, som Ankestyrelsen påser overholdelsen af.

Dette svar er afsendt den 26. juli 2017 – altså lige omkring 2 års sagsbehandlingstid.

Bestyrelsen har taget Ankestyrelsens afgørelse til efterretning. Men vi må samtidig konstatere, at en sagsbehandlingstid på næsten 2 år er uanstændig lang. Man kan stille sig selv det spørgsmål, hvad er et tilsyn værd med en så lang sagsbehandlingstid?

Aktiviteter i foreningen.

Vi får stadig henvendelser fra medlemmer og andre i forskellige sager, hvor der anmodes om råd og vejledning af forskellig karakter. Vi er glade for at opleve, at der er brug for foreningen.

Sædvanen tro har vi gennem året holdt en række arrangementer.

Den 2. marts 2017 holdt foreningen i samarbejde med Handelsforeningen, et arrangement med overskriften: Vores fælles skatkammer – bygningsarven er penge værd.

Baggrunden for arrangementet var bl.a. RealDanias undersøgelse, der viser, hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer rummer en betydelig økonomisk merværdi – målt på bundlinjen skaber bygningsarven værdi, for eksempel ved at tiltrække turister og arbejdspladser. Det var vigtigt for både vores forening og Handelsforeningen i fællesskab at synliggøre denne værdi.

Poul Anker Nielsen, der er formand for Handelsstandsforeningen i Ribe, gav sit bud på, hvordan Handelsstandsforeningens erhvervsmæssige interesser spiller sammen med de bevaringsmæssige interesser. Han var absolut ikke i tvivl om, at bygningsbevaring og erhverv trækker samme vej – der er mange penge i bevaring.

Anette Gori fra Esbjerg Kommune redegjorde for kommunens rolle i by- og bygningsbevaring. Hun fremhævede, ligesom Poul Anker Nielsen, den store værdi, der ligger for kommunen i bygningsbevaring og den høje prioritet Esbjerg Kommune giver dette arbejde.

På grund af sygdom var der desværre afbud fra Esben Dannemand Frost, der mere præcist skulle have gennemgået RealDanias undersøgelse.

Endnu en gang skal der siges tak til Handelsforeningen for dens positive og aktive medvirken ved dette arrangement. Det er dejligt, at vi kan arbejde sammen med Handelsforeningen om denne type af arrangementer – at der er en fælles interesse for vores bevaringsværdige bymidte.

Fremmødet til arrangementet kunne have været større, ligesom byrådsmedlemmernes aktive deltagelse i debatten kunne have været bedre.

Dette blev der til gengæld rådet bod på ved foreningens arrangement på Generator den 30. maj 2017, hvor de to borgmesterkandidater Søren Elbæk (S) og Hans Østergaard (V) debatterede både med hinanden og forsamlingen om bevaringsarbejdet i Ringkøbing. Fremmødet var så stort, at vi måtte lukke for flere deltagere. Der var ikke lagt op til, at mødet skulle være et valgmøde, men en mulighed for debat og gensidig drøftelse af emnet bevaring i Ringkøbing. Og det blev det med en såvel god og spændende debat i en god tone. Bestyrelsen opfatter det som et godt og vellykket arrangement. Forhåbentlig gjorde de to politikere det også.

Den 24. juni 2017 havde vi sammen med Kongelig Dansk Automobil Klub Classic den årlige veteranbiludflugt.

I år gik udflugten mod Hee og J.C. Christensens Hus. Herfra blev kørt til den gamle herregård Aabjerg ved Vedersø. Derefter Vedersø Kirke og videre til Hotel Vedersø Klit. Formanden havde sendt sin kone, som i parentes bemærket var meget begejstret for turen. Formanden var desværre forhindret på grund af eksamensforberedelser. Han skulle op i historie den 26. juni på Aarhus Universitet.

Den planlagte tur til Ribe Domkirke og Vadehavscentret måtte desværre aflyses på grund af sygdom.

Frivillige.

I forbindelse med høringssager m.v. vil bestyrelsen fremover forsøge at inddrage medlemmernes kompetencer m.v. – både for at kvalificere høringssvarene og for at styrke medlemskredsens engagement i foreningen.

Derudover skal jeg sædvanen tro nævne, at vi stadig er interesseret i at høre fra frivillige, der derudover er interesseret i at hjælpe i foreningen. Vi har brug for hjælp til at lave stof til hjemmesiden, planlægge arrangementer, praktisk hjælp ved arrangementer osv.

Fremtiden.

Det nuværende budget giver med den seneste kontingentforhøjelse heldigvis bedre mulighed for gennemførelse af medlemsaktiviteter.

Vi vil naturligvis fortsætte vores engagement for helhedsplanen med en aktiv deltagelse i Ringkøbing Udviklingsforums aktiviteter.

Af fremtidige arrangementer kan nævnes, at vi fortsat overvejer en ”bytur” eller nærmere en hustur, hvor vi vil fortælle om og vise Henrik Haves værker ved, i og på den tidligere amtsgård.

Foreløbig regner vi derudover med en tur i juni til Ballum, veteranbiludflugten til efter sommerferien, evt. et arrangement sammen med vores naboforening i Skjern – f.eks. en landsbyvandretur i Hee.

Tak.

Til sidst vil jeg sige tak til jer medlemmer for den opbakning, vi har både i det daglige, og den opbakning I giver vores arrangementer ved jeres fremmøde. Jeg vil også gerne takke den lokale presse i skikkelse af Ringkøbing- Skjern Dagblad, der efter min opfattelse på en sober og god måde dækker vores aktiviteter.

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der lægger et meget stort arbejde i foreningen.

Lars Hansson, formand

 

Bevaringsprisen

I forlængelse af generalforsamlingen uddeltes bevaringsprisen for 2016. Læs mere her.

Oplæg og debat om helhedsplanen for Ringkøbing

Aftenen indledtes med oplæg og gennemgang af den nye helhedsplan for Ringkøbing by. Formanden bød velkommen, særligt til de tre oplægsholdere: arkitekterne Camilla Riser Myrvig og Ann Holm Nielsen fra kommunen og Lene Gundahl Sørensen fra Arkitema. Endvidere velkommen til den nye teknik- og miljøudvalgsformand John G. Christensen.  Som stikord havde oplægsholderne fået til opgave at forholde sig til, hvordan Ringkøbings historie og bevaringsværdier kan bidrage til at løfte byen ind i fremtiden, og hvordan kan der skabes sammenhæng mellem den gamle bykerne og yderområdernes arkitektur.

De tre arkitekter gennemgik bl.a. tilblivelsen af helhedsplanen med 300 ideer fra borgere og nedsatte projektgrupper, hvilket kunne sammenfattes til 12 temaer, der blev visualiseret på kort. Lene fra Arkitema viste skema over de fysiske fokusområder, som man i første omgang vil kunne tage fat på, f. eks. bymidten og havnen, byen og naturen, bylivet, erhverv og detailhandel. Helhedsplanen blev godkendt af byrådet 12. december 2017. Fagchef Lone Rossen, Land, By og Kultur, oplyste, at der med det nye byråd er sket en revitalisering af rådets arbejde.

Blandt deltagerne i generalforsamlingen efterlyste Lotte Kaalund, at der blev sat handling bag ordene, så det ikke bare ender med floskler og visualiseringer. Som afslutning roste formand Lars Hansson kommunen for initiativer til helhedsplanen, hvor bevaring er tænkt ind som forudsætning for udvikling og opretholdelse af byens særpræg.

De fem indsatsområder, der arbejdes videre med i interessegrupper