Generalforsamling 2012

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 9. februar 2012 i Vestjysk Banks lokaler på Torvet i Ringkøbing.

Foredrag. Inden selve generalforsamlingen fortalte Mary Søgaard om Lyngvig Fyr. Med en række gamle postkort og nye fotografier som baggrund fortalte hun om fyrets historie, dets nuværende funktion og de planer, man har for fyrets fremtid.

Efter en kort, men livlig pause fulgte generalforsamlingens ordinære dagsorden.

1. Valg af dirigent
 Jesper Dalgaard Knudsen blev valgt.

2. Beretning
Formandens beretning, som kan læses nedenfor.

3. Godkendelse af årsregnskab
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Fremover bliver kontingentet 150 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 200 kr. årligt for en husstand.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg af de tre bestyrelsesmedlemmer, Jens Aarup Jensen, Knud Hammer og Søren Damgaard Jensen.

7. Valg af revisor
Der var genvalg af Per Jacobsen

8. Eventuelt
Kaj Møller fra gruppen Campingpladsen for Fællesskabet overrakte foreningen en check med de indsamlede midler, der var tilbage efter opløsningen af gruppen.

Efter generalforsamlingen blev Bevaringsprisen for 2011 uddelt, se nærmere her.

Formandens beretning for 2011/2012:

Konstituering
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af Helle Henningsen, Søren Ole Mad-sen, Jacob Frimor, Charles Gam som kasserer, Jens Aarup Jensen som sekretær, Knud Hammer som næstformand og Søren Damgaard Jensen som formand.

Bestyrelsesmøder
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Derudover har der været forskellige møder mellem bestyrelsesmedlemmer i forskellige arbejdsgrupper i forbin-delse med arrangementer.

Landsforeningen
Undertegnede deltog i Landsforeningen for bygnings- og landskabskulturs årsmøde og gene-ralforsamling på Nr. Vosborg i maj. I år afholdes det i Fredensborg. Landsforeningen har også afholdt temamøder i Odense og Korsør, som vi ikke har haft mulighed for at deltage i. I bladet By&Land bliver vi løbende orienteret om Landsforeningens omfattende arbejde.

Kommunen
Vi bliver bedt om udtalelser i en del byggesager, lige som vi bliver orienteret om afgørelser inden for bevaringsområdet, og ind imellem reagerer vi også selv på for eksempel punkter på dagsordenener for kommende møder. På den måde har vi en meget direkte indflydelse, som ikke altid er synlig udadtil, fordi vi heldigvis kommer på banen, inden det går galt. Men des-værre er der også sager om især nybyggeri i bymidten, som vi ikke hører om på forhånd, og så ser man pludseligt eksempler som det nye hus på hjørnet af Tangsvej og I.P. Nielsens Vej, der er mildest talt utilpasset.

Altaner. Der bliver opsat altaner flere steder i byen, og i den forbindelse er vi kommet med flere udtalelser, hvor vi opfordrer til at tage større hensyn til arkitekturen, men vi har også fået henvendelser fra flere naboer, der er kede af at deres haver og gårde ikke længere er ugene-rede efter at naboerne har fået tilladelse til opsætning af altaner, og vi har været involveret i en sag i Øster Strandgade, hvor naboerne klagede til Statsforvaltningen over kommunens sagsbehandling uden at få medhold. Men desværre er det ikke nok at kravene til skelafstand er overholdt. Der kan stadig være indbliksgener, men det er en mere uhåndgribelig problem-stilling, hvor der burde tages større hensyn til naboerne og områdets karakter.

Altaner og kviste er forståelige ønsker, og kan betyde en forbedring af den enkelte bolig, men samtidigt må man også være opmærksom på helheden og gener for naboerne.

Vi har også gjort indsigelse mod den påtænkte nedrivning af ejendommen Velling Kirkeby 42 ud for Fjordvang Ungdomsskole i Velling. Indsigelsen skyldes fire forhold, nemlig arkitekturen, beliggenheden, tilstanden og ønsket om nedrivning efter indsatspuljen. Huset, som er fra 1915, er en enkel, harmonisk rødstensbygning opført på kampestenssokkel og med gode detaljer i facaderne, f.eks. buestik over flere af vinduerne og hvidtede gesimser. Taget, der antagelig er oprindeligt, har halvvalm. Arkitekturen har tydelige rødder i den vestjyske bygge-skik.

Det er efter Bevaringsforeningens mening ikke rimeligt, at indsatspuljemidlerne tænkes an-vendt på nedrivning af et gedigent hus med karakter og med betydning for oplevelsen af landsbyen. I dette tilfælde burde man efter Bevaringsforeningens klare opfattelse vælge at bevare og renovere ejendommen, da huset både arkitektonisk og beliggenhedsmæssigt er et aktiv for Velling. På den måde vil kommunen leve op til indsatspuljens formål, idet man kon-struktivt vil bidrage til at styrke et attraktivt, fysisk miljø i landsbyen.

Solceller. I november havde Teknik- og miljøudvalget solcelleanlæg på dagsordenen.
Forvaltningen havde foreslået, at anlæg under 50 m2 skulle betragtes som tekniske anlæg og fritages for bestemmelser i lokalplaner. Vi protesterede med henvisning til at Bevaringsrådet arbejder med en indstilling om problematikken, og udvalget valgte heldigvis at afvente denne inden stillingtagen til sagen.

Lokalplaner. Vi har i årets løb modtaget forslag til forskellige lokalplaner, som vi ikke har haft be-mærkninger til, da de ikke har været relevante for vores område.

Bevaringsråd
Bevaringsforeningen er repræsenteret i kommunens Bevaringsråd, der i slutningen af 2011 afleverede et oplæg til revision af forvaltningspraksis i forbindelse med beva-ringsdeklarationen for Ringkøbings midtby, så nu afventer vi at politikerne tager stilling til det. Oplægget består blandt andet af et supplement til den gældende vejledning for Ringkøbing bymidte og en række bevaringsblade med beskrivelse og fotos af de stilar-ter, der kendetegner byen, og med krav og anbefalinger til de pågældende bygninger.

Bevaringsrådet har også drøftet postkasser, og forvaltningen fik på et tidligt tidspunkt en ordning med Post Danmark for bymidten – faktisk noget før, der kom generelle lem-pelser på landsplan. Det var godt gået – der så vi noget af den gamle ånd fra Ringkø-bing Kommune.

Bygningsforbedringsudvalget
Vi er som tidligere været med i Bygningsforbedringsudvalget, der uddeler midler til renovering af bevaringsværdige bygninger. Her er vi valgt som repræsentant for bevaringsinteresser. Det er et spændende og positivt arbejde, hvor vi er med til at give en økonomisk håndsrækning til dem, der vil restaurere deres huse med den fornødne kvalitet. Støtten har været medvirkende til at give mange restaureringer det sidste løft.

Medlemmer, der vil søge midler, er altid velkomne til at rette henvendelse til os, så kan vi hjælpe dem på vej.

Kulturelt Samråd
Vi er vi også repræsenteret i Kulturelt Samråds bestyrelse. Kulturelt samråd støtter forskellige arrangementer, men har desværre ikke så mange penge at gøre godt med, så vi forsøger at virke som katalysator i forbindelse med kulturelle arrangementer i kommunen. I år plan-lægger rådet blandt andet at afholde en kulturnat op til efterårsferien.

Rådgivning
Vi får fra tid til anden henvendelser fra medlemmer i forskellige sager, men også fra interes-serede fra hele landet, der har set vores hjemmeside og stiller spørgsmål og efterspørger materialer. I 2011 har vi blandt andet hjulpet med materiale om Ørnhøjbanen til en bog, der udkom i anledning af 100 års jubilæet for banens indvielse.

Hjemmesiden er også under løbende udvikling med stof om bygningskulturen i Ringkøbing-området og nyheder fra Bevaringsforeningen. Hvis der er medlemmer, der har lyst til at hjælpe er de meget velkomne.

Som man har kunnet se, har bevaringsforeningen fået et logo, som giver vores annoncer og andet skriftligt materiale en let genkendelig grafisk identitet. Logoet er blevet vendt og drejet i bestyrelsen, og vi har nået et resultat, som forhåbentligt afspejler foreningens formål på en nutidig måde.

Arrangementer
Vi har haft stor succes med de otte arrangementer under den fælles overskrift: Ringkøbing – historie med fremtid, og vi arbejder videre med nye arrangementer i år. Blandt andet en by-vandring til Ringkøbings hemmelige museer i slutningen af marts, en byvandring under over-skriften: Nyt liv i gamle huse, en by- eller rettere klitvandring mellem Sommerhuse i Sønder-vig og måske et arrangement i forbindelse med en eventuel Kulturnat.

Tak
Til sidst vil jeg sige tak til dem, der støtter os. Vi modtager ikke økonomisk støtte fra det of-fentlige, men vi har som sædvanligt fået stor støtte fra Vestjysk Bank, der nu er blevet vores hovedsponsor og tildeler os et årligt beløb, som vi så selv disponerer over. Begge parter er glade for aftalen, som giver banken mulighed for at vise flaget i forbindelse med Bevarings-foreningens arrangementer, samtidigt med at den giver os økonomisk mulighed for yderligere aktiviteter.

Og tak til Ringkøbing-Skjern Dagblad for den altid fine dækning af vores aktiviteter. Jeg reg-nede for sjov ud, hvad dækningen af bevaringsprisen ville koste som en regulær avisreklame, og jeg kunne hurtigt konkludere, at det ville have medført noget nær græske tilstande i foreningen.

Og selvfølgeligt en stor tak til Bestyrelsen. Vi har uden tvivl byens mest hyggelige bestyrel-sesmøder – og nok også dem, der forholder sig mest afslappet til formandens fortvivlede forsøg på at holde sig til dagsordenen.

Og endeligt vil vi også gerne sige tak til kommunen som med- og modspiller. Vi har løbende kontakt med politikerne og forvaltningen. Vi henvender os om de uheldige bevaringssager, vi desværre ser fra tid til anden, eller som medlemmerne gør os opmærksomme på.

Vores oplevelse af dialogen opsummerede vi på et fødselsdagskort til borgmesteren på hans 60 års fødselsdag. Vi gav ham en flaske Ringkøbingbitter og skrev: Tak for samarbejdet. Nogle gange er vi enige, og andre gange er vi uenige. Men bitter – det nøjes vi med at drikke.

Jeg vil slutte med at citere noget fra vores kommentarer til Planstrategi 2011, som lige har været i høring. Kommentaren beskriver meget godt vores overordnede holdning. Vi skriver blandt andet: ”I forordet opridses de to hovedtemaer om kommunens udvikling set ud fra en erhvervsmæssig vinkel: Vækst og udvikling – ”Hvad skal vi leve af” og Aktiv brug af det åbne land – energi, landbrug og turisme. I den efterfølgende tekst uddybes temaerne, og der be-skrives en række tiltag og fokusområder, men vi må desværre konstatere, at det ikke af op-lægget fremgår, at byrådet har intentioner om fastlæggelse af en strategi og vision for, hvor-dan man agter at forholde sig mht. kulturarv, kulturpolitik, bevaringsværdige bygninger og bygningskultur i det hele taget…

… Man kunne derfor fristes til at spørge byrådet, om den manglende vægt på kulturarven i Planstrategi 2011 er udtryk for en forglemmelse, en bevidst udeladelse eller mangel på nye strategier og visioner for kulturarven og kulturmiljøerne i bred forstand? Det er emner, som har en stor og veldokumenteret betydning for både borgerne, turisterne og erhvervslivet, og som i høj grad trænger til bevågenhed og handling, hvis man vil fastholde kommunens til-trækningskraft.

Kulturarven er en ressource, som vi allerede har, og som indeholder et stort potentiale, der kan udnyttes langt mere aktivt og effektivt til styrkelse af både bosætning, turisme og er-hvervsudvikling.”