Støttemuligheder

Bor man i en bevaringsværdig ejendom, er det muligt at søge støtte til udvendig istandsættelse gennem Bygningsforbedringsudvalget i Rinkjøbing-Skjern Kommune.

Der kan gives støtte til ejerboliger og andelsboliger fra før 1960, som bebos af ejeren og andelshaveren.

Man kan kun få støtte til istandsættelse af bygningers klimaskærme, det vil sige tag, vinduer og facader. Det kunne eksempelvis være reparation, udskiftning eller fornyelse af tage, ydermure, vinduer, døre og porte, karnapper, altaner, udestuer, fundamenter og indgangspartier.

Istandsættelsen skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele. Det vil sige, at det er en betingelse, at der skal anvendes originale og tidstypiske materialer m.m. for bygningen, herunder udformning og dimensioner.

Der kan kun træffes beslutning til forannævnte arbejder, såfremt installationsmangler som nævnt ovenfor, kondemnable forhold og sikkerhedsmæssige mangler er afhjulpet eller afhjælpes senest i forbindelse med gennemførelse af beslutningen.

Ansøgning:

Meddelelse om tilsagn om støtte til renovering af en ejendom vil ske på baggrund af en konkret vurdering af ejendommen og ud fra en helhedsbetragtning i forhold til ejendommen og dens omgivelser
Det forudsættes, at der sker en væsentlig renovering af ejendommens klimaskærme
Det er en betingelse, at de samlede renoveringsudgifter overstiger 100.000 kroner
Til fredede og bygninger med en bevaringsværdi på 1 til 4, jævnfør kommuneatlas/lokalplan kan Bygningsforbedringsudvalget yde støtte til højest 75 % de samlede støtteberettigede udgifter.
Støtte til øvrige ejendomme med lavere bevaringsværdi kan under normale omstændigheder højst udgøre 50 % af de støtteberettigede udgifter.
Der er således ingen garanti for, at udvalget vil tildele den maksimale støtte.
Støtten gives i form af et kontant tilskud, der bliver deklareret på ejendommen.

Arbejdet må ikke være påbegyndt eller påbegyndes, inden der foreligger et skriftligt tilsagn om støtte fra udvalget!

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalgets medlemmer er:

Byrådsmedlem Erik Viborg (formand)
Byrådsmedlem Niels Rasmussen (næstformand)
Søren Damgaard Jensen til varetagelse af bevaringsinteresser
Lars Lundgaard Christensen til varetagelse af grundejerinteresser
Birgitte Eybye til varetagelse af grundejerinteresser

Udvalget holder tre møder om året. Mødedatoerne bliver annonceret i kommunens fællesannonce i kommunens ugeaviser.

Ansøgningsfrister

Ansøgninger om støtte skal sendes til Planlægning senest én måned før det møde, hvor ansøgningen ønskes behandlet. Projektbeskrivelse eventuelt med foto, tidsplan samt overslag over projektets samlede udgifter skal vedlægges ansøgningen.

Læs mere på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside.